Now showing items 31433-31452 of 61282

 • O diferenciální rovnicích se zpožděním - aplikace v robotice 

  Tomášek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  V tomto článku jsou prezentovány některé zajímavé kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic se zpožděným argumentem. Naším cílem je demonstrovat skutečnost, že tyto vlastnosti se mohou dramaticky lišit v případě ...
 • O kvaternionových algebrách 

  Macálková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  V tomto článku jsou prezentovány dvě ekvivalentní definice kvaternionových algeber a uvedeny některé příklady. Cílem je seznámit čtenáře se základními pojmy. Více podrobností lze nalézt v [1].
 • O rozložení kořenů kubického polynomu 

  Čermák, Jan; Nechvátal, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Článek je věnován problematice lokalizace kořenů kubického polynomu s obecnými reálnými koeficienty. Jsou zde odvozeny efektivní a současně optimální (tj. nutné i postačující) podmínky na koeficienty tohoto polynomu, které ...
 • O řešení problémů slabé konvergence 

  Franců, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Článek je pokračováním práce J. Franců: Od kompozitních materiálů ke slabé konvergenci, Kvaternion 2/2012, 113-124, ve které byla formulována úloha homogenizace parciálních diferenciálních rovnic. Matematický přístup vede ...
 • O vymazávacích pravidlech v řízených gramatikách 

  Zemek, Petr
  V této práci je diskutován vliv vymazávacích pravidel na generativní sílu řízených gramatik, což je velký otevřený problém teorie řízeného přepisování. Tato práce studuje možnost odstranění vymazávacích pravidel z těchto ...
 • O živé vodě 

  Kytýrová Čichovská, Naděžda
 • Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu 

  Marták, Radek
  Obalový materiál je prostředek, kterého se využívá jako ochrany potravin před vnějšími fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy a tedy pro prodloužení údržnosti potravin. Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi ...
 • Obchod a investice do nemovitostí postižených exekucí v České republice 

  Procházka, Pavel
  Tato diplomová práce analyzuje právní základy a užití občanského zákoníku, majetkových zákonů, občanského soudního řádu a exekuční řádu v obchodu s nemovitostmi. Skrze případové studie se snaží poukázat na kritická místa ...
 • Obchod s elektřinou – možnosti koncového zákazníka 

  Winterová, Radka
  Ústředním motivem této diplomové práce je obchod s jednou z nejdůležitějších komodit na trhu - s elektřinou. Na toto téma je nahlíženo z pohledu fyzické osoby, která by v tomto energetickém odvětví chtěla začít obchodovat. ...
 • Obchodní a administrativní centrum 

  Novotný, Petr
  Cílem této diplomové práce byl návrh a analýza ocelové nosné konstrukce budovy pro obchodní a administrativní účely v Ostravě. Součástí práce je posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků a vybraných detailů spojů. ...
 • Obchodní a administrativní centrum 

  Lupač, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce ocelového skeletu patrové budovy obchodního a administrativního centra na Rokycansku. Budova je složena z příhradové válcové konstrukce věže průměru 11,165m o devíti ...
 • Obchodní a nákupní centrum v Brně 

  Serbousková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra situovaného v Brně. Zastavěná půdorysná plocha je 1973 m2 (půdorys ve tvaru L s rozměry 48 m x 50 m). Konstrukce se skládá ze tří částí. Budova ...
 • Obchodní aktivity podniku v zahraničí 

  Doležel, Vladimír
  Práce je zpracována na platformě reálného úkolu, kdy se společnost rozhodla zajistit svou trvalou přítomnost na rakouském trhu. Po analýze současného stavu, která prokázala racionalitu tohoto rozhodnutí, je zpracován ...
 • Obchodní centrum 

  Hándlová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra, které se nachází ve Zlíně. Maximální půdorysné rozměry konstrukce jsou 153 x 49 m. Maximální výška objektu je 23,1 m. Konstrukce obchodního ...
 • Obchodní centrum Holešov - stavebně technologická příprava 

  Lech, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou stavby obchodního centra v Holešově. Práce zahrnuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, technologický předpis pro montáž skeletu haly s ...
 • Obchodní centrum Mohelnice - stavebně technologický projekt 

  Sovová, Romana
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt obchodního centra v Mohelnici – hypermarketu Kaufland. Podrobněji zpracovávám optimální postup při technologických postupech, strojní sestavě, dopravním návrhu přepravy, ...
 • Obchodní dům 

  Čierny, Juraj
  Cieľom tejto práce je navrhnutie konštrukcie obchodného domu v meste Banská Bystrica na území Slovenska. Minimálna pôdorysná zastavaná plocha činí 2 000 m2. Minimálny počet podlaží je stanovený na 2. Navrhnutá stavba sa ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Čejka, Tomáš
  Studie se zabývá návrhem dostavby obchodního domu "Centrum" v centru města Brna. Součástí studie je návrh nového funkčního využití stavby a nové, současné řešení opláštění budovy. Řešené území se nachází v historickém ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Bartošová, Petra
  Studie řeší rekonstrukci a nástavbu Obchodního domu Centrum, která se nachází v centru města Brna.Jedná se o stavbu významného českého architekta Vladimíra Karfíka. Budova byla navržena jako mrakodrap,bohužel bylo postaveno ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Horká, Lenka
  Diplomová práce řeší rekonstrukci a dostavbu objektu Obchodního domu Centrum v Brně. Jde o nedokončenou výškovou stavbu, navrženou Vladimírem Karfíkem. Výsledná práce obsahuje návrh rekonstrukce objektu, přístavby a nástavby, ...