Show simple item record

Organic architecture and contemporary residential living

dc.contributor.advisorMenšíková, Naděždacs
dc.contributor.authorČábelková Nahorniaková, Marcelacs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:44:30Z
dc.date.available2018-10-21T22:44:30Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationČÁBELKOVÁ NAHORNIAKOVÁ, M. Organická soudobá architektura a bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.cs
dc.identifier.other27960cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10126
dc.description.abstractOrganická architektura je v dnešní době často používaným termínem především v souvislosti s odvážnou a experimentální formou. Přesná definice nebo rozdělení však stále chybí. Za zakladatele novodobé organické architektury je všeobecně považován Frank Loyd Wright. Ten organickou architekturu nejen realizoval, ale na počátku dvacátého století, kdy se formulovaly nové architektonické směry, ji definoval. Disertační práce se zabývá doposud nedostatečně popsanou problematikou organické architektury. Hlavní zaměření je upřeno na soudobou obytnou organickou tvorbu ve střední Evropě. Jmenovitě jsou podrobně rozebrány jednotlivé realizace na území Maďarska, České Republiky, Slovenské Republiky, Rakouska, Německa a Polska. Kromě detailního popisu Evropských realizací a jejich historických východisek se práce také podrobněji zabývá vznikem a významnými realizacemi severoamerické organické architektury. Novodobá organická architektura prioritně vznikala na území Spojených států amerických. Pro úplnost přehledu práce také uvádím nejvýznamnější soudobé realizace a architekty realizující obytnou organickou architekturu i v jiných státech světa. Cílem disertační práce bylo obecně poukázat na nejnovější trendy v navrhování staveb pro bydlení. V rámci nových trendů nalézt polohu organické architektury a zdůvodnit její vzrůstající popularitu, rozšířenost a nezbytnost pro další vývoj architektury. Organická architektura je alternativní cestou soudobého bydlení. V posledních letech její obliba vzrůstá v reakci na vznik novodobých technologií a materiálů, potřebu chránit naše přírodní zdroje a také na vzrůstající negativa globalizace a popření místních tradic a regionálních specifik. Aspekty organických forem byly rozebírány na základě členění organické architektury do tří hlavních skupin podle jejich hlavních charakteristik: forma, harmonie a udržitelný rozvoj. Dalším cílem bylo zjistit lokaci ohnisek výskytu organické obytné architektury. Jejich realizace nejsou koncentrované, ale spíše nekoordinovaně rozsety. Proto byly vybrány státy, které jsou oproti ostatním bohatší na výskyt organických domů. Cílem práce bylo také oslovit odbornou a laickou veřejnost, především pedagogy vysokých škol architektury a také samotné studenty. Velká část komunikace se odehrála na základě grantového projektu FRVŠ pro rok 2010. Uskutečnily se přednášky studentům o organické architektuře a výstava na téma: Soudobá obytná organická architektura. V neposlední řadě byla vydána publikace katalogu pod názvem: Soudobé organické domy – Evropa. V rámci grantového projektu jsem měla možnost navštívit velké množství realizací organických rodinných domů v zahraničí. Konkrétně na Slovenku, v Maďarsku a v Německu. Výsledky ankety, která byla položena formou otázek uživatelům a autorům vybraných domů, jsou součástí disertační práce. Výsledky disertační práce jsou především: - podrobné nastínění přehledu vývoje organického bydlení - definování soudobých tendencí organické architektury v bydlení - získání a zpracování odpovědí majitelů a autorů domů na anketní otázky - analýza organického domu (soustavy domů) v rámci urbanistické struktury a krajiny - kniha katalogu organických soudobých evropských bytových realizací pod názvem Soudobé organické domy - Evropa - článek o organické soudobé architektuře a bydlení v rámci elektronického architektonického časopisu archiweb, který má být publikován v roce 2012cs
dc.description.abstractOrganic architecture is often used term especially in connection with the daring and experimental form. The exact definition or division is still missing. The founder of modern organic architecture is to be generally considered as Frank Loyd Wright. He was the man who created organic architecture and also made first definition in the early twentieth century, when formulating new architectural styles. Dissertation deals with insufficiently described problem of organic architecture. The main focus is on contemporary production of residential organic architecture in Central Europe. Especially on the particular realizations in Hungary, Czech Republic, Slovak Republic, Austria, Germany and Poland. Beside detail description of European realizations, the dissertation deals also with foundations of organic architecture in U.S.A. and important realizations here. Modern organic architecture primarily originated in the United States of America. The work presents most important contemporary realizations and architects creating resident living organic architecture in other countries around the world in order to complete the overview. The objective of dissertation was describing newest trends in designing buildings for living. Find position of organic architecture and give reasons for it´s increasing popularity, spread and necessity for new development in architecture according to the new trends. Organic architecture is an alternative way of contemporary residential living. It´s popularity is growing in last years in response to the development of modern technologies and materials, the need to protect our natural resources and also to the increasing negatives of globalization and to denial of local traditions and regional specificities. Aspects of organic forms were divided into three main groups according to their main characteristics: form, harmony and sustainable development. Another objective was find location of contemporary organic residential architecture in Czech Republic and abroad. It is rather spread all over the world than concentrated on certain places. Therefore I selected countries that are richer than the others on the occurrence of organic buildings. The objective was also to address architects, specialists, public and especially university teachers of architecture and students themselves. Communication with them was mainly connected with grant project in 2010. The theme of grant project was contemporary organic architecture in residential living. There were lectures about contemporary organic architecture and exhibition on the theme: Contemporary living organic architecture. The publication of the catalog was published under the title: Contemporary organic houses - Europe. I had the opportunity to visit a number of organic family houses abroad. Specifically houses in Slovakia, Hungary and Germany. Results of survey, which was realized by questions to owners and authors of chosen buildings, are included in dissertation. The mail results of dissertation are - make a detail review of organic architecture in residential living - define trends in contemporary organic architecture and residential living - obtain and process answers from owners and authors of chosen buildings within survey - analysis of organic house ( houses) in city planning and landscape - publication of catalogue focused on organic contemporary European houses - article about contemporary organic architecture and residential living will be published in 2012 on archiweb pageen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectorganikacs
dc.subjectanorganikacs
dc.subjectpřírodacs
dc.subjectkrajinacs
dc.subjectprostorcs
dc.subjectplasticitacs
dc.subjectpřirozenostcs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectharmoniecs
dc.subjectpředobrazcs
dc.subjectinspiracecs
dc.subjectproměnnostcs
dc.subjectgeometriecs
dc.subjectdynamikacs
dc.subjectgenius locics
dc.subjectobnovitelné stavební materiálycs
dc.subjectprogresivní technologiecs
dc.subjectblobcs
dc.subjectbionikacs
dc.subjectdigitální architekturacs
dc.subjectpostindustriální společnostcs
dc.subjectstřechacs
dc.subjectfeng-shuics
dc.subjectglobalizacecs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectobytný prostorcs
dc.subjectbydlenícs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectudržitelný rozvojcs
dc.subjectformacs
dc.subjectglobalizacecs
dc.subjectregionalismuscs
dc.subjectorganicen
dc.subjectinorganicen
dc.subjectnatureen
dc.subjectlandscapeen
dc.subjectspaceen
dc.subjectplasticityen
dc.subjectnatureen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectharmonyen
dc.subjectprototypeen
dc.subjectinspirationen
dc.subjectvariabilityen
dc.subjectgeometryen
dc.subjectdynamicsen
dc.subjectgenius locien
dc.subjectrenewable building materialsen
dc.subjectadvanced technologyen
dc.subjectbloben
dc.subjectbionicsen
dc.subjectdigital architectureen
dc.subjectpostindustrial societyen
dc.subjectroofen
dc.subjectfeng-shuien
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectliving spaceen
dc.subjecthousingen
dc.subjecthouseen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectformen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectregionalismen
dc.titleOrganická soudobá architektura a bydlenícs
dc.title.alternativeOrganic architecture and contemporary residential livingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-05-09cs
dcterms.modified2012-05-09-12:54:33cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I.cs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid27960en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:53:18en
sync.item.modts2019.05.18 05:17:22en
dc.contributor.refereeKyselka, Mojmírcs
dc.contributor.refereeBudkeová, Branislavacs
dc.contributor.refereeGlosová, Dagmarcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record