Show simple item record

Analysis of the mutual relationship between two methods of field measurement of water infiltration into the soil

dc.contributor.advisorKameníčková, Ivanacs
dc.contributor.authorLarišová, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:02:17Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationLARIŠOVÁ, L. Analýza vzájemného vztahu dvou metod terénního měření infiltrace vody do půdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55530cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10372
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá teoretickým popisem infiltračního procesu a terénním měřením infiltrace v katastrálním území Bohaté Málkovice. Výzkumné práce na experimentální ploše probíhaly v roce 2011 na Haplic Chernozem/FAO, černozemi na spraši, středně těžké hlinité půdě. Experimentální plocha byla rozdělena na dvě části, orniční vrstva na těchto plochách byla zpracována klasickou a minimalizační technologií. Pozemky byly osety ječmenem jarním. K terénnímu měření infiltrace vody do půdy se použila dvouválcová metoda a minidiskové infiltrometry. V blízkosti infiltračních experimentů byly odebírány neporušené půdní vzorky pro laboratorní stanovení nasycené hydraulické vodivosti Ks. Z terénních měření a laboratorních pokusů byly stanoveny hodnoty hydraulické vodivosti (nasycené a nenasycené) a další infiltrační charakteristiky, tj. kumulativní infiltrace I(t) a infiltrační rychlost v(t). K vyhodnocení infiltrace výtopou byla použita tříparametrická rovnice Philpova typu, která poskytuje dobrý odhad nasycené hydraulické vodivosti Ks. K vyhodnocení minidiskových infiltrometrů byla použita Zangova metoda, která poskytuje nenasycenou hydraulickou vodivost K(h). Laboratorní vyhodnocení nasycené hydraulické vodivosti Ks bylo porovnáno s odhadnutými hodnotami z terénních měření. Hodnoty nasycené hydraulické vodivosti Ks z laboratorních měření jsou prakticky srovnatelné s odhady získanými z ustálené infiltrační rychlosti z terénních pokusů. Výsledky výzkumu prokázaly, že středně těžké hlinité půdy při minimalizačním zpracování s úpravou půdního povrchu podrýváním mají příznivý vliv na infiltraci vody do půdy. Tato skutečnost vede k vyššímu vláhovému zabezpečení rostlin v průběhu vegetace a ke zlepšení retenční a akumulační schopnosti půdy.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the theoretical description of the infiltration process and field measurements of infiltration in the cadastral territory of Bohaté Málkovice. The research work carried out in 2011 in an experimental area on Haplic Chernozem/FAO, medium-heavy loam soil. The experimental area was divided into two parts, the topsoil layer on these surfaces was processed by both classic and minimization technologies. The plots were sown by spring barley. The applied measurements of water infiltration into the soil were two-cylinder method and MiniDisc. Within the vicinity of the infiltration experiments with intact soil were collected samples for laboratory determination of saturated hydraulic conductivity. From the field measurements and laboratory experiments were determined values of hydraulic conductivity (saturated and unsaturated), and other infiltration characteristics, the cumulative infiltration and infiltration rate. To evaluate the infiltration of the heats was used three-paramether Philp type equation that provides a good estimate of saturated hydraulic conductivity. For the evaluation of the MiniDisc there was used the Zangova method that provides the unsaturated hydraulic conductivity. The laboratory evaluation of the saturated hydraulic conductivity was compared with the estimated values obtained from the field measurements. The values of the saturated hydraulic conductivity from the laboratory measurements are closely comparable with estimates obtained from the steady infiltration rates from the field experiments. The research results also showed that medium-heavy loam soil, when being processed by minimization including modification of the soil surface by digging, have a positive effect on the infiltration of water into the soil. This fact leads to a higher protection plants in the vegetative period and improvement of the retention and storage capacity of soil.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectnasycené a nenasycené prouděnícs
dc.subjectDarcyho rovnicecs
dc.subjectinfiltracecs
dc.subjectdvouválcová metodacs
dc.subjectminidiskový infiltrometrcs
dc.subjectzpůsoby zpracovánícs
dc.subjectnasycená hydraulické vodivost Kscs
dc.subjectnenasycená hydraulické vodivost K(h)cs
dc.subjectsaturated and unsaturated flowen
dc.subjectDarcy´s equationen
dc.subjectinfiltrationen
dc.subjectdouble ring infiltrometeren
dc.subjectMiniDisc infiltrometeren
dc.subjecttillage treatmenten
dc.subjectsaturated hydraulic conductivity Ksen
dc.subjectunsaturated hydraulic conductivity K(h)en
dc.titleAnalýza vzájemného vztahu dvou metod terénního měření infiltrace vody do půdycs
dc.title.alternativeAnalysis of the mutual relationship between two methods of field measurement of water infiltration into the soilen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.modified2012-02-17-17:28:48cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55530en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:30:31en
sync.item.modts2020.03.30 13:31:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKriška,, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record