Show simple item record

Usage of LabView in the field of switchgears.

dc.contributor.advisorValenta, Jiřícs
dc.contributor.authorKarpeta, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:49:28Z
dc.date.available2019-04-03T22:49:28Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKARPETA, P. Využití programu LabView v oblasti elektrických přístrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other18297cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10459
dc.description.abstractMým cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou vývojového prostředí LabVIEW a měřící kartou DAQCard-6036E. Uplatnění tohoto programu v průmyslu, dále zmapovat použitelnost v oblasti měření vlastností, sběru dat a automatizace elektrických přístrojů. Dalším důležitým bodem je popis základních ovládacích prvků, palety nástrojů a vytvoření nového programu pro virtuální instrumentaci a simulování. Protože pomocí virtuálního programovacího jazyka od firmy National Instrument měřím dynamickou charakteristiku elektrického oblouku, přiblížím studentům a ostatním čtenářům teorii oblouků střídavého elektrického proudu. Popíšu vznik, projevy a chování elektrického oblouků v prostředí atmosférického tlaku a běžné teploty laboratorní místnosti. Uvedu základní poznatky o vlivech působících na hoření elektrického oblouku a jak tyto vlivy deformují ideální dynamickou charakteristiku. Navrhnu program pro měření dynamické charakteristiky elektrického oblouku v prostředí LabView. Změřím několik voltampérových charakteristik pomocí měřící karty DAQCard-6036E a také zaznamenám při těchto měřeních průběhy proudu a napětí v obvodu měření. Měření provádím na přípravku se dvěmi uhlíkovými elektrodami ve vertikálním uspořádání. Výsledkem bude změřená dynamická voltampérová charakteristika s naměřenými daty v podobě tabulek a grafů.cs
dc.description.abstractMy aim in Bachelor`s project is familiarization the problems of development environment and LabVIEW measurement card DAQCard-6036E. The implementation of this program in industry, the map application in the field of measuring performance, data collection and automation of electric appliances. Another important point is the basic description of the controls palette of instruments and creating a new program for virtual instrumentation and simulation. Because using a virtual programming language from National Instrument on measured dynamic characteristics of the electrical arc, closer to students and other readers the theory arcs of alternating electric current. Describe the emergence, speeches and behavior of electric arc in atmospheric pressure and normal temperature laboratory room. Provide basic knowledge of the influences acting on burning electric arc and how these effects distort the ideal dynamic characteristics. A proposal for measuring the dynamic characteristics of electric arc in the LabVIEW environment. To measure several volt-ampere characteristics with card DAQCard- 6036E and also been measured in these courses in the current and voltage measurement circuits. Measurement is performed on the product with two carbon electrodes in the vertical arrangement. The result will be a measured dynamic voltampere characteristics with measured data in the form of tables and graphs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLabViewcs
dc.subjectMěřící karta DAQCard-6036Ecs
dc.subjectVirtuální programovací jazykcs
dc.subjectNational Instrumentcs
dc.subjectDynamická charakteristika obloukucs
dc.subjectVirtuální instrumentacecs
dc.subjectElektrický obloukcs
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectMeasurement card DAQCard-6036Een
dc.subjectvirtual programming languageen
dc.subjectNational Instrumenten
dc.subjectthe dynamic characteristics of the arcen
dc.subjectvirtual instrumentationen
dc.subjectelectrical arcsen
dc.titleVyužití programu LabView v oblasti elektrických přístrojůcs
dc.title.alternativeUsage of LabView in the field of switchgears.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:14cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid18297en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:07:29en
sync.item.modts2020.03.31 20:20:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHuzlík, Rostislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (předseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Vaněk, CSc. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Jaromír Vrba, CSc. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval bakalářskou práci na téma: Využití programu LabVIEW v oblasti elektrických přístrojů. Popsal základní funkce programu LabVIEW. Popsal virtuální instrimentaci a základní fyzikální vlastnosti elektrického oblouku. Uvedl vlivy, jenž ovlivňují hoření elektrického oblouku. Prezentoval a detailně popsal schéma měřicího pracoviště pro měření dynamické charakteristiky elektrického oblouku. Popsal strukturu programu pro měření dané charakteristiky. Provedl srovnání ideální dynamické charakteristiky a naměřené charakteristiky na laboratorním přípravku. Student odpověděl na dotazy oponenta a zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record