Show simple item record

Fruit utilizing occasion of less knowing bushes

dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorMařáková, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:17Z
dc.date.available2009-06-25cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMAŘÁKOVÁ, V. Možnosti využití plodů méně známých keřovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other385cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10527
dc.description.abstractTato práce se zabývá dřínem obecným (Cornus mass). Úvodní část bakalářské práce pojednává o botanických charakteristikách dřínu: popis rostliny, její rozšíření, rozmnožování a stanoviště. Dále jsou popsány vybrané odrůdy, zemědělská výsadba dřínu, jeho sklizeň a zařazení do tržních druhů podle vyhlášky Ministerstva zemědělství. Pozornost je věnována účinným látkám obsažených v jeho plodech a to především vitamínu C, který je zde zastoupen ve vysokém množství. Tento keř obsahuje řadu dalších významných látek jako jsou přírodní barviva - antokyany, minerální látky, organické kyseliny, bílkoviny, pektiny, sacharidy, vláknina aj. Plody dřínu je možno zpracovat jak v potravinářském, tak farmaceutickém průmyslu. V závěru této bakalářské práce je zmíněno, jak je možno vitamin C izolovat pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Dalšími metodami, kterými lze stanovit vitamin C jsou titrační metoda, spektroskopická metoda, polarografická metoda a plynová chtomatografie.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with cornelian cherry (Cornus mass). The beginning of the thesis treats with botanical characteristics of cornelian: description of the plant, its expansion, reproduction and location. There are described selected species, agricultural outplanting of the cornelian, its harvest and categorization to market kinds according to regulation of Ministry of Agriculture. Attention is given to actual substances contained in its fruits, especially vitamin C, which is presented in high amount there. This shrub includes many other important substances, like natural dyes - anthocyanins, minerals, organic acids, proteins, pectines, sugars, pulp and others. Fresh fruits are used mainly in food and cosmetic industry. At the end there are mentioned methods for determination of vitamin C by high performance liquid chromatography. The other possible ways how to determine vitamin C are titration method, spectroscopical method, polarographic method and gas chromatography.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectdřín obecnýcs
dc.subjectCornus masscs
dc.subjectvitamin Ccs
dc.subjectpřírodní barvivacs
dc.subjectantokyanycs
dc.subjectstanovení vitaminu Ccs
dc.subjectcornelian cherryen
dc.subjectCornus massen
dc.subjectvitamin Cen
dc.subjectnatural dyesen
dc.subjectanthocyaninsen
dc.subjectdetermination of vitamin Cen
dc.titleMožnosti využití plodů méně známých keřovincs
dc.title.alternativeFruit utilizing occasion of less knowing bushesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-25cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:02cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid385en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:04:46en
sync.item.modts2020.03.31 21:11:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVránová, Danacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová: Jaké výšky dorůstá keř dřínu v našich zeměpisných šířkách?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record