Show simple item record

Transmitter of SysEX MIDI messages

dc.contributor.advisorKáňa, Ladislavcs
dc.contributor.authorŠpiřík, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:18:44Z
dc.date.available2019-05-17T14:18:44Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠPIŘÍK, J. MIDI vysílač SysEX zpráv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other14035cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10624
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá rozborem MIDI protokolu a především rozborem MIDI SysEx zpráv, které jsou v dnešní době čím dál více využívané. Cílem této práce je návrh a realizace zařízení, které tyto SysEx zprávy bude vysílat po sběrnici MIDI a zároveň bude zobrazovat popis těchto zpráv na jednořádkovém displeji. V první části se řešená práce věnuje MIDI, jeho historii, definici jeho pojmů, zapojení hardwaru pro komunikaci a samozřejmě i rozboru jazyka, kterým protokol komunikuje. Jsou vysvětlena základní kanálová data, která systém MIDI používá k základním operacím pro komunikaci mezi jednotlivými nástroji v MIDI systému. Zvláště se pak věnuje systémovým datům a převážně SysEx zprávám. Jsou zde popsány stručně všechny definované standardy MIDI normy, které se dají přes SysEx zprávy vysílat. Jsou uvedeny jak univerzální, tak firemně specifické zprávy. Je zde uveden přehled všech SysEx zpráv reálného času i zpráv mimo reálný čas, které jsou definovány v MIDI normě 1.1, General MIDI 2 standardu i v nejnovějších dodatcích. Druhá část práce se pak zabývá samotnou realizací vysílače MIDI SysEx zpráv. Je zde podrobně rozebrán hardware zařízení, principy zapojení, použité součásti a také výhody řešení. Hlavní částí je mikrokontroler firmy Atmel z rodiny AVR ATmega16, který řídí realizovaný přípravek. Ke komunikaci s PC, kde lze pomocí vytvořeného programu MIDI SysEx data do vysílače nahrávat, slouží dnes nejpoužívanější rozhraní USB.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with the analysis of MIDI protocol and especially MIDI SysEx messages, that are nowadays used more and more. The purpose of this thesis is the layout and realization of equipment, which will be these SysEx messages send over MIDI bus and simultaneously shows the description of these messages on one-row display. In the first part the solved thesis deals with MIDI, its history, definition of conception, linkage of hardware for communication and of cours analysis of language, that protocol communicates. The main Channel mode messages are analyzed, that MIDI system uses to basic operation for communication between various instruments in MIDI system. Especially System Common Mesagges are addicted and mainly SysEx messages. All standards of MIDI Specification, which can be send over SysEx messages, are shortly described. Universal and Manufacturers specific messages are showed. The list of SysEx Real Time and Non-Real Time messages is published, that are defined in MIDI Specification 1.1, General MIDI 2 standard and newest additions. The second part of this thesis deals with realization of Transmitter of SysEx messages. Hardware of the equipment is described, such as princip of connection, used parts and advantages of solution. The main part of the Transmitter is microcontroller Atmel ATmega16 from series AVR, which controls realized Transmitter. For communication with PC, where can load through formed application MIDI SysEx to Transmitter, serves nowadays the most used bus USB.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAVRcs
dc.subjectATmega16cs
dc.subjectMIDIcs
dc.subjectSysExcs
dc.subjectvysílač MIDIcs
dc.subjectzvláštní systémová datacs
dc.subjectAVRen
dc.subjectATmega16en
dc.subjectMIDIen
dc.subjectMIDI Transmitteren
dc.subjectSysExen
dc.subjectSystem Exclusive Messagesen
dc.titleMIDI vysílač SysEX zprávcs
dc.title.alternativeTransmitter of SysEX MIDI messagesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2008-06-22-11:45:06cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid14035en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:19:20en
sync.item.modts2020.04.01 04:16:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSchimmel, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Milan Březina, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Proč se u konektoru MIDI IN nezapojuje zemní vodič? 2. V práci uvádíte, že data ze vstupu MIDI musí mít prioritu před daty vlastní klaviatury nástroje. Rozeberte toto tvrzení podrobněji, uveďte, v jaké situaci a k jakým problémům může dojít a v této souvislosti popište funkci Local Control implementovanou na většině elektronických hudebních nástrojů s vlastní klaviaturou. 3. Na str. 13 uvádíte, že blok systémových dat lze kromě stavového byte EOX ukončit i jiným stavovým byte. To je pravda, ale zkuste se zamyslet nad transparentností bloku systémových dat vůči zprávám kanálových událostí a nad tím, zda je možné z hlediska priority MIDI zpráv vůbec systémová data kanálovými zprávami přerušit.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record