Show simple item record

Evaluation of the level of contamination in fish by non-tuberculous mycobacteria

dc.contributor.advisorRNDr.Michal Slaný, Ph.D.cs
dc.contributor.authorTrávníčková, Jiřinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:45Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:45Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationTRÁVNÍČKOVÁ, J. Zhodnocení míry kontaminace ryb netuberkulózními mykobakteriemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other49489cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10858
dc.description.abstractCílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit kontaminaci sladkovodních ryb netuberkulózními mykobakteriemi (NTM). Pomocí metod molekulární biologie byl u ryb pocházejících z povrchových vod České republiky sledován výskyt a distribuce NTM v různých tkáních (žábry, pažerákové zuby, svalovina, střevo aj.). NTM jsou častým patogenem v akvakulturách sloužících k chovu pro komerční účely. S ohledem na tuto skutečnost byl sledován výskyt NTM v mase ryb (amur bílý, kapr obecný, lín obecný, candát obecný, tilapie nilská apod.) pocházejících z tržní sítě, neboť zpracování a případná konzumace nedostatečně tepelně opracovaného masa kontaminovaného NTM může v některých případech představovat zdravotní riziko pro člověka. Teoretická část se zabývá obecným popisem mykobakterií, jejich klinickým významem a působností z hlediska bezpečnosti potravin. Je zde také shrnuta problematika detekce a identifikace jednotlivých mykobakteriálních druhů. Praktická část je věnována popisu jednotlivých pracovních postupů a vyhodnocení veškerých naměřených výsledků. Během práce byly připraveny pozitivní kontroly PCR reakce ve formě plazmidové DNA, byla stanovena analytická citlivost PCR reakce, účinnost izolace mykobakteriální DNA z masa a byla posouzena míra kontaminace NTM u vyšetřených ryb.cs
dc.description.abstractThe aim of a presented diploma thesis was to evaluate the level of contamination in fish by nontuberculous mycobacteria (NTM). Methods of molecular biology were used to monitor the incidence and distribution of NTM in tissues of freshwater fish (gills, pharyngeal teeth, muscles, intestine etc.). NTM frequently occur in aquacultures for commercial use. With this in mind the occurrence of NTM was monitored in fish meat (Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio, Tinca tinca, Sander lucioperca, Oreochromis niloticus etc.) from the market, because processing and consumption of insufficiently heat treated meat contaminated with NTM may pose health risk to humans. The theoretical part deals with the description of mycobacteria, their clinical significance and responsibilities in food safety. There are summarised methods for detection and identification of individual mycobacterial species. The experimental part is devoted to the description of used methods followed by evaluation of experimentally obtained data. The plasmid DNA was prepared as positive controls for PCR reaction. Furthermore, the analytical sensitivity of PCR reaction and efficiency of isolation of mycobacterial DNA isolation from fish meat were determined. Lastly, the level of NTM contamination in fish was evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmolekulární mikrobiologiecs
dc.subjectekologie mykobakteriícs
dc.subjectbezpečnost potravincs
dc.subjectmolecular mikrobiologyen
dc.subjectecology of mycobacteriaen
dc.subjectfood safetyen
dc.titleZhodnocení míry kontaminace ryb netuberkulózními mykobakteriemics
dc.title.alternativeEvaluation of the level of contamination in fish by non-tuberculous mycobacteriaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-05-12:18:18cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49489en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:18:50en
sync.item.modts2020.04.01 03:42:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeRNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.,cs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: doc. Španová: Práce byla v rámci nějakého projektu ? Jaký plasmid byl použit ? doc. Márová: Doba trvání experimentů ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record