Show simple item record

Economic effectiveness of systems wiring

dc.contributor.advisorMacháček, Jancs
dc.contributor.authorJorda, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:37:43Z
dc.date.available2019-04-04T03:37:43Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJORDA, M. Ekonomická efektivnost systémové elektroinstalace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21894cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10931
dc.description.abstractTato diplomová práce se snaží ukázat rozdíly jednak mezi obyčejnou zastaralou domovní elektro-instalací a klasickou elektroinstalací používanou dnes, ale dále také mezi touto „klasickou“ do-movní elektroinstalací a tzv. „inteligentní elektroinstalací“. Je zde kladen velký důraz na výběr a optimalizaci vhodného systému pro konkrétní stavbu, přičemž jsou brány v potaz požadavky uži-vatele či zákazníka, jeho možnosti (finanční, prostorové, rodinné aj.), nevýhody a výhody daného systému. Jelikož není možné v této problematice vyhovět všem uživatelům, z důvodu rozmanitos-ti staveb (může se jednat o mnoho variant rodinných domků či malých bytů), budou v této práci aplikovány systémy pouze pro nejčastěji stavěné typy domů. U nás se problematikou domovní elektroinstalace zabývá poměrně hodně firem, z nichž mezi nejznámější patří firmy ABB, ELKO EP a Moeller. Každá z firem potom nabízí také různé varianty systémů. Od nejjednodušší, zá-kladní varianty až po nejdokonalejší „inteligentní“ systémy, které se postarají téměř o všechno, co má něco společného s el. energií. Tyto různé systémy, jejich přehled, výhody a nevýhody se také v této práci pokusíme čtenáři nastínit. Na úvod této práce je celá problematika rozebrána z historického hlediska a je zde stručně vysvětleno, co to vlastně systémová elektroinstalace je. V další kapitole je komplexně popsán současný stav známých firem a systémů na dnešním trhu, a to nejen u nás, ale také ve světě. Je zde též přehledně uvedeno základní členění a souhrnné po-rovnání nejčastěji používaných sběrnicových systémů. V následujících dvou kapitolách jsou uve-deny hlavní cíle této práce a následně metody a postupy jak těchto cílů nejlépe dosáhnout. Stěžej-ní částí celé práce je předposlední kapitola, ve které jsou navrženy různé vzorové varianty projek-tu, aplikovaného na zvolenou reálnou obytnou budovu – středně velký RD. To je uskutečněno na základě stanovených požadavků na navrhovaný systém, čemuž předcházel kompletní návrh situ-ačního schématu všech běžných elektrických spotřebičů a osvětlení ve zvoleném domě. Na závěr je pak celá tato práce souhrnně zhodnocena, především z hlediska nákladů na jednotlivé varianty projektu. Díky tomu si může čtenář lépe udělat obrázek o celé finanční problematice systémové elektroinstalace, čili o tom, kolik ho přibližně bude stát právě jeho konkrétní elektroinstalace. Na konci práce jsou také přiloženy podrobné dokumentace ke všem variantám projektu, jako jsou výkresy (kompletní půdorysy) a rozpočty nákladů na veškeré použité prvky či elektroinstalační materiál.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis tries to show the differences between usual obsolete indoor wiring and clas-sic indoor wiring used these days and also between this „classic“ indoor wiring and „intelligent wiring“. There is insisted on selection and optimalization of the adequate system for a concrete building and there is made a question of specifications of the user or the customer, his preferen-ces (financial, space, family etc.), disadvantages and advantages of the current system. Whereas it’s impossible to satisfy all the users in these problems by reason of diversity of the buildings (it can be a lot of variants of family houses or small apartments), the systems in this thesis are ap-plied only on the most frequent types of houses. Quite lot of firms deal in this country with indo-or wiring, the most known are ABB, ELKO EP and Moeller. Each of these firms offers different alternatives of systems. From the simplest, basic alternative, to most sophisticated „intelligent“ systems, which can care about almost everything, what is common with electrical energy. These different systems, their review, advantages and disadvantages are also presented in this work. Preliminary there is analysed the whole issue from the historical view and there is briefly explai-ned, what the system wiring is. In the next chapter there is a complex description of the actual state of known firms and systems on the present-day market in our country and in the world. The-re is also summarised the basic structure and the overall comparison of the most frequently used bus systems. In the next two chapters there are presented the main objectives of this work and the methods and procedures, how to achieve these objectives. The central part of this work is the next to last chapter, in which there are presented the different model variants of the project, applied to the real residential building - middle-sized family house. That is realized on the basis of the spe-cified requirements on the designed system. Before that there was performed the complex design of the situation scheme of all usual electrical appliances and lighting system in the house. In the end the whole work is in summary analysed, mainly in term of costs of each variant of the pro-ject. By virtue of this can the reader make a better view about the whole financial problem of the system wiring, that means, how much he has to invest in his concrete wiring. In the end of the work there is attached the detailed documentation to all alternatives of the project, such as dra-wings (complex horizontal plans) and costs budget of all used items and the wiring material.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsystémová (inteligentnícs
dc.subjectchytrács
dc.subjectkomfortní) elektroinstalace (technika)cs
dc.subjectklasická (konvenční) elektroinstalacecs
dc.subjectinteligentní budovadůmcs
dc.subjectHVACcs
dc.subjectsystem (intelligenten
dc.subjectsmarten
dc.subjectcomfort) wiring (tech)en
dc.subjectclassic (conventio-nal) wiringen
dc.subjectintelligent building (house)en
dc.subjectHVACen
dc.titleEkonomická efektivnost systémové elektroinstalacecs
dc.title.alternativeEconomic effectiveness of systems wiringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:24cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21894en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:33:08en
sync.item.modts2019.05.18 17:05:07en
dc.contributor.refereeBátora, Branislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record