Show simple item record

Evaluation of content of PCBs and PBDEs in plant bioindicators

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorVondráčková, Ilonacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:08Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:08Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVONDRÁČKOVÁ, I. Zhodnocení obsahu PCB a PBDE v rostlinných bioindikátorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16447cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11724
dc.description.abstractK hodnocení úrovně znečištění životního prostředí jsou často využívány bioindikátory rostlinného nebo živočišného původu. Mezi bioindikátory rostlinného původu patří jehličí a mech. Ve vzorcích mechu a jehličí, které byly odebrány v různých lokalitách ČR, byla zjišťována xenobiotika typu polychlorovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů. Vybrané analyty byly z matrice extrahovány hexanem a extrakt byl čištěn přes směsnou kolonu tvořenou florisilem a silikagelem. Pro vlastní stanovení vybraných analytů byla zvolena metoda GC/ECD. Získané výsledky umožnily porovnání úrovně kontaminace v jednotlivých lokalitách.cs
dc.description.abstractIn the assessment of the environment pollution level, bio indicators of vegetable or animal origin are often used. Bio indicators include also needles and moss. The samples of moss and needles taken in different locations in the Czech Republic were examined to find out the presence of xenobiotics of polychlorine biphenyls and polybromide diphenylethers types. Selected analytes have been extracted from the matrix by hexan. Extracts have been refined using column chromatography on mixed florisil/silicagel sorbent. To analysis of selected compounds, GC/ECD method has been chosen. Based on our results a comparison of the contamination level in individual locations was enabled.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrostlinné bioindikátorycs
dc.subjectPCBcs
dc.subjectPBDEcs
dc.subjectplynová chromatografie s detektorem elektronového záchytucs
dc.subjectplant bioindicatorsen
dc.subjectPCBsen
dc.subjectPBDEsen
dc.subjectgas chromatography with electron capture detectoren
dc.titleZhodnocení obsahu PCB a PBDE v rostlinných bioindikátorechcs
dc.title.alternativeEvaluation of content of PCBs and PBDEs in plant bioindicatorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:05cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16447en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:08:08en
sync.item.modts2021.11.12 11:05:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeČáslavský, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record