Show simple item record

Influence of traffic volume and meteorological conditions on the air pollution

dc.contributor.advisorAdamec,, Vladimírcs
dc.contributor.authorVojtěchová, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:08Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:08Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVOJTĚCHOVÁ, I. Vliv intenzity dopravy a meteorologických podmínek na znečištění ovzduší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16448cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11727
dc.description.abstractNesporný vliv na kvalitu ovzduší má i doprava, jejíž intenzita rok od roku narůstá. Řešení uvedené problematiky bude zaměřeno především na lokality zatížené dopravou ve městech. Zde bude hodnocen příspěvek dopravy ke zvýšeným hodnotám znečištění ovzduší s přihlédnutím k meteorologickým podmínkám. Jako srovnávací lokality budou vybrány pozaďové oblasti dle kategorizace ČHMÚ. Sledovány budou již vedle zmíněných meteorologických podmínek rovněž škodliviny emitované dopravou jako jsou pevné částice, oxidy dusíku a oxid uhelnatý.cs
dc.description.abstractTransport, whose intensity year by year increase, has assuredly influence on air quality. This issue solution will be focused especially on localities burden with transport in urban areas. The contribution of transport to increased values of air pollution will be evaluated with regards to meteorological conditions. Background stations from Czech Hydrometeorological Institute categorization will be chosen such as comparative sites. Pollutants emitted from traffic such as particulate matter, nitrogen oxides and carbon monoxide will be observed except meteorological conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectemisecs
dc.subjectovzdušícs
dc.subjectpevné částicecs
dc.subjectoxidy dusíkucs
dc.subjectoxid uhelnatýcs
dc.subjectmeteorologické podmínkycs
dc.subjecttransporten
dc.subjectemissionsen
dc.subjectambient airen
dc.subjectparticulate matteren
dc.subjectnitrogen oxidesen
dc.subjectcarbon monoxideen
dc.subjectmeteorological conditionsen
dc.titleVliv intenzity dopravy a meteorologických podmínek na znečištění ovzdušícs
dc.title.alternativeInfluence of traffic volume and meteorological conditions on the air pollutionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-08-11-11:45:01cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16448en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:17:24en
sync.item.modts2020.04.01 02:54:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKotlík, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record