Show simple item record

Testing of antibacterial compositions based on Ag in PU and EP formulations

dc.contributor.advisorKučera, Františekcs
dc.contributor.authorSeidlová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:15:55Z
dc.date.available2019-11-27T20:15:55Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSEIDLOVÁ, M. Testování účinnosti antibakteriálních přípravků na bázi Ag pro aplikace v polyuretanových a epoxidových systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2761cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12858
dc.description.abstractV současné době je kladen důraz na antibakteriální vlastnosti různých produktů, i podlahových a nátěrových materiálů. Tato práce se zabývá testováním účinnosti zvolených antibakteriálních přípravků ve vodouředitelných a bezrozpouštědlových podlahových systémech na bázi epoxidové a polyuretanové. Jako první byly vyselektovány nejvhodnější a nejběžnější reprezentanti jednotlivých skupin podlah, dále zvoleny přípravky na bázi stříbra, respektive stříbrných iontů Ag+, které by měli po zakomponování do výše uvedených systémů s největší pravděpodobností vykazovat antibakteriální účinek. Vybrán byl Ag/SiO2, Ag/TiO2, Ag/Al2O3, Ag/ZnO, Ag/BaO, Ag/zeolity, AgI. Nezbytná byla tvorba metodiky pro testování antibakteriální účinnosti, která by poskytovala dostatečně přesné a reprodukovatelné výsledky. Na začátku metoda vycházela z norem ČSN EN ISO 20645 Plošné textilie – Zjišťování antibakteriální aktivity – Zkouška šíření agarovou destičkou, ČSN 79 3880 Zkoušení antimikrobních vlastností materiálů a výrobků kožedělného průmyslu, Antifugální a antibakteriální vlastnosti. Testování touto cestou však přinášelo nereprodukovatelné výsledky. Z výše uvedených norem byly převzaty použité bakteriální kmeny Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus. Poté bylo přistoupenou k testování metodou rekultivace za použití různých koncentrací bakteriálních kultur, jejíž postup je následující: nanesení nátěru na dno Petriho misky, vytvrzení, nanesení roztoku bakteriální kultury, kultivace 24 hodin při 37 °C, rozočkování kultivované kultury na agar, kultivace 24 hodin při 37 °C, vyhodnocení růstu/inhibice bakterií. Výsledky poskytují přehled o výhodách a nevýhodách jednotlivých anibakteriálních přípravků ve zvolených systémech.cs
dc.description.abstractNowdays, an emphasis is plased on an antibacterial properties of various products, including floor and coating materials. This work is about an testing of effectivity of the chosen antibacterial agents in the water born and solvent free floor systems which are epoxide or polyurethane based. As first step, the most suitable representative of each floor system was chosen, the silver based agents (respectively silver anion Ag+ based) which should have an antibacterial effect when incorporated into the floor system was chosen. The selected ones are Ag/SiO2, Ag/TiO2, Ag/Al2O3, Ag/ZnO, Ag/BaO, Ag/zeolite, AgI. The necessary was a creating of the test method which has to offer exact and reproducable outputs. At the begining, the method came out from the norms ČSN EN ISO 20645 Squared textiles – Determination of antibacterial activity – Test of diffusion throught the agar plate, ČSN 79 3880 Testing of antimicrobial properties of material and product of boot industry, Antifugal and antibacterial properties. Testing by this way did not bring repriducable outputs. Only the bacterial strains Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus aureus was used according to the norms. The method of recultivation was used for testing. The process is: an application of the coating on the bottom of the Petri´s dish, curing, appplication of the bacterial solution, cultivation for 24 hours at 37 °C, inoculation onto the agar in the Petri´s dish, cultivation for 24 hours at 37 °C, interpretation of the grow/inhibition of the bacteries. The results offer the overview about the advantages and disadvantages of each antibacterial agent in the chosen systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAntibakteriální aditivumcs
dc.subjectantibakteriální účinek Ag+cs
dc.subjectantibakteriální podlahycs
dc.subjectAntibacterial agenten
dc.subjectantibacterial effect of Ag+en
dc.subjectantibacterial floorsen
dc.titleTestování účinnosti antibakteriálních přípravků na bázi Ag pro aplikace v polyuretanových a epoxidových systémechcs
dc.title.alternativeTesting of antibacterial compositions based on Ag in PU and EP formulationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-06-12-13:53:17cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2761en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:06:34en
sync.item.modts2020.05.22 12:07:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDoležalová Weissmannová, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka přednesla výsledky velmi zajímavé diplomové práce jasně a přehledně. Dotazy oponentky a komise zodpověděla správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record