Show simple item record

Study of electrolyte influence on diaphragm discharge stability and efficiency

dc.contributor.advisorKozáková, Zdenkacs
dc.contributor.authorNěmcová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:28Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:28Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationNĚMCOVÁ, L. Studium vlivu elektrolytů na stabilitu a efektivitu diafragmového výboje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2709cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12885
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na tzv. diafragmový výboj, což je jeden z druhů elektrického výboje v kapalině, který lze přiřadit mezi tzv. AOP´s techniky v současnosti stále více používané k čištění vody. Jedním z ukazatelů efektivity a stability diagramového výboje je vznik peroxidu vodíku. V teoretické části se nachází podrobnější popis principu elektrického výboje v kapalině, dále jsou zde uvedeny vlastnosti elektrolytů a popsána obecně spektrofotometrická metoda stanovení získaného vzorku. V experimentální části je uveden podrobný popis průběhu experimentu. Následuje část výsledky a diskuze, kde jsou uvedeny konkrétní výsledky jednotlivých měření a jejich zdůvodnění. Poslední kapitolou je závěr, který tvoří celkové shrnutí a zhodnocení všech výsledků. Při použití všech vybraných elektrolytů docházelo při diafragmovém výboji v roztoku k tvorbě peroxidu vodíku. Byly použity anorganické i organické elektrolyty. Mezi anorganické elektrolyty patřily např. roztoky halogenidů, dále dusičnan sodný jako zástupce dusičnanů, dihydrogenfosforečnan draselný jako zástupce fosforečnanů apod. Zástupcem organických elektrolytů byla kyselina citronová. Hlavní vliv na tuto tvorbu měla hodnota počáteční vodivosti elektrolytů. Největší vliv na efektivitu a stabilitu diafragmového výboje měly elektrolyty dihydrogenfosforečnan draselný a síran sodný. Jejich rychlostní konstanty dosahovaly při použití roztoku s počáteční vodivostí cca 400 mikrosiemens nejvyšších hodnot, konkrétně 0,0492 mmol/l.min a 0,048 mmol/l.min. Naopak nejnižší hodnoty dosahovala při přibližně stejné počáteční vodivosti rychlostní konstanta elektrolytu chloridu amonného – 0,0269 mmol/l.min. V průběhu experimentů se používaly nerezové a platinové elektrody. Bylo zjištěno, že materiál nemá vliv na generaci peroxidu vodíku. Peroxid vodíku vznikal pouze v katodovém prostoru.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on so-called diaphragm discharge, which is one kind of electric discharges in liquid, which belongs among so-called AOP´s techniques, still more used for water cleaning in the present. One of effectiveness and stability indicators of diaphragm discharge is generation of hydrogen peroxide. In theoretical part, detail principle description of electric discharge in liquid is situated. Further, properties of electrolyte are introduced and general spectrophotometric method of obtained sample determination is described. In experimental part, a full procedure of experiment is introduced. Next part containing results and discussions introduces particular results of individual measurements and their reasons. Final chapter is the end, which forms total summary and evaluation of all results. By the application of all chosen electrolytes in solution at diaphragm discharge formation of hydrogen peroxide has appeared. Inorganic and organic electrolytes were used. As inorganic electrolytes following salts were selected – solutions of halogenides, next sodium nitrate as a representative of nitrates, potassium dihydrogenphosphate as a representative of phosphates, etc. Representative of organic electrolytes was citric acid. The value of initial conductivity of electrolytes had the main influence on hydrogen peroxide formation. Electrolytes potassium dihydrogenphosphate and sodium sulphate the great influence on effectiveness and stability of the diaphragm discharge. Their rate constants reached maximum value by the application of solution with initial conductivity of approximately 400 mikrosiemens, particularly 0.0492 mmol/l.min and 0.048 mmol/l.min. On the contrary, low values of rate constant were achieved in electrolyte ammonium chloride at around the same initial conductivity – 0.0269 mmol/l.min. During experiments stainless steel and platinum electrodes were used. It was found that kind of electrode material hadn’t influence on generation of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide was formed only in the cathode space.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiafragmový výbojcs
dc.subjectelektrolytcs
dc.subjectperoxid vodíkucs
dc.subjectvodivostcs
dc.subjectpHcs
dc.subjectDiaphragm dischargeen
dc.subjectelectrolyteen
dc.subjecthydrogen peroxideen
dc.subjectconductivityen
dc.subjectpHen
dc.titleStudium vlivu elektrolytů na stabilitu a efektivitu diafragmového výbojecs
dc.title.alternativeStudy of electrolyte influence on diaphragm discharge stability and efficiencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:02cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2709en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.04 00:33:07en
sync.item.modts2019.04.03 20:50:58en
dc.contributor.refereeKrčma, Františekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record