Show simple item record

Analysis of humic acids solutions after their decomposition by diaphragm discharge

dc.contributor.advisorKozáková, Zdenkacs
dc.contributor.authorTotová, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:15:58Z
dc.date.available2019-11-27T20:15:58Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationTOTOVÁ, I. Analýza rozkladu roztoků huminových kyselin diafragmovým výbojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2708cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12887
dc.description.abstractTato diplomová práce prezentuje úvodní výsledky výzkumu zaměřeného na aplikaci diafragmového výboje ve vodných roztocích obsahujících huminové látky. Elektrické výboje ve vodě produkují různé reaktivní částice jako jsou radikály (•OH, •O, •H), ionty a molekuly (H2O2, O3). Tyto částice mají vysoký oxidační potenciál, a tudíž snadno reagují s jinými částicemi a molekulami. Reakce mohou vést například k destrukci organických nečistot rozpuštěných ve vodě. Práce studuje tyto efekty na huminových látkách, které mohou být obsaženy ve vodách po záplavách. Diafragmový výboj zkoumaný v této práci byl vytvořen v reaktoru použitím konstantního stejnosměrného vysokého napětí až do 2 kV, dává celkový vstupní výkon 100–200 W. K průrazu a vzniku výboje docházelo v oblasti malé („špendlíkové“) dírky v dielektrické přepážce oddělující dva elektrodové prostory (anodový a katodový). Představená práce zkoumá rozklad huminových kyselin v elektrickém výboji v závislosti na vlastnostech roztoku a vlastnostech výboje. Pozorovány byly parametry jako počáteční vodivost roztoku, druh elektrolytu nebo velikost vstupního výkonu. Mimo to byl zkoumán podstatný vliv pH na rozklad kyseliny huminové. K detekci změn v roztoku kyseliny huminové bylo použito refraktometrie a absorpční UV-VIS spektrometrie ve spojení s fluorescenční spektrometrií.cs
dc.description.abstractPreliminary results of research focused on the applications of DC diaphragm discharge in water solutions containing humic substances are presented in this diploma thesis. Electrical discharges in water produce various reactive species such as radicals (•OH, •O, •H), ions and molecules (H2O2, O3). These species have high oxidation potential and thus they easily react with order species and molecules. Such reactions could lead, for example, to destruction of organic pollutants dissolved in water. This work studies this effect on humic matters that can be contained in water coming from floods. Diaphragm discharge investigated by this work was created in the reactor using konstant DC high voltage up to 2 kV that gave the total input power from 100 to 200 W. Breakdown and discharge ignition started in the pin-hole in the dielectric barrier separating two electrode spaces (anode and cathode space). Presented work investigates decomposition of humic substances by the electric discharge in the dependence of solution properties and discharge conditions. Parameters such as initial solution conductivity, electrolyte kind or input power have been investigated. Moreover, substantial effect of pH on humic acid decomposition has been observed. Refraktometry and absorption spectroscopy in UV-VIS region together with fluorescence spectroscopy has been used for the detection of changes in humic solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiafragmový výbojcs
dc.subjectkyselina huminovács
dc.subjectindex humifikacecs
dc.subjectUV-VIS spektrometriecs
dc.subjectfluorescenční spektrometriecs
dc.subjectDiaphragm dischargeen
dc.subjecthumic aciden
dc.subjecthumification indexen
dc.subjectUV-VIS sprectrometryen
dc.subjectfluorescence spectrometryen
dc.titleAnalýza rozkladu roztoků huminových kyselin diafragmovým výbojemcs
dc.title.alternativeAnalysis of humic acids solutions after their decomposition by diaphragm dischargeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-06-09-19:08:33cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2708en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:06:36en
sync.item.modts2020.05.22 12:24:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠvejdová, Danacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila členy komise s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta odpověděla na dotazy: doc. Čeppan - byly potvrzeny chemických změn výbojem; používá se uvedená metoda při čištění odpadních vod; terminologické nepřesnosti doc. Veselý - jaký je mechanizmus vzniku hydroxylových radikálů v elektrodových prostorech prof. Kaplanová - která část huminové kyseliny fluoreskuje doc. Pekař - jak se změnila barva roztoků po ozářenícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record