Show simple item record

Monitoring of the content of selected trichothecene mycotoxins in malting barley

dc.contributor.advisorBěláková, Sylviecs
dc.contributor.authorHrdinová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:19Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:19Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHRDINOVÁ, L. Sledování obsahu vybraných trichothecenových mykotoxinů ve sladovnickém ječmeni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other28938cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13383
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá sledováním obsahu trichothecenových mykotoxinů deoxynivalenolu, nivalenolu, T-2 toxinu a HT-2 toxinu ve sladovnickém ječmeni pomocí metody LC-MS/MS. V teoretické části byla popsána obecná charakteristika mykotoxinů a jejich významný producent, vláknité houby rodu Fusarium. Dále byly charakterizovány významné trichothecenové mykotoxiny a obecně mykotoxiny vyskytující se ve sladovnickém ječmeni. V teoretické části diplomové práce byly dále předloženy možnosti stanovení mykotoxinů chromatografickými metodami, zmíněny byly také metody imunochemické. V experimentální části byla optimalizována analýza trichothecenů typu B pomocí LC/APCI-MS/MS a trichothecenů typu A pomocí LC/ESI-MS/MS. Při analýze 57 vzorků různých odrůd ječmene dosahoval nejvyšších hodnot deoxynivalenol (až 945,2 µg.kg-1), a to v případě odrůdy Sebastian, kde předplodinou byla kukuřice. Nejvyšší hodnoty nivalenolu, T-2 toxinu a HT-2 toxinu (v pořadí 138,4 µg.kg-1; 21,8 µg.kg-1 a 68,7 µg.kg-1) byly nalezeny v odrůdě ječmene Prestige, kde předplodinou byla pšenice ozimá. Následně byla provedena analýza druhého souboru čtyř experimentálních vzorků odrůdy ječmene Sebastian a z něj vyrobeného sladu, kde předplodinou byla kukuřice. V tomto souboru byly tři vzorky uměle infikovány vláknitými houbami rodu Fusarium, čtvrtý vzorek nebyl uměle infikován a sloužil jako kontrolní. I v tomto případě dosahoval deoxynivalenol u uměle infikovaných vzorků nejvyšších hodnot. Diplomová práce byla realizována ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském a. s. v Brně.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with a monitoring of a content of the trichothecene mycotoxins deoxynivalenol, nivalenol, T-2 toxin and HT-2 toxin in malting barley using the LC-MS/MS method. The theoretical part describes general characteristics of mycotoxins and their significant producer filamentous fungus of Fusarium species. Further, important trichothecene mycotoxins and mycotoxins generally which are commonly found in malting barley were also characterized. In the theoretical part of the thesis possibilities for a determination of the mycotoxins by the chromatographic methods were presented too; the immunochemical methods were also mentioned. In the experimental section an analysis of the B type trichothecenes was optimized by LC/APCI-MS/MS and of the A type trichothecenes by LC/ESI-MS/MS. When analyzing 57 samples of different barley varieties the deoxynivalenol reached the highest values (up to 945,2 µg.kg-1), namely in the case of the Sebastian variety with corn as the fore-crop. The highest values of nivalenol, T-2 toxin and HT-2 toxin (138,4 µg.kg-1; 21,8 µg.kg-1 and 68,7 µg.kg-1 respectively) were found in the Prestige variety of barley with winter wheat as the fore-crop. Subsequently a second set of four experimental samples of the Sebastian variety of barley and malt produced from the variety with corn as the fore-crop were analysed. In this group three samples were artificially infected with the filamentous fungi of Fusarium species; the fourth sample was not artificially infected and served as a control sample. Even in the case of the artificially infected samples the deoxynivalenol reached the highest values. The master thesis was implemented in the Research Institute of Brewing and Malting, Plc. in Brno.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmykotoxinycs
dc.subjecttrichothecenycs
dc.subjectdeoxynivalenolcs
dc.subjectnivalenolcs
dc.subjectT-2 toxincs
dc.subjectHT-2 toxincs
dc.subjectLC-MS/MScs
dc.subjectječmencs
dc.subjectmycotoxinsen
dc.subjecttrichothecenesen
dc.subjectdeoxynivalenolen
dc.subjectnivalenolen
dc.subjectT-2 toxinen
dc.subjectHT-2 toxinen
dc.subjectLC-MS/MSen
dc.subjectbarleyen
dc.titleSledování obsahu vybraných trichothecenových mykotoxinů ve sladovnickém ječmenics
dc.title.alternativeMonitoring of the content of selected trichothecene mycotoxins in malting barleyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:09cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28938en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:08:12en
sync.item.modts2021.11.12 11:35:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKočí, Radkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc Omelková: Navrhněte nejlepší plodinu z hlediska obsahu mykotoxinů. prof Šimko: Faktory ovlivňující výskyt DON v obilce ječmene ? Jaké jsou max. výskyty DON v potravinách ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record