Show simple item record

Milk composition changes after fortification milch cow feed with selected additive

dc.contributor.advisorKřížová,, Ludmilacs
dc.contributor.authorTůmová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:19Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:19Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationTŮMOVÁ, M. Změny ve složení mléka po dotaci dojnic vybraným aditivem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other16521cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13509
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem doplňku limitující aminokyseliny histidinu, podané ve formě duodenální infuze na množství a složení kravského mléka vysokoprodukčních dojnic. V teoretické části této práce je popsáno složení kravského mléka a metabolizmus živin u skotu. V této části jsou také popsány nároky vysokoprodukčních dojnic na esenciální aminokyseliny. Jsou zde uvedeny principy analytických metod, které byly použity pro rozbor mléka. Pro stanovení základních složek mléka byla použita infračervená absorpční spektrometrie a enzymaticko-konduktometrická metoda. Aminokyselinový profil kaseinu byl stanoven pomocí iontově výměnné kapalinové chromatografie. V experimentální části práce je uvedena metodika pokusu na dojnicích. Je zde podrobně rozepsán postup kyselé a oxidativně-kyselé hydrolýzy lyofilizovaného kaseinu a postup stanovení aminokyselin v těchto hydrolyzátech. Výsledky analýz byly statisticky vyhodnoceny, popsány a diskutovány s literárními zdroji. Tato diplomová práce vznikla na základě spolupráce mezi Ústavem chemie potravin a biotechnologií Fakulty chemické, Vysokého učení technického v Brně a Výzkumným ústavem pro chov skotu, s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů v Pohořelicích.cs
dc.description.abstractThis thesis is dealing with effect of supplement limiting aminoacid histidin, that was applied as duodenal infusion, on yield and composition of high production dairy cows milk. The theoretical part describes overview about milk composition and metabolism of dairy cows. There are described nutrition requirements of dairy cows for esential aminoacids. In this part are also presented principles of analytical methods used for analysis of milk. For determination of basic components of milk were used infrared spectroscopy and enzymatic-conductometry. Aminoacid profile of casein was determined by ion exchange liquid chromatography. In the experimental part is described method of experiment. There is described technique of acid and oxidative hydrolysis of lyofilized casein and technique of determination aminoacids in this hydrolyzated casein. Results of analysis were interpreted and discussed with literature. This diploma thesis was made as a cooperation between the Institute of Food Science and Biotechnology, the Faculty of Chemistry, University of Technology, Brno and the Research Institute for Cattle Breeding, Department of Animal Physiology and Nutrition, Pohorelice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkravské mlékocs
dc.subjectvýživa dojniccs
dc.subjectaminokyselinycs
dc.subjectiontově-výměnná kapalinová chromatografiecs
dc.subjectbovine milken
dc.subjectnutrition of dairy cowsen
dc.subjectaminoacidsen
dc.subjection exchange liquid chromatographyen
dc.titleZměny ve složení mléka po dotaci dojnic vybraným aditivemcs
dc.title.alternativeMilk composition changes after fortification milch cow feed with selected additiveen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-01-27cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:10cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16521en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:05en
sync.item.modts2019.05.19 08:46:45en
dc.contributor.refereeHrstka, Miroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record