Show simple item record

Introducing of method of pyridoxine determination by liquid chromatography in food products and resources

dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorNechyba, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:11Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:11Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationNECHYBA, O. Zavedení metody stanovení pyridoxinu kapalinovou chromatografií v potravinářských výrobcích a surovinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16519cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13515
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá stanovením vitamínu B6 v nápojích, potravinových doplňcích a surovinách potravinářského průmyslu. V literární části jsou shromážděné obecné informace o vitamínech, vitamínu B6, kyselině nikotinové a vitamínu B1. Dále se literární část věnuje principu vysokoučinné kapalinové chromatografii a stanovení jednotlivých vitamínů. V experimentální části jsou uvedeny používané pomůcky, přístroje a chemikálie. Je zde popsána příprava jednotlivých vzorků potravinových doplňků, iontových nápojů, multivitaminových nápojů, piv a sladů. Tato kapitola také obsahuje informace o chromatografických separačních systémech Shimadzu a SpectraSystem. Stanovení bylo provedeno vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií na reverzní fázi s gradientovou elucí a dvěmi způsoby detekce, fluorescenční a spektrofotometrickou. V další kapitole jsou prezentovány výsledky experimentální činnosti obsah vitamínů v analyzovaných vzorcích. V závěrečné části jsou zhodnoceny výsledky experimentální činnosti. Diplomová práce byla naměřena v laboratoři Ústavu chemie potravin a biotechnologií Fakulty chemické VUT v Brně.cs
dc.description.abstractThis master‘s thesis deals with quantification of vitamin B6 in beverages, food supplements and raw materials in food industry. The literature retrieval part summarizes general information about vitamines, vitamine B6, nicotine acid and vitamine B1. Further on in this part there is described principle of high pressure liquid chromatography and quantification of individual vitamines. In the experimental there are listed used tools, apparatus and chemicals. There is described preparation of idividual samples of food supplements, energy drinks, multivitamine drinks, beers and brewer’s malts. This chapter also contains information about chromatographic separatory systems Shimadzu and SpectraSystem. The quantification was performed by high pressure liquid chromatography on a reverse phase with gradient elution and two ways of detection, fluorescent and spectrofotmetric. The result of experimental activities and vitamine content in analysed samples are presented in the next chapter. In the final contains summarization of results obtained in experimental part. The maser’s thesis was measured in the laboratory of Institute of Food Science and Biotechnology, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvitamínycs
dc.subjectpyridoxincs
dc.subjectpotravinové doplňkycs
dc.subjectnápojecs
dc.subjectsladcs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectvitaminsen
dc.subjectpyridoxineen
dc.subjectfood suplementsen
dc.subjectdrinksen
dc.subjectmalten
dc.subjectHPLCen
dc.titleZavedení metody stanovení pyridoxinu kapalinovou chromatografií v potravinářských výrobcích a surovináchcs
dc.title.alternativeIntroducing of method of pyridoxine determination by liquid chromatography in food products and resourcesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16519en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:17:37en
sync.item.modts2020.04.01 01:54:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBenešová, Karolínacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Rychtera: Citace nejsou podle normy. Jak kvasinky v pivu přispívají k tvorbě vitaminů? prof. Šimko: Jaká byla zrnitost stacionární fáze? Při daném průtoku byl aplikován příliš velký tlak.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record