Now showing items 1-20 of 517

 • Příprava realizace bytového domu v Brně - Modřicích 

  Růžička, Radek
  Diplomová práce se zabývá spodní a vrchní hrubou stavbou bytového domu. Obsahuje technickou zprávu, širší vztahy dopravních tras, studii realizaci hlavních technologických etap, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh ...
 • Stavebně technologický projekt budovy C Technologického parku Brno 

  Bradáčová, Eliška
  Tématem diplomové práce je realizace administrativní budovy v areálu Českého technologického parku v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, situaci v okolí staveniště a návrh dopravních ...
 • Výzkum technologie vícestupňového filtračního systému kořenové čistírny 

  Chaloupka, Ondřej
  Způsobů, jak čistit odpadní vody produkované lidskou společností, je v dnešní době velké množství. S přibývajícím tlakem na udržitelnou výstavbu se do popředí dostávají technologie využívající principy blízké přírodním ...
 • Penzion s wellness, Brno - Soběšice 

  Král, Vítězslav
  Diplomová práce řeší návrh Penzionu s wellness v lokalitě Brno-Soběšice. Budova má půdorysně tvar písmene T. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům je zastřešen plochou střechou s kačírkem. V objektu se nachází ...
 • Sportovní centrum 

  Zahálka, Martin
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, zděný z keramických bloků s plochou střechou. V prvním podlaží se nachází restaurace a relaxační centrum. V ...
 • Mateřská škola 

  Ciprys, Petr
  Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy ve Velkých Němčicích. Objekt je navržen pro tři třídy po dvaceti dětech, na každou třídu připadají dva vyučující, dále pak ředitel/ka. Na přípravu jídla a úklid přidají ...
 • Objekt střediska živočišné výroby 

  Vidová, Miriama
  Práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej konštrukcie priemyselnej budovy určenej na chov dobytka. Navrhnuté boli dve varianty. Obe varianty majú rovnaké rozmery, líšia sa v prierezoch nosných prvkov. Budova sa skladá z ...
 • Stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice 

  Ráb, Jakub
  Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben ...
 • Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji 

  Suk, Ondřej
  Předmětem diplomové práce Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji je analyzovat realitní trh v rámci okresů Olomouckého kraje, porovnat specifika trhu jednotlivých okresů kraje a následně srovnat vybranou lokalitu v ...
 • Příprava realizace výstavby Aktivního centra v Ratíškovicích 

  Prágr, Michal
  Předmětem mé diplomové práce je příprava realizace stavby Aktivního centra . V práci jsou obsaženy technologické předpisy pro monolitické konstrukce a zastřešení, návrh mechanizace, kontrolní a zkušební plány, plán BOZP, ...
 • Implementace technologie smart meteringu do provozu malého obecního vodovodu 

  Klučka, Tomáš
  Diplomová práce popisuje současnou situaci v oblasti smart meteringu ve vodárenství, přehled vodoměrů vhodných pro dálkový odečet dat a jednotlivé komponenty pro aplikaci dálkového přenosu dat včetně samotného přenosu. ...
 • Pokročilé simulační metody pro spolehlivostní analýzu konstrukcí 

  Gerasimov, Aleksei
  Diplomová práce aplikuje k spolehlivostním úlohám přístup Voroneho teselace, která se obvykle používá při vyhodnocení statistického vzorkování, nebo pro přiřazení vah vzorkům metody Monte Carlo. Práce ukazuje, že takto ...
 • Predikce rizika kontaminace podzemní vody při závlaze odpadními vodami 

  Burešová, Erika
  Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. První část práce je literární rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...
 • Člověk jako faktor kvality vzduchu 

  Kops, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zjistit pomocí měření produkci oxidu uhličitého, kterou člověk vyprodukuje při různých typech fyzické aktivity. S využitím daného modelu je cílem simulovat reálnou produkci oxidu uhličitého pro ...
 • Mateřská školka 

  Jelínek, Jan
  Cílem diplomové práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace pro mateřskou školu. Stavba se nachází v obci Brtnice ve stávající zástavbě v lokalitě Nová Čtvrť. Mateřská školka má dvě nadzemní podlaží. První nadzemní ...
 • Optimalizace nákladů vodního hospodářství při výstavbě 

  Kramárová, Annamária
  V teoretickej časti som sa zmienila o projektovom riadení stavieb a tvorbe cien v stavebníctve. V ďalšej časti som popísala, zariadenie staveniska a jeho požiadavky na dodávku vody. Na záver som rozoberala náklady na vodu ...
 • Posouzení efektivnosti a rizik projektu revitalizace výrobních prostor 

  Rusek, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektivnosti a rizik projektu revitalizace výrobních prostor. Předmětem zpracování diplomové práce je: charakteristika investičních projektů a jejich životní cyklus, obecné přístupy ...
 • Konstrukce horského hotelu v Beskydech 

  Danelová, Veronika
  Diplomová práce představuje návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce horského hotelu v oblasti Trojmezí u Hrčavy. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím. Půdorys je ve tvaru neúplného osmiúhelníku ...
 • Sportovní centrum ve Zlíně 

  Studený, Marek
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby sportovního centra ve Zlíně. Objekt se nachází na kraji města Zlína v zástavbě sportovních hal. Objekt je ohraničen ze dvou stran hlavními ...
 • Rekonstrukce polyfunkčního domu v Prostějově 

  Fixelová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu rekonstrukce polyfunkčního domu v Prostějově. Objekt se skládá z jednoho podzemního a pět nadzemních podlaží a dále na něj navazují dva přízemní přístavky v prostoru uzavřeného ...