Now showing items 1-20 of 515

 • Příprava realizace bytového domu v Brně - Modřicích 

  Růžička, Radek
  Diplomová práce se zabývá spodní a vrchní hrubou stavbou bytového domu. Obsahuje technickou zprávu, širší vztahy dopravních tras, studii realizaci hlavních technologických etap, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh ...
 • Stavebně technologický projekt budovy C Technologického parku Brno 

  Bradáčová, Eliška
  Tématem diplomové práce je realizace administrativní budovy v areálu Českého technologického parku v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, situaci v okolí staveniště a návrh dopravních ...
 • Výzkum technologie vícestupňového filtračního systému kořenové čistírny 

  Chaloupka, Ondřej
  Způsobů, jak čistit odpadní vody produkované lidskou společností, je v dnešní době velké množství. S přibývajícím tlakem na udržitelnou výstavbu se do popředí dostávají technologie využívající principy blízké přírodním ...
 • Penzion s wellness, Brno - Soběšice 

  Král, Vítězslav
  Diplomová práce řeší návrh Penzionu s wellness v lokalitě Brno-Soběšice. Budova má půdorysně tvar písmene T. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům je zastřešen plochou střechou s kačírkem. V objektu se nachází ...
 • Sportovní centrum 

  Zahálka, Martin
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, zděný z keramických bloků s plochou střechou. V prvním podlaží se nachází restaurace a relaxační centrum. V ...
 • Mateřská škola 

  Ciprys, Petr
  Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy ve Velkých Němčicích. Objekt je navržen pro tři třídy po dvaceti dětech, na každou třídu připadají dva vyučující, dále pak ředitel/ka. Na přípravu jídla a úklid přidají ...
 • Alternativní řešení montovaného železobetonového skeletu výrobní haly 

  Konečný, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné prefabrikované konstrukce montážního objektu. Součástí práce je návrh alternativního zastřešení včetně orientačního ekonomického srovnání. Analýza vnitřních sil byla provedena pomocí ...
 • Objekt střediska živočišné výroby 

  Vidová, Miriama
  Práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej konštrukcie priemyselnej budovy určenej na chov dobytka. Navrhnuté boli dve varianty. Obe varianty majú rovnaké rozmery, líšia sa v prierezoch nosných prvkov. Budova sa skladá z ...
 • Bytový dům ve Stromovce - stavebně technologický projekt 

  Kralovič, Antonín
  Cílem diplomové práce je popsat stavebně technologický projekt výstavby bytového domu v Hradci Králové. Bytový dům je pětipodlažní a obsahuje 33 bytových jednotek. Práce je systematicky rozdělena na menší logické celky. ...
 • Aerosolové a mikrobiální mikroklima čistých prostorů 

  Stojanová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklima čistých prostorů. Experimentální část se zaměřuje na aerosolové a mikrobiální mikroklima. Na různých operačních a zákrokových sálech byla provedena měření a z ...
 • Cena vody ve vybraných obcích České republiky 

  Vázlerová, Marcela
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se provozování vodovodů a kanalizací v České republice. Z důvodu rozsáhlosti tématu je pohled zaměřen na kalkulaci ceny vody pro odběratele. V diplomové práci je také popsán ...
 • Technicko-technologický audit úpravny vody 

  Jedličková, Tereza
  Cílem předložené diplomové práce je realizace a vyhodnocení technicko-technologického auditu vodohospodářských systémů úpraven vod - konkrétně Úpravny vody Plzeň. Součástí auditu je popis výroby pitné vody včetně vyhodnocení ...
 • Analýza způsobu vedení trasy přes sesuvné území dálnice D1 ve SR 

  Horňáková, Lenka
  Výstavba diaľnic na Slovensku sa vzhľadom k hornatému reliéfu stretáva s radou geotechnických problémov. Jedným z týchto problémov sa zaoberá aj táto diplomová práca, v ktorej je trasa diaľnice vedená zosuvným územím. ...
 • Dům s pečovatelskou službou - stavebně technologický projekt 

  Lysáková, Vanda
  Diplomová práce se zabývá realizací domu s pečovatelskou službou. Obsahuje technickou zprávu, zařízení staveniště s výkresy. Součástí je časový plán a rozpočet. Dále zpracovává technologický předpis na lešení a monolitické ...
 • Efekt kombinace dávkování koagulantu a flokulantu na odvodňování čistírenských kalů 

  Pániková, Kristína
  Zpracování a odstraňování kalů patří mezi nejdůležitější části čištění odpadních vod. Jedná se o ekonomicky náročné části, proto se klade důraz na efektivní dávkování. Dávka musí být co nejmenší, ale také výstupní sušina ...
 • Polyfunkční dům Domamyslice 

  Hráčková, Eliška
  Předmětem této diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby polyfunkčního domu Domamyslice. Objekt se bude nacházet ve městě Prostějov v části Domamyslice. Novostavba bude rozdělena ...
 • Vliv velikosti a tvaru zkušebního tělesa na modul pružnosti lehkých betonů 

  Tichý, Aleš
  Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu tvaru, rozměru a typu zkušebního tělesa na hodnoty modulů pružnosti lehkého betonu. V rámci experimentu byla vyrobena řada různých těles, z betonů dvou receptur. Na tělesech se ...
 • Analýza monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka 

  Koudelková, Eva
  Diplomová práce se zabývá analýzou monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka. Již od prvního napuštění hráze byly na vzdušním svahu hráze pozorovány průsaky. Jedním z nejvýraznějších zásahů směřujících k jejich snížení ...
 • Protipovodňová ochrana obce Brantice 

  Zahradníková, Lenka
  Diplomová práce se zaobírá návrhem protipovodňové ochrany obce Brantice, jehož součástí je úprava koryta řeky Opavy na říčním kilometru 77,6554 až 78,7024 a dále návrh rekonstrukce pevného jezu na říčním kilometru 78,340. ...
 • Hotel Aztec 

  Beránek, Tomáš
  Úkolem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit novostavbu Hotelu Aztec ve stupni pro provedení stavby. Objekt bude sloužit k ubytování a rekreaci. V budově hotelu je i restaurace a u hotelu nadzemní parkoviště. Budova ...