Now showing items 1-20 of 499

 • Analýza nákladů na nízkou jakost ve vybraném výrobním podniku 

  Uherka, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů ve společnosti XYZ CZ s.r.o. a jejím cílem je snížení záručních nákladů a zvýšení kvality produktu. V úvodu jsou popsány základní systémy pro řízení kvality, ze kterých ...
 • Vliv svařovacích parametrů na kvalitu a mechanické vlastnosti svarového spoje 

  Vlach, Jan
  Diplomová práce se zabývá možností MAG svařování uhlíkové oceli 1.1221 (C60E) bez použití předehřevu. Zkoumá se vliv základních parametrů svařování na výsledné charakteristiky svaru s cílem dosáhnout spoj prostý defektů, ...
 • Vývoj aplikací pro Android 

  Husa, Martin
  Tato diplomová práce zahrnuje rešeršní studii operačního systému Android, principy programování aplikací herního typu a praktický příklad hry pro Android. Hra by se svým žánrem dala zařadit mezi 2D „plošinovky“. Aplikace ...
 • Analýza chemických vazeb ve slitinách pomocí dolování dat 

  Nechutová, Vendula
  Práce se zabývá aplikací metod Data miningu pro analýzu dvou mřížek Ni3Si, jedna se stabilní hranicí zrn a druhá s nestabilní hranicí zrn. Zkoumají se zde křivky DOS a COHP pomocí vybraných metod pro porovnávání křivek. ...
 • Implementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNA 

  Kaura, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci aplikace API wrapper, která pracuje nad výpočetním jádrem ibp bioinformatics. První polovina práce se zaměřuje na shrnutí základních znalostí z oblasti výzkumu DNA, ...
 • Audit BOZP v těžké laboratoři C1 

  Zavřel, Patrik
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení BOZP a s tím spojeným auditem. Rešerše zpracovává požadavky vnitrostátní i mezinárodní legislativy týkající se oblasti BOZP. Dále je provedena analýza rizik a jejich vyhodnocení. ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů soustružením 

  Švorc, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V teoretické části jsou výše zmíněné materiály rozděleny a charakterizovány. Dále se práce specifikuje na kalené oceli a jejich tepelné zpracování, ...
 • Predikce řezných sil a výkonů při řezání kotoučovou pilou 

  Skryja, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řezání tenkostěnných součástí kotoučovou pilou. Jejím předmětem je studie a test geometrií ozubení pilových kotoučů s cílem snížení řezných sil na minimum. Práce je rozdělena ...
 • Implementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligence 

  Staněk, Kamil
  Diplomová práce se zabývá realizací obchodní zakázky spočívající ve vytvoření systému rychlé analýzy a optimalizace vycházející z reálných obchodních dat měnových párů v programu MATLAB. V rámci zpracovávaného tématu je ...
 • Využití tribodiagnostiky v prediktivní údržbě ve firemní praxi 

  Trost, Daniel
  V diplomové práci je řešena problematika využití tribodiagnostiky v prediktivní údržbě ve firemní praxi. Je obecně pojednáno o údržbě, následně o tribodiagnostice ve firmě Škoda Auto a.s. Jsou popsány používané off-line a ...
 • System On-/Offline merania teploty na báze LabView 

  Stejskal, David
  Cílem této práce bylo vytvořit program na bázi LabVIEW pro měření teploty pomocí osobního počítače. Program umožňuje čtení a úpravu digitálního signálu z měřicího řetězce, který je tvořen senzorem typu PT100, měřicím ...
 • Návrh zařízení pro měření střední teploty proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu 

  Tichý, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývala návrhem zařízení pro měření střední teploty v kanále libovolného průřezu. V práci byla nejprve shrnuta teorie tepla, tepelného přenosu a proudění tekutin. Teorie byla výhradně zaměřena na ...
 • Analýza zmetkovitosti ve výrobním procesu 

  Buriánková, Alena
  Diplomová práce se zabývá snížením neshodné výroby u výroby plastových misek s využitím statistických metod. Práce v teoretické části mimo jiné popisuje statistickou regulaci procesů, analýzu způsobilosti procesů a typy ...
 • Komplexní iontová analýza složení antikorozních vrstev 

  Holeňák, Radek
  Předložená diplomová práce se zabývá implementací metody rentgenové emisne indukované částicemi do experimentálního uspořádání za účelem doplnění rodiny metod založených na iontových technikách, tj. Rutherfordovy zpětné ...
 • Aplikace korelativní AFM/SEM mikroskopie 

  Hegrová, Veronika
  Tato práce se zabývá využitím korelativní sondové a elektronové mikroskopie. Měření bylo provedeno pomocí atomárního silového mikroskopu LiteScope navrženého speciálně ke kombinaci s elektronovými mikroskopy. Výhody ...
 • Návrh detektoru sekundárních elektronů pro ultravakuový elektronový mikroskop 

  Skladaný, Roman
  V této diplomové práci je představen konstrukční návrh tubusového detektoru sekundárních elektronů (SE). Jedná se o ultravakuově kompatibilní scintilační vláknový detektor určený pro použití v ultravakuovém rastrovacím ...
 • Kvantitativní analýza matricových prvků metodami SIMS a LEIS 

  Staněk, Jan
  Tato práce se zabývá porovnáváním a propojením dvou spektrometrických metod – spektrometrie rozptylu nízkoenergiových iontů (LEIS) a hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů (SIMS). Metoda SIMS totiž, přes mnoho pozitivních ...
 • Depozice velkých organických molekul v UHV 

  Krajňák, Tomáš
  V této práci byly deponovány velké organické molekuly (DM15N, DM18N a Cu(dbm)2), které se nedají deponovat pomocí termální sublimace, protože jsou dekomponovány při nižší teplotě, než je teplota sublimace. Tyto molekuly ...
 • Interakce pomalých elektronů s grafenovými polem řízenými tranzistory 

  Vysocký, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu grafenových polem řízených tranzistorů, charakterizaci jejich transportních vlastností v UHV podmínkách a popis vlivu svazku nízkoenergiových elektronů na transportní vlastnosti ...
 • Vliv prostorového omezení na vlastnosti metamagnetických nanostruktur 

  Jaskowiec, Jiří
  Silné prostorové omezení materiálů způsobuje jejich nové vlastnosti, které mohou najit uplatnění v mnoha vědeckých i technických odvětvích. Snaha zmenšit velikosti součástek, zvětšit hustotu zápisu a zefektivnit procesy ...