Show simple item record

Ecotoxicological evaluation of sediments

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorDobešová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:20Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:20Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDOBEŠOVÁ, Z. Ekotoxikologické hodnocení sedimentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24289cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15940
dc.description.abstractSedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií technologických zařízení. Takto mohou sedimenty ovlivňovat nejen akvatický ekosystém, ale v případě, že budou využity jako hnojivo nebo k rekultivacím, i systém terestrický. Z tohoto důvodu je důležité zabývat se jejich případnou ekotoxicitou. Sedimenty byly podrobeny ekotoxikologickým biotestům a posouzeny z hlediska případné ekotoxicity. Prostřednictvím testů fytotoxicity na terestrických rostlinách Hořčice bílá (Sinapis alba), Locika setá (Lactuca sativa) a Cibule bílá (Allium cepa) byly hodnoceny účinky vodných výluhů sedimentů na inhibici růstu kořene a stanovena hodnota IC 50. Z akvatických rostlin byl pro ekotoxikologické posouzení sedimentů a stanovení hodnot IC 50 vybrán okřehek menší (Lemna minor). Pro objektivnější posouzení ekotoxicity byly pro ekotoxikologické testování sedimentů vybrány i bezobratlé vodní organismy, a to žábronožka slanisková (Artemia salina) a Hrotnatka velká (Daphnia magna) a byla stanovena hodnota LC 50 nebo EC 50.cs
dc.description.abstractSediments of lotic and lentic water can be a reservoir of a number of contaminants, which can enter the aquatic ecosystem either due to the controlled discharge of waste water or leakage of various accidents or technological devices. Sediments can hereby affect not only the aquatic ecosystem, but also the terrestrial system in the case that they will be used as fertilizer or as a material for the recultivation. For this reason it is important to consider their potential ecotoxicity. Sediments were subjected to ecotoxicological bioassays and their potential ecotoxicity was assessed. The phytotoxicity assays on terrestrial plants Sinapis alba, Lactuca sativa and Allium cepa were used and the effects of aqueous extracts of sediments on the inhibition of growth their root were evaluated and the value of IC50 was determined. For the ecotoxicological assessment of sediments and determination of IC50 value also Lemna minor as a representative of aquatic plants was selected. For more objective assessment of the sediment ecotoxicity aquatic invertebrates as Artemia salina and Daphnia magna were selected and the value of LC50 or EC50 was determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsedimentycs
dc.subjectekotoxicitacs
dc.subjecttesty ekotoxicitycs
dc.subjectkontaminantycs
dc.subjectsedimentsen
dc.subjectecotoxicityen
dc.subjecttests of ecotoxicityen
dc.subjectcontaminantsen
dc.titleEkotoxikologické hodnocení sedimentůcs
dc.title.alternativeEcotoxicological evaluation of sedimentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:08cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24289en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:17:57en
sync.item.modts2020.04.01 01:28:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDoležalová Weissmannová, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Jánoš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record