Show simple item record

TOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROV

dc.contributor.advisorHrabec, Josefcs
dc.contributor.authorRýznarová, Ivetacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:28:13Z
dc.date.available2019-04-03T22:28:13Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationRÝZNAROVÁ, I. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.cs
dc.identifier.other31702cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17139
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem (objekty). S ohledem na potenciál místa není stavebním programem (či jinou částí zadání) stanovena minimální ani maximální kapacita navržené zástavby (m2 hrubé podlažní plochy), a je (mimo jiné) předmětem bakalářské práce návrh využití zadaného území. Cílem tohoto návrhu je životaschopná městská zástavba a takové funkční využití, která zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa. Urbanistický, architektonický koncept zástavby nároží by měl zohledňovat a vhodně doplňovat charakter lokality a její stávající zástavby (v okolí předmětného stavebního pozemku). Koncept funkčního uspořádání musí zohledňovat požadavky jednotlivých funkcí (zejména bydlení – oslunění, osvětlení, hluková zátěž). Koncept provozního uspořádání musí zajišťovat optimální vzájemné vazby jednotlivých funkcí, tj. případných jednotlivých vlastníků, provozovatelů apod. Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení: Novostavba bude kopírovat uliční čáru, navržený objekt je řešený jako nárožní s vnitřním dvorem, uzavírá tak městský blok. Hmota objektu obsahuje zvýšené komerční přízemí s mezipatrem, na než je posazená třípodlažní předstupující hmota bydlení s 23 byty. Do vnitrobloku vybíhá třípodlažní křídlo s komerční funkcí usazené na otevřené parkovací ploše v přízemí dvora. V prvním patře se nachází ve vnitrobloku ještě jeden dvůr pro obyvatele domu, který částečně kryje plochy parkovaní. Hmotové i výškové rozložení nově navrženého domu vhodně doplňuje charakter lokality a její stávající zástavbu, především citlivě koresponduje s památkově chráněnou budovou Sokolovny.cs
dc.description.abstractThe subject work is to urban and architectural design of buildings corner vacant lot at the intersection of streets Brabansko – Malá Dlážka in the immediate vicinity of the central part of the city Přerov. Given the potential of space is not a building program (or another part of the award) a minimum or maximum capacity of the proposed buildings (m2 gross floor area), and (among others) the subject of bachelor thesis proposal to use the specified territory. The aim of this proposal is viable urban area and a functional use, which assesses and develops the character of the specified site. Urban, architectural concept of the corner buildings should reflect and complement the character of appropriate sites and the existing building (around building land). The concept of functional arrangements must take into account the requirements of individual features (particularly housing - sun, light, noise). The concept of working arrangements has to ensure the optimum function of the interactions, i.e. any individual owners, operators, etc.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectROHOVÝ MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚcs
dc.subjectARCHITEKTURAcs
dc.subjectBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcs
dc.subjectCORNER TOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROVen
dc.subjectARCHITECTUREen
dc.subjectBACHELOR THESISen
dc.titleMĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚcs
dc.title.alternativeTOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-05-25cs
dcterms.modified2010-05-27-09:12:01cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31702en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 03:57:29en
sync.item.modts2020.03.31 01:53:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeBoháč, Ivocs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Milan Rak, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) Ing. arch. Radko Květ (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Sochor (člen)cs
but.defenceodpověď byla nedostatečnács
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record