Show simple item record

Feedback

dc.contributor.advisorRathouský, Luděksk
dc.contributor.authorKoniar, Martinsk
dc.date.accessioned2020-05-25T10:55:12Z
dc.date.available2020-05-25T10:55:12Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationKONIAR, M. Vazbení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other120083cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173178
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/188061
dc.description.abstractMoja diplomová práca je inštaláciou, využívajúcou niekoľko inštancií zariadenia, ktoré pomocou elektromagnetickej energie iniciuje rezonanciu strún. Tieto zariadenia spolu so strunami sú rozmiestnené po stene v kruhovom geometrickom obrazci. Inštalácia vytvára slučku na viacerých úrovniach. Okrem toho že sú struny rozmiestnené v kruhovom tvare, pozícia každej struny začína tam kde ďalšia končí, druhá menej nápadná slučka sa odohráva v elektromagnetickom zariadení ktoré struny rezonuje, čo robí pomocou spätnej väzby. Samotné struny obsahujú každý diel chromatcikej stupnice, ktorá sa stále opakuje, len o oktávu vyššie. Amplifikácia výsledného zvuku strún prebieha čisto akusticky, pomocou steny na ktorej je dielo nainštalované. Toto dielo sa vo svojej podstate zaoberá spiritualitou v hudbe, nie nutne v zmysle že by malo vytvárať spirituálny zážitok, ale skôr iba demonštrovať metafory, paralely, ktoré existujú medzi fyzickými aspektami tonálnej hudby a rôznymi náboženskými predstavami. Samotný symetrický tvar inštalácie odkazuje k religióznej a okultnej vizualite, postavenej napr. v kabale na Fibonacciho rade, ktorá je prítomná nielen rôzne v prírode (podľa tejto rady napríklad rastú žilky na listoch stromov), ale aj v tonálnom hudobnom systéme (s týmto konceptom pracovali už starovekí filozofi, viď. Platónova hudba sfér). Struny v tomto diele vytvárajú jednoliaty dlhý ťahavý zvuk (tkz.drone), ktorý je prirodzene zažitý ako zvuk evokujúci spiritualitu (najjednoznačnejšie sa to prejavuje pri meditácii budhistických mníchov). Tento zvuk v diele predstavuje stálosť a nemennosť, to že hrajú všetky chromatické stupne naraz predstavuje celistvosť (tento fakt môže vytvárať aj zaujímavé rezonancie vznikajúce medzi chromatickými stupňami), tj. nemenné zákony fyziky, alebo v náboženskom žargóne “božský zákon”. S náboženskými predstavami súvisí aj symbol slučky, ako večný návrat rovnakého, periodicita dejín. Struny sa dajú považovať zase za astrofyzický symbol. Všetko spomenuté sú však iba moje východiská, ktoré by nemali nejak jednoznačne determinovať divákovu recepciu diela. Cieľom práce je ponúknuť zážitok bez nutnosti uvedenia do kontextu.sk
dc.description.abstractMy diploma work is an installation, made from multiple instances of a device iniciating string resonance via electromagnetic field. These devices along with strings are placed on the wall in geometrical shape. Installation creates loop on multiple levels. Except the fact that installation have a circular shape, position of each string starts at the end of another string. Second, more inconspicious loops takes place in the electromagnetic device resonating the strings, that do that with feedback loop. Strings consist every step of chromatic scale, that repeats itself, just an octave higher. Amplification of the final sound of strings is done purely acoustically, with help of the wall on wich the piece is installed. This piece is in its nature concerned with spirituality in music, not necessarily in sense of evoking a spiritual experience, but rather demonstrating metaphors and parallels, that exists between physical aspects of tonal music and different religious ideas. The symmetrical shape of installation refer to religious and occult visuality, built f.e. in cabal on Fibonacci numbers, that is present not only in nature ( for example, the veins of the leaves grow by these numbers), but also in tonal music system (ancient philosophers were working with this concept, see Plato's Music of the Spheres). Strings in this piece produce drone sound, that is naturally evoking spirituality (most visible in buddhist monk meditation). This sound in the piece demonstrates immutability and constancy, the fact that all the chromatic tones are playing demonstrates wholeness (this fact may produce interesting resonances emerging between chromatic steps), so to speak, the unchangeable laws of physics, or to put it in religious lingo, the god law. The symbol of loop also refers to religion, like the eternal return of the same, the periodicity of history. Strings can be viewed as astrophysical symbol. Everything stated is nothing but my recourse, that should not ultimately determine the perception of the piece by viewer. The goal of the work is to offer experience without need to be put into contexten
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinstalacesk
dc.subjectspiritualitask
dc.subjectgeometriesk
dc.subjectzvukové uměnísk
dc.subjectstrunysk
dc.subjectrezonancesk
dc.subjectinstallationen
dc.subjectspiritualityen
dc.subjectgeometryen
dc.subjectsound arten
dc.subjectstringsen
dc.subjectresonanceen
dc.titleVazbenísk
dc.title.alternativeFeedbacken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAcceptedcs
dcterms.modified2019-05-17-13:12:46cs
thesis.disciplineVýtvarná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2cs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
sync.item.dbid120083en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.25 12:55:11en
sync.item.modts2020.05.25 12:12:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeSolčáni, Jánsk
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Jiří Ptáček (člen) Mgr. Terezie Nekvindová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent na úvod představil svou diplomovou práci. Následně byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Na kritické připomínky a dotazy, které zazněly v posudcích, student odpověděl. Diskuze: J. Ptáček se dotázal na posun práce oproti loni neobhájené verzi. V rámci odpovědi student více objasnil technické řešení a postup práce. T. Ruller se dotázal na vztah práce ke konceptu postpravdivosti. Student reagoval. Po diskuzi byla obhajoba ukončena.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record