Recent Submissions

 • Studium vybraných technologických vlastností lékořicové hmoty 

  Gajdušek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vybraných technologických vlastností lékořicové hmoty. Mikroskopickým pozorováním bylo zjištěno, že při obsahu více než 10 % rozvařených škrobových zrn nebo při obsahu více než 30 % ...
 • Ověření výtěžnosti metody stanovení mastných kyselin 

  Gross, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je ověření výtěžnosti metody stanovení mastných kyselin pomocí plynové chromatografie s plamenově-ionizační detekcí. V teoretické části práce jsou charakterizovány mastné kyseliny a lipidy, ...
 • Charakterizace meziproduktů a odpadních produktů vybraných kvasných výrob 

  Kilian, David
  Tato bakalářská práce byla zaměřena na charakterizaci meziproduktů a odpadních produktů vybraných kvasných výrob. Teoretická část práce se zaměřuje na použité suroviny a postup k přípravě kvasu, průběh destilace, získání ...
 • Tištěné izolační mezivrstvy 

  Olejníková, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a studií tištěných izolačních mezivrstev na bázi titaničitanu barnatého. Zkoumalo se složení inkoustových formulací a způsob depozice, které měly vliv na výsledné vlastnosti vrstev. ...
 • Studium účinku elektrického výboje na atmosféru simulující podmínky na Marsu 

  Fojtíková, Nikola
  Cílem bakalářské práce bylo prostudovat účinky elektrického výboje na atmosféru simulují-cí podmínky na Marsu. Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci atmosféry Marsu za atmosférického tlaku a běžné laboratorní ...
 • Elektroasistovaná fotokatalýza v reaktoru s tištěnými elektrodami 

  Filipská, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá fotoelektrochemickými články, kde se jako fotoanoda používá oxid titaničitý nanesený na vodivém FTO skle a jako protielektroda se zde využívá zlatá elektroda. Práce se také zaměřuje na ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého pro desinfekci vody 

  Morávková, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou tenkých vrstev na bázi nanočástic oxidu titaničitého a organokřemičitého pojiva. Je zkoumán vliv poměru obou složek na vlastnosti vytvořených imobilizovaných vrstev. Byly použity ...
 • Hodnocení kvality nezpracovaných ocelí na vznik koroze 

  Holubářová, Michaela
  Tato bakalářská práce je založena na hodnocení kvality nezpracovaných ocelí na vznik koroze. Vizuální kontrola kvality oceli mikroskopem není dostačující, jelikož tento způsob hodnocení odolnosti postrádá kvantifikované ...
 • Studium reakcí ozónu s povrchem kovových materiálů 

  Krzyžanková, Anežka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium reakcí ozonu a kyslíku s povrchem kovových materiálů. Ozon podléhá samovolnému rozkladu, který je například ovlivněn zvýšenou teplotou nebo reakcemi s jinými látkami. Cílem je ...
 • Produkce biologicky aktivních látek řasami a kvasinkami kultivovanými na různých zdrojích živin 

  Kohútová, Darina
  Karotenoidy sú lipofilné pigmenty a zároveň najrozšírenejšie antioxidanty vyskytujúce sa v prírode s veľkým uplatnením v kozmetickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Lipidy sú jednými zo základných organických ...
 • Příprava vodivých drah bezproudovým pokovením tištěných prekurzorů 

  Kováčová, Silvia
  Predmetom tejto bakalárskej práce je príprava vodivých dráh bezprúdovým pokovovaním tlačených prekurzorov. Experimentálna časť sa zaoberá prípravou štandardných vzoriek na základe dĺžky času ponorenia v pomeďovacom kúpeli. ...
 • Venkovní aplikace fotokatalytických materiálů 

  Šimončičová, Monika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením a optimalizáciou metódy stanovovania fotokatalytickej aktivity vrstiev fasádnych omietok s prímesou a bez prímesi fotokatalyzátora oxidu titaničitého. Vrstvy sú skúmané na základe ...
 • Charakterizace vybraných superpotravin jako složek smoothie nápojů 

  Prachárová, Adriana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vlastnosťami vybraného superpotravinového ovocia a semienok, venuje sa predstaveniu ich biologicky aktívnych látok a následnému porovnaniu ich nutričných vlastností. Teoretická časť práce ...
 • Detoxifikace kávové sedliny oxidačními procesy 

  Maňáková, Helena
  Tato bakalářská práce se zabývá detoxifikací kávové sedliny za využití oxidačních procesů. V teoretické části je popsána charakterizace kávových zrn a kávové sedliny. Poté je popsána valorizace kávové sedliny se zaměřením ...
 • Aromatický profil tavených sýrových analogů 

  Kučerka, Štefan
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo identifikovať a semikvantifikovať prchavé (aromatické) látky vo vzorkách tavených syrových analógov vyrobených s plnou, prípadne čiastočnou náhradou mliečneho tuku vybranými rastlinnými ...
 • Vliv teploty a sucha na obsah proteinů gluteninové frakce u dvou genotypů pšenice 

  Vybíral, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem nedostatku vody a teploty na obsah proteinů gliadinové frakce a na poměr gluteniny/gliadiny u dvou odrůd pšenice. Odrůdy, které byly vybrané pro experiment, se jmenují Pannonia a RGT ...
 • Ověření přesnosti metody stanovení vonných látek s alergenními účinky 

  Rychetský, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením přesnosti metody stanovení potenciálně alergenních vonných látek v cukrovinkách. V teoretické části jsou popsány syntetické i přírodní vonné látky, které se v potravinách vyskytují, ...
 • Vliv stupně pražení na senzorický profil kávy 

  Gabrielová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem stupně pražení na obsah sacharidů a aromatických látek v kávě. Věnuje se také změnám v kyselosti kávy v různých stupních pražení. V praktické části bylo provedeno měření pH, stanovení ...
 • Příprava a studium vybraných éterických olejů 

  Chmelová, Nikola
  Teoretická část této práce je zaměřená na charakteristiku, účinky a využití éterických olejů. Zároveň jsou popsány metody vhodné pro izolaci éterických olejů z rostlinných materiálů, možnosti identifikace a metody vhodné ...
 • Profil těkavých látek sýrů eidamského typu 

  Balej, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na určenie profilu prchavých látok v syroch eidamského typu, predstavujúcich prírodné polotvrdé syry s nízko dohrievanou syrovinou. Predmetom teoretickej časti je základné rozdelenie syrov, ...

View more