Show simple item record

Raman spectroscopy as a tool for analysis of microbial cells

dc.contributor.advisorSamek, Otacs
dc.contributor.authorPokorný, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:49:57Z
dc.date.available2019-06-14T10:49:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPOKORNÝ, P. Ramanova spektroskopie jako nástroj pro analýzu mikrobiálních buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other112204cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173404
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na využití Ramanovy spektroskopie pro analýzu výskytu ektoinů a hydroxyektoinů v bakteriálním kmeni Halomonas elongata. V teoretické části je zpracována charakteristika extrémofilů s bližším přihlédnutím na halofilní organismy a jedny z jejich hlavních osmolytů, ektoiny. Dále je popsána metoda Ramanovy spektroskopie a její využití. V experimentální části je rozebrána kultivace bakterie na různých kombinacích substrátu a koncentrace soli pro dosažení optimální produkce PHA a pro dosažení co největšího výtěžku biomasy pro analýzu Ramanovou spektroskopií. Nejlepším substrátem pro produkci PHA se ukázala být glukóza s koncentrací soli 30 g/l NaCl, kde procentuální zastoupení PHB v biomase činilo 30,5229 %. Ideálním substrátem pro největší množství biomasy byla sacharóza. Bakterie narostlá na sacharóze při třech koncentracích soli, 40, 70 a 100 g/l NaCl byla měřena pomocí Ramanovy spektroskopie pro porovnání spolu s bakteriemi Halomonas salina a Halomonas organivorans. Ramanova spektroskopie se však ukázala jako nedostatečně citlivá pro měření tohoto typu vzorku, tudíž jsme nebyli schopni změřit přítomnost ektoinů nebo hydroxyektoinů v buňkách.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the use of Raman spectroscopy for analysis of ectoine and hydroxyectoine presence in bacterial strain Halomonas elongata. Theoretical part compile characteristics of extremophiles with closer look on halophilic organisms and one of their main osmolytes, ectoines. Following by description of Raman spectroscopy method and its uses. Experimental part deals with cultivation of bacteria on different combinations of substrate and salt concentration in order to reach optimal production of PHA and for achieving the highest possible yield of biomass to be analysed by Raman spektroskopy. As the best substrate for PHA production turned out to be glukose along with salt concentration 30 g/l NaCl, where percentage representation of PHB makes 30,5229 %. As an ideal substrate for the highest yield of biomass proved to be sacharose. Bacteria that grew on sacharose with three different salt concentrations, 40, 70 and 100 g/l NaCl was measured along with Halomonas salina and Halomonas organivorans for comparison. Raman spectroscopy unfortunately turned out to be inadequate for measurement of this type of sample, thus we were not able to measure ectoine of hydroxyectoine presence in cells.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHalomonas elongatacs
dc.subjectRamanova spektroskopiecs
dc.subjectHalomonas elongataen
dc.subjectRaman spectroscopyen
dc.titleRamanova spektroskopie jako nástroj pro analýzu mikrobiálních buněkcs
dc.title.alternativeRaman spectroscopy as a tool for analysis of microbial cellsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-12-17:53:02cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid112204en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:03:12en
sync.item.modts2020.03.31 04:30:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeEnev, Vojtěchcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceVeselý: Jaké romanovské techniky byly nakonec použity? Pekař: Proč nemáte číslované stránky? Márová: Jak probíhala lyofilizace biomasy? V jakém fázi a k jakému účelu byly potom použity ethanol a aceton?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record