Show simple item record

Rheology of Alkali-Activated Slag during Its Early Hydration Stages

dc.contributor.advisorBílek, Vlastimilcs
dc.contributor.authorPazour, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:49:58Z
dc.date.available2019-06-14T10:49:58Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPAZOUR, M. Reologie alkalicky aktivované strusky v raných stádiích její hydratace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other113322cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173406
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sledováním viskoelastických parametrů past na bázi alkalicky aktivované vysokopecní strusky během hydratace. Ta byla sledována pomocí izotermického kalorimetru a pro další porovnání byl také stanoven počátek a konec tuhnutí měřených směsí Vicatovou jehlou. Tyto parametry byly měřeny v závislosti na dávce aktivátoru (vodní sklo) a organické přísady (hexylenglykol) a vzájemně porovnány. Bylo pozorováno, že u čerstvých směsí s nižšími dávkami aktivátoru převažoval jejich elastický modul nad ztrátovým, zatímco s rostoucí dávkou aktivátoru začínala převažovat viskózní složka a spíše klesal komplexní modul. Naopak s rostoucí dávkou hexylenglykolu tento modul výrazně narůstal. Vývoj modulů v čase koreloval s kalorimetrickými křivkami a časy tuhnutí. V době tuhnutí, ke které docházelo při tvorbě primárního C-A-S-H, narůstaly hodnoty viskoelastických modulů o několik řádů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the measurement of viscoelastic parameters of mixtures based on alkali-activated blast furnace slag during hydration. Hydration was monitored using isothermal calorimeter and initial and final setting time was determined for another comparsion by Vicat’s needle. These parameters were measured depending on activator dosage (water glass) and organic admixture dosage (hexylene glycol) and compared with each other. It was observed that storage modulus prevailed over loss modulus in fresh mixtures with lower dosage of activator, whereas in mixtures with higher dosage of activator viscous component began to prevail and complex modulus was rather descreasing. Conversely, in mixtures with higher hexylene glycol dosage complex modulus was significantly increasing. Evolution of modules in time correlated with calorimetric curves and setting times. During setting time, which is assigned to formation of primary C-A-S-H, values of viscoelastic parameters was remarkably increasing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIzotermická kalorimetriecs
dc.subjecthydratacecs
dc.subjectreologické parametrycs
dc.subjectviskoelastické vlastnostics
dc.subjectoscilační měřenícs
dc.subjectdoba tuhnutícs
dc.subjectIsothermal calorimetryen
dc.subjecthydrationen
dc.subjectrheological parametersen
dc.subjectviscoelastic propertiesen
dc.subjectoscillation measurementen
dc.subjectsetting timeen
dc.titleReologie alkalicky aktivované strusky v raných stádiích její hydratacecs
dc.title.alternativeRheology of Alkali-Activated Slag during Its Early Hydration Stagesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-11-11:05:52cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113322en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:56:05en
sync.item.modts2020.03.31 10:10:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSmilek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent přehledně prezentoval výsledky a teoretické základy své bakalářské práce. Uspokojivě odpověděl na otázky oponenta a také na otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record