Show simple item record

Preparation and Characterization of Mechanical Properties of Artificial Synovial Liquids

dc.contributor.advisorKalina, Michalcs
dc.contributor.authorHrochová, Eliškacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:03Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:03Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHROCHOVÁ, E. Příprava a charakterizace mechanických vlastností artificiálních synoviálních kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other113649cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173454
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace postupu přípravy artificiální synoviální kapaliny. Hlavním předmětem studia jsou mechanické vlastnosti reálných i uměle připravených vzorků synoviální kapaliny. Pro charakterizaci byla použita DLS mikroreologie, termogravimetrická analýza (TGA) a infračervená spektroskopie (FTIR). Teoretická část této práce je rešerší metod přípravy artificiální synovie a souhrnem definic reologických pojmů. Experimentální část se zaměřuje na přípravu a charakterizaci artificiální synovie. V rámci bakalářské práce byla provedena optimalizace této přípravy v několika dílčích krocích (způsob dispergace komponent, volba molekulové hmotnosti kyseliny hyaluronové, povaha a iontová síla použitého disperzního prostředí). Připravený funkční vzorek synoviální kapaliny byl následně porovnán z hlediska materiálových charakteristik a mechanických vlastností s reálným vzorkem koňské synoviální kapaliny. Modifikací postupu, který vychází z patentu US 8716204, bylo možno vytvořit artificiální synoviální kapalinu, která splňuje viskoelastický charakter reálné matrice a je stabilní v čase.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the optimization of preparation of artificial synovial liquids. The main subjects of study are the mechanical properties of real and artificial synovial fluid samples. DLS microrheology, thermogravimetric analysis (TGA) and infrared spectroscopy (FTIR) were used for characterization. The theoretical part of this thesis is represented by a literature research of a methods of preparation of artificial synovia and summary of definitions of rheological terms. The experimental part focuses on the preparation and characterization of the artificial synovial liquids originating from the published patent US 8716204. In the framework of the bachelor thesis, this preparation was optimized in several partial steps (method of dispersion of components, choice of molecular weight of hyaluronic acid, nature and ionic strength of used dispersion medium). The prepared optimized sample of synovial fluid was in following experimental characterization steps compared in terms of material characteristics and mechanical properties with the real horse synovial fluid sample. By modifying the process based on the aforementioned patent, an artificial synovial fluid could be formed. That meets the viscoelastic nature of the real matrix and that is stable over time.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectartificiální synoviální kapalinacs
dc.subjectreologiecs
dc.subjectmikroreologiecs
dc.subjectdynamický rozptyl světlacs
dc.subjectviskoelastický modulcs
dc.subjectkomplexní viskozitacs
dc.subjectartificial synovial liquiden
dc.subjectrheologyen
dc.subjectmicrorheologyen
dc.subjectdynamic light scatteringen
dc.subjectviscoelastic modulusen
dc.subjectcomplex viscosityen
dc.titlePříprava a charakterizace mechanických vlastností artificiálních synoviálních kapalincs
dc.title.alternativePreparation and Characterization of Mechanical Properties of Artificial Synovial Liquidsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-11-18:22:17cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113649en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:05:28en
sync.item.modts2020.03.31 19:05:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSedláček, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceMárová: Čím byla motivována vaše práce? Jaké jsou aplikační možnosti? Do jaké míry byl následován citovaný patent?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record