Recent Submissions

 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sivolobová, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti BKR ČR, s. r. o. za období 2013-2017 včetně. V teoretické části budou uvedeny veškeré teoretické poznatky, vzorce a další nástroje potřebné pro zpracování ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Blatný, Kryštof
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením zamýšlené investice společnosti Siemens s.r.o. Cílem investice je zakoupení nových strojů za účelem úspory času a zvýšení produkce. Práce podává informace o stavu podniku a vyhodnocuje ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Romanová, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje předně na vysvětlení problematiky marketingové komunikace v části teoretické. V praktické části aplikuji teorii na konkrétní podnik. Zaměřuji se na analýzu aktuální situace e-shopu Spavín a v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kučírková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace vybraného podniku v letech 2008 až 2017. Pro rozbor finanční situace podniku je využito vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou podrobněji vysvětleny v ...
 • Marketingový mix podniku 

  Kabát, Adam
  Bakalářská práce se věnuje marketingovému mixu malé společnosti MINUTKY.CZ s.r.o., která se zabývá návrhem výroby samoobslužných parních tepovačů a následným obchodem s nimi. Jedná se o nový výrobek na českém trhu. Práce ...
 • Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Urbánková, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti K4 a. s. za období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2018 a formulování návrhů na zlepšení současné finanční situace. V teoretické části je vysvětlena ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Polach, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na uplatnění statistických metod při řízení skladovacích zásob ve vybrané firmě. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje potřebné teoretické znalosti o regresní analýze, ...
 • Návrh plánování a řízení zakázek z pohledu OSVČ 

  Paška, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá priebehom zákazky v sprostredkovateľskej firme Tower Finance a.s., konkrétne analýzou procesu a vytvorením návrhu na zlepšenie, ktorý zabezpečí rast celej spoločnosti a zvýši spokojnosť klientov.
 • Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. 

  Novotný, Ivan
  Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr – rozšíření vozového parku 

  Šnajdar, Martin
  Bakalářská práce se zabývá rozšířením vozového parku v již existující společnosti. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je objasněna tématika podnikatelského plánu a možností financování. ...
 • Analýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metod 

  Rutar, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat výkonnost společnosti užitím kvantitativních metod, tedy ekonomických ukazatelů a časových řad. Práce bude rozdělena na část teoretickou, ve které čtenáře seznámím se všemi základními ...
 • Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o. 

  Pavlíček, Igor
  Bakalářská práce má za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti Kubíček-Amis, spol. s r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v období 2013–2017, interpretovat výsledky a na jejich základě navrhnout vhodná doporučení ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj softwaru 

  Machová, Dominika
  Závěrečná práce pojednává o procesu návrhu webové aplikace pro firmy, které disponují více pobočkami za účelem zjednodušení systému skladování a distribuce zásob. Bakalářská práce obsahuje popis plánování projektu, ale ...
 • Zdanění subjektu neziskového sektoru - vybrané účetní jednotky 

  Sklenářová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá neziskovou organizací a následně jejím zdaněním z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně silniční. V teoretické části je uvedena charakteristika jednotlivých neziskových organizací, dále ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kopecká, Adéla
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o. v letech 2013–2017. První část bakalářské práce vymezuje cíle a metody, pomocí nichž budou dosaženy stanovené ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rychlíková, Leona
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situaci vybrané společnosti AXIVA CZ s. r. o. Kyjov za období 2014 – 2018. Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány cíle a metody ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

  Otrubová, Lenka
  Táto bakalárska práca na tému ,,Vytvorenie vnútropodnikovej smernice obchodnej korporácie” sa zaoberá témou, ktorá je aktuálna pri vedení takmer každej účtovnej jednotky. Definuje dôležitosť vnútropodnikových smerníc, ich ...
 • Řízení pohledávek v bance 

  Tichá, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní bance. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zaměřuje na vymezení základních pojmů, které se problematiky týkají. Analytická část ukazuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Podolská, Michaela
  Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie finančnej situácie vybranej spoločnosti prostredníctvom finančnej analýzy, ktorá sa zameriava na roky 2013 až 2017. Obsahuje návrhy na zlepšenie finančnej situácie vybranej ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Rollerová, Pavlína
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. Zabývá se optimalizací mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti s trváním pracovněprávního vztahu. ...

View more