• Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hnátnická, Jitka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku VVS Verměřovice s.r.o. za období 2014–2017. V první části je obsažena teorie, ve které jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy. Tyto metody ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Němec, Marek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výpočet a zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů společnosti PATRIA Kobylí a.s. v letech 2008-2017 a jejich následnou analýzu pomocí statistických metod, kterými jsou časové řady ...
 • Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů 

  Kročáková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na téma zaměstnaneckých benefitů a specifikuje jejich účetní a daňové aspekty. Práce analyzuje současný systém poskytovaných benefitů pro zaměstnance v konkrétním společnosti a obsahuje návrh ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmídová, Daniela
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti TNT EXPRESS WORLDWIDE, spol. s.r.o. v letech 2012–2017. První část vymezuje cíle práce a metody zpracování. Následuje teoretická část popisující základní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bártová, Lenka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace ve společnosti HEDVA, a.s. za období 2013-2017. Hodnocení společnosti je založeno na použití metod finanční analýzy. První část bakalářské práce se zabývá ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Kalvodová, Tereza
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení‘‘ je zaměřena na základě povinných účetních výkazů vybrané firmy v letech 2013 – ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Švejda, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby dle platné legislativy ČR. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a možnosti, jak lze dosáhnout nižší daňové povinnosti, které jsou v další části ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Cohla, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem, který slouží k založení personální agentury. Součástí bakalářské práce je teoretická část související s daným tématem, analytická část a samotný návrh pro založení ...
 • VBA aplikace pro evidenci a fakturaci prodaných produktů 

  Bárek, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor aktuálního způsobu, který společnost Medingo s.r.o. používá pro generování faktur svým obchodním zástupcům. Cílem práce je na základě reálných zkušeností navrhnout novou metodiku ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Baranyiová, Lucie
  Tato bakalářská práce s tématem „Rozvoj malého rodinného podniku“ se bude zabývat rozvojem rodinné restaurace Mazaný anděl, která se nachází v městě Brně v Jihomoravském kraji. Záměrem bude inovace z hlediska vylepšení v ...
 • Podnikatelský záměr - založení cukrářské výroby 

  Ďurinová, Lenka
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh podnikateľského zámeru na vytvorenie cukrárskej výroby na Morave. V prvej kapitole sa nachádzajú teoretické východiská práce. V ďalšej kapitole je popísaný súčasný stav, ktorý zahrňuje ...
 • Podnikatelský záměr - založení prodejny 

  Hraboš, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na zostavenie a analýzu podnikateľského zámeru na otvorenie kamennej predajne v odvetví špecializovaných bežeckých potrieb. Špecifikuje podnikateľský zámer a jeho jednotlivé časti.
 • Optimalizace procesu montážní linky 

  Janíková, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu vybraného montážního pracoviště a následnou optimalizací. Bakalářská práce je rozdělena na tři části, přičemž se v první části zaměřím na teoretická východiska, druhá ...
 • Podnikatelský záměr založení zdravé zmrzlinárny 

  Ledvina, Vojtěch
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou podnikatelského záměru. Rozhodování předcházejícímu vytvoření podnikatelského plánu, jako je například volba formy podnikatelského subjektu (OSVČ vs. s.r.o.), formy financování ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti v sektoru obchodu a služeb 

  Kuldová, Sabina
  Hlavní cíl bakalářské práce je analýza, zhodnocení stávajícího komunikačního mixu společnosti Lemur v.s.a. a návrhy na jeho zlepšení. Teoretická část bakalářské práce se pak zaměřuje na popis východisek, která s danou ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Košvicová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá neziskovými organizacemi a zaměřuje se na nestátní neziskové organizace. V teoretické části práce je popsána problematika neziskových organizací a fundraisingu. V praktické části práce je provedena ...
 • Rozšíření využitelnosti stroje 

  Maršíková, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor výrobního a inovačního procesu vřetena ze stávajícího produktového portfolia strojírenského podniku TOS KUŘIM – OS, a.s. za účelem rozšíření využitelnosti stroje a uspokojení poptávky. ...
 • Návrh změn marketingového mixu konkrétního pekařství a cukrářství 

  Ryšavá, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor marketingového mixu společnosti Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o. V teoretické části jsou uvedeny definice základním marketingových pojmů souvisejících s touto problematikou. V ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Michnová, Zuzana
  Bakalářská práce Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení hodnotí finanční situaci firmy na základně analýzy účetních výkazů za sledované období. ...
 • Podnikatelský plán pro založení funkčního fitness centra 

  Posádková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení funkčního fitness centra. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy související s prací, které ...