Now showing items 366-385 of 424

 • Tvorba aplikace pro evidenci firemních objednávek pomocí VBA 

  Trnka, Štěpán
  Tématem bakalářské práce je využití VBA v Microsoft Excel jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. V mé práci je navržena a vytvořena aplikace, která slouží ke správě objednávkového systému pro firmu Alebo. ...
 • Tvorba investičního portfólia 

  Ochodnický, Dušan
  Bakalářská práce se věnuje skladbě investičního portfolia smíšeného fondu kvalifikovaných investorů na základě specifických požadavků managementu společnosti za stávajících podmínek na trhu. Výsledky této práce mohou být ...
 • Tvorba metrik a reportů pro podporu procesního řízení průběhu zakázky podnikem 

  Kuklica, Roman
  Bakalárska práca je zameraná na sledovanie priebehu zákaziek v spoločnosti XY, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou elektrotechnických výrobkov. Teoretická časť práce obsahuje objasnenie pojmov, ktoré s danou problematikou ...
 • Tvorba portfolia akciového fondu kvalifikovaných investorů 

  Synek, Jan
  Předmětem bakalářské práce je vypracování návrhu investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů se zaměřením na společnosti těžící zlato. Teoretická část práce je zaměřena na popis fondů ...
 • Tvorba portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Rudy, Michael
  Cieľom tejto bakalárskej prace je pomocou fundamentálnej analýzy vytvoriť portfólio s akciami svetových spoločností pôsobiacich v energetike. Teoretická časť sa zaoberá legislatívou fondov kvalifikovaných investorov, ich ...
 • Tvorba portfolia investičního fondu kolektiního investování 

  Nguyen, Tuyet Nhung
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr akciových titulů na základě fundamentální analýzy. V teoretické části je vysvětlena struktura investičního fondu a fond kolektivního investování v soudobých podmínkách České ...
 • Tvorba procesního řízení zakázky ve vybrané profesi stavebnictví 

  Kutílek, Vladislav
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku. Práce je rozdělena na několik částí. V první části popisuji teoretické poznatky v oboru procesního řízení. V další části přecházím k představení ...
 • Tvorba štíhlého provozu s využitím plynulých materiálových toků 

  Paluaniyazov, Kuralbay
  Cílem této bakalářské práce je tvorba provozu s využitím štíhlého materiálového toku v podniku, zejména postup zavedení systému Milk run do výrobní oblasti ve společnosti IMI Precision Engineering s.r.o. Práce bude rozdělená ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Nosa, Viktor
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod u vybraného podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje ekonomické a statistické ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Udalova, Anna
  Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku pomocí finanční analýzy. Teoretická část obsahuje popis metod a postupů finanční analýzy a princip časových řad a regresní analýzy ve statistice. Praktická ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Machálek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu dané společnosti, za použití matematických a statistických metod, které budou popsány v první části práce. V další části pomocí těchto metod analyzujeme data z účetních výkazů abychom ...
 • Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů 

  Kročáková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na téma zaměstnaneckých benefitů a specifikuje jejich účetní a daňové aspekty. Práce analyzuje současný systém poskytovaných benefitů pro zaměstnance v konkrétním společnosti a obsahuje návrh ...
 • VBA aplikace pro evidenci a fakturaci prodaných produktů 

  Bárek, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor aktuálního způsobu, který společnost Medingo s.r.o. používá pro generování faktur svým obchodním zástupcům. Cílem práce je na základě reálných zkušeností navrhnout novou metodiku ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Foralová, Eliška
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. V první části práce se definují základní pojmy, následuje seznámení se stručným obsahem jednotlivých směrnic a podrobný teoretický ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Štěpánková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvýhodnější formy podnikání na území České republiky za pomocí optimalizace daňové povinnosti. Porovnává různé formy podnikání a jejich daňové zátěže a tyto poznatky jsou poté ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Neumannová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá výběrem nejvíce vyhovující právní formy podnikání z pohledu minimálního daňového zatížení. U konkrétního podnikatelského subjektu dochází ke stanovení daňové povinnosti, která je následně porovnávána ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Střihavka, Viktor
  Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na právní formy podnikání a jejich specifika, dále obsahuje základní pojmy týkající se zdanění fyzických a právnických osob včetně způsobů výpočtu základu daně a daňové ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Heger, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vhodnou volbu formy podnikání a stanovení nejvýhodnější daňové optimalizace subjektů, působících v ekonomickém prostředí České republiky. Práce zobrazuje daňovou povinnost u vybraných forem ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice dlouhodobého majetku 

  Stejskal, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti BZCompany international s. r. o. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování, účetním a daňovým odpisům a ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

  Otrubová, Lenka
  Táto bakalárska práca na tému ,,Vytvorenie vnútropodnikovej smernice obchodnej korporácie” sa zaoberá témou, ktorá je aktuálna pri vedení takmer každej účtovnej jednotky. Definuje dôležitosť vnútropodnikových smerníc, ich ...