Now showing items 21-40 of 424

 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Maulová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti 2G - spol. s r.o. - Přikrývky a polštáře pomocí statistických metod. První část obsahuje teoretická východiska práce, kde jsou vymezeny potřebné pojmy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zapletal, Jakub
  Moje bakalářská práce se zaobírá finanční analýzou společnosti Zeppelin CZ s.r.o. v rozmezí let 2013 až 2017. V první části bakalářské práce se zaobírám cíli a metodikou této závěrečné práce. V teoretické části se věnuji ...
 • Podnikatelský záměr - založení společnosti na výrobu proteinových tyčinek 

  Valeš, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je založení nové společnosti, která bude vyrábět a prodávat proteinové tyčinky z cvrčků. Tato práce bude obsahovat všechny důležité analýzy a kalkulace s cílem zjistit, jestli by společnost mohla uspět.
 • Podnikatelský záměr - rozšíření podnikatelských aktivit 

  Votruba, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro podnik MBNS – International, který má v plánu rozšířit své podnikatelské aktivity a vybudovat novou lakovnu. Práce obsahuje teoretickou část, analýzu ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Nosa, Viktor
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod u vybraného podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje ekonomické a statistické ...
 • Návrh rozvojové koncepce podniku v oblasti logistických služeb 

  Karpov, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá popisem logistického systému firmy ANTARES, s.r.o. a podává návrh na jeho rozšíření a vylepšení. V teoretické části vysvětluje základ problematiky logistiky a její obecné pojmy. V následující ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Kolář, Jan
  Předmětem mojí bakalářské práce je návrh aplikace pro výpočet finanční situace firmy INKAREA s.r.o., kterou jsem si vybral. Program bude vytvořen v intuitivním prostředí MS Excel pomocí jazyku VBA. K výpočtu použiji výkazy ...
 • Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o. 

  Pavlíček, Igor
  Bakalářská práce má za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti Kubíček-Amis, spol. s r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v období 2013–2017, interpretovat výsledky a na jejich základě navrhnout vhodná doporučení ...
 • Marketingový plán pro firmu ISSO s.r.o. 

  Novotný, Ivan
  Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu marketingového plánu pre spoločnosť ISSO, s.r.o.. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingu a marketingovej komunikácie. Druhá analytická časť obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Šváb, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Dormouse s.r.o. v letech 2013–2017. V teoretické části jsou definovány jednotlivé pojmy a ukazatele finanční analýzy. V analytické části jsou ...
 • Návrh a tvorba podpůrné ekonomické aplikace pomocí VBA 

  Makuch, Daniel
  Bakalárska práca sa zameriava navrhnutím aplikácie pre zistenie finančnej situácie podniku v programovacom jazyku VBA – Visual Basic for Applications v programe MS Excel 2019, na základe exportovaných dát z informačného ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Brothánek, František
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikovým informačním systémem, konkrétně posouzením informačního systému firmy Comprimato Systems s.r.o. a návrhem změn. Výsledkem práce je analýza stavu informačního systému a následné ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Anýž, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro firmu VELBATES s.r.o. Budu posuzovat požadavky na IS abych, ho mohl dobře aplikovat do provozu. Bakalářská práce se zaměřuje na kompletní analýzu, ...
 • Přiřazení vztahu zákaznických obalů ke spotřebě 

  Krečová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá materiálovým tokem, a to konkrétně zákaznickým obalovým materiálem. Teoretická část představuje základní logistické pojmy. Analytická část se zaměřuje na současný stav nakupování a použití ve ...
 • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systém Android 

  Zavadilová, Patrícia
  Práca je zameraná na popis tvorby mobilnej aplikácie pre operačný systém Android. Skúma prebiehajúce procesy a dáta, s ktorými aplikácia pracuje. Predstavuje riešenie návrhu aplikácie pre zisťovanie stavu obsadenosti a ...
 • Investování volného kapitálu podniku 

  Fischer, Karel
  Cílem této bakalářské práce je vhodné navržení investice pro dočasné uchování volného kapitálu vybraného podniku. Při řešení tohoto problému budu vycházet z makroekonomické analýzy současného stavu finančního trhu v České ...
 • Návrh počítačové sítě hračkářství 

  Marek, Milan
  Bakalářská práce je především zaměřena na návrh funkční počítačové sítě na pobočce hračkářství. Má analyzovat současný stav počítačové sítě a na základě této analýzy je zrealizováno vlastní řešení. Řešení musí být proveditelné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tomášová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti AC ENERGO, s.r.o. v letech 2013–2017. V první části se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Následně jsou v teoretické části popsány vybrané ...
 • Zachycování a vykazování DPH ve vybrané účetní jednotce 

  Kavanová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zachycování a vykazování DPH ve vybrané účetní jednotce, konkrétně malé obci. Jsou vysvětleny základní účetní principy ve vybrané účetní jednotce, problematika daně z přidané ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka 

  Morysová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je předložením návrhu na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti fungující jako franšíza, zabývající se prodejem zdravých a kvalitních potravin. Analýza společnosti je provedena pomocí různých metod, ...