Now showing items 1-20 of 424

 • Podnikatelský záměr společnosti poskytující úklidové služby 

  Poláková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním konkrétního podnikatelského záměru pro vznikající firmu specializující se na poskytování úklidových služeb. Práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická, se zabývá definováním ...
 • Zvýšení efektivity investice obce za použití marketingového mixu 

  Košian, Dávid
  Bakalárska práca sa zameriava na marketingový mix obce, respektíve ako by mala obec lepšie využívať nehnuteľnosť, ktorú má vo svojom vlastníctve. Najskôr definujem základné pojmy, postupy a metódy. Potom sa zameriavam na ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Roubíčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. V první části práce jsou popsány základní pojmy, daň z příjmů fyzických osob a postupy pro stanovení daňové povinnosti. ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Švejda, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby dle platné legislativy ČR. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a možnosti, jak lze dosáhnout nižší daňové povinnosti, které jsou v další části ...
 • Nárok na odpočet DPH v judikatuře Soudního dvora EU a českých správních soudů 

  Procházka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odpočtu DPH v judikatuře českých správních soudů a Soudního dvora EU. Analyzuje a systematizuje poznatky vyplývající z judikatury týkající se lhůt, formálních a hmotněprávních ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Loučková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů ve společnosti Pivovar ZUBR, a.s. s využitím finanční analýzy a statistických metod. V teoretické části jsou popsány základní statistické a ekonomické pojmy k ...
 • Mezinárodní zdaňování příjmů daňového rezidenta České republiky dosahujícího příjmů ze Slovenska 

  Sojková, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdaňování příjmů rezidenta České republiky ze závislé činnosti, kterému plynou příjmy ze zdrojů v tuzemsku ale i ze Slovenské republiky. Součástí práce je vysvětlení důležitých základních ...
 • Zdanění příjmů právnické osoby v České republice a na Slovensku 

  Žiak, Ján
  Bakalárska práca je zameraná na zdanenie príjmu právnických osôb v Českej a Slovenskej republike a na možnosti daňovej optimalizácie. Teoretická časť obsahuje definície a objasňuje odborné pojmy. Následne je vykonaná analýza ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

  Otrubová, Lenka
  Táto bakalárska práca na tému ,,Vytvorenie vnútropodnikovej smernice obchodnej korporácie” sa zaoberá témou, ktorá je aktuálna pri vedení takmer každej účtovnej jednotky. Definuje dôležitosť vnútropodnikových smerníc, ich ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kocián, Oldřich
  Bakalářská práce hodnotí dosavadní vývoj finanční situace společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. a navrhuje možná zlepšení. Zhodnocení probíhá na základě veřejně dostupných informací, zejména účetních výkazů. Práce je rozdělena ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Poláčková, Kateřina
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2013 – 2017, pomocí zvolených metod a jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Zjištěné hodnoty dále budou využity ke zhodnocení, porovnání a následnému ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sojáková, Ludmila
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti FORMPLAST PURKERT, s.r.o. za období 2013-2017. K tomuto účelu je využita finanční analýza. V první části jsou uvedeny základní informace o společnosti, ...
 • Návrh komunikačních nástrojů podniku 

  Ďuriš, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na zlepšenie komunikačného mixu spoločnosti Agentúra Amadeus, s.r.o., ktorá sa zaoberá organizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí. Práca sa skladá z teoretickej časti, ktorá sa zaoberá ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané organizaci 

  Procházková, Aneta
  Bakalářská práce navrhuje změny komunikačního mixu vybrané organizace na základě provedených analýz dosavadního komunikačního mixu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část definuje ...
 • Návrh změn/doplnění v marketingové komunikaci farmářského řeznictví 

  Kalus, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti Mikrofarma, s.r.o., konkrétně na prodejnu v centru Brna. Teoretická část práce obsahuje poznatky z oblasti marketingového mixu se zaměřením na propagaci ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Svobodová, Denisa
  Práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy, rozboru pohledávek a interních směrnic ve společnosti jsou v práci navrhnuta ...
 • Návrh změn/doplnění marketingové komunikace konkrétní papírny 

  Skřivánková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn marketingové komunikace vybrané společnosti. Jedná se o společnost Ruční papírna Velké Losiny a.s. Na základě provedených analýz současného stavu jsou navrženy změny, které by měly ...
 • Marketingový výzkum 

  Jadrná, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků Kavárna a Bistro termoska s.r.o. ve Velkém Meziříčí. V teoretické části jsou vymezeny marketingové pojmy, externí a interní prostřední podniku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cink, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASV, v. d., za období 2012–2017. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou popsány metody finanční ...
 • Podnikatelský záměr založení nové firmy 

  Ďurkechová, Zuzana
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové firmy, zaměřené na uskutečňování společenských akcí a poskytování pohostinských služeb. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody, a ...