• Návrh jezové konstrukce s pohyblivými hradicími prvky 

  Staněk, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh pohyblivé hradicí konstrukce na místě stávajícího pevného jezu v městské části Brno – Husovice na řece Svitavě v km 7,820. V první polovině práce jsou řešeny teoretické aspekty ...
 • Stanovení území ohroženého zvláštní povodní pod VD Šance 

  Pekárek, Karel
  Cílem bakalářské práce je pomocí matematického modelování proudění vody v otevřeném korytě a přilehlém inundačním území stanovit rozsah ploch ohrožených zvláštní povodní pod přehradou Šance. Výstupem tohoto modelu je mapa ...
 • Návrh přírodě blízkých opatření na řece Svratce v Židlochovicích 

  Serafin, Petr
  V rámci bakalářské práce bylo provedeno posouzení stávajícího stavu koryta na řece Svratce v řešeném úseku od ř. km 27,059 do ř. km 29,751 na katastrálním území města Židlochovice. Posouzení koryta bylo provedeno na řadu ...
 • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek1 

  Skřečková, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je posouzení současného stavu břehů zatopené štěrkopískovny v Hulíně a návrh vhodné biologické úpravy s vhodným vegetačním doprovodem. Upravovaný úsek se nachází v jižní části nádrže. Břehy jsou ...
 • Vyhodnocování stavebně-technického stavu stokové sítě 

  Bártík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě. Práce je rozdělena na dvě části. Cílem první části je problematika navrhování, průzkumu a metodiky vyhodnocování stavu ...
 • Kontrola měřicí schopnosti průtokoměrů hydraulických okruhů laboratoře prostřednictvím ultrazvukových senzorů 

  Vítů, Martin
  Práce se zabývá teorií stanovení průtoku, resp. proteklého množství za pomoci ultrazvukových průtokoměrů. Pomocí laboratorního měření byla stanovena relativní závislost mezi přenosnými ultrazvukovými a v laboratoři pevně ...
 • Návrh úpravny vody z povrchového zdroje 

  Inwald, Petr
  V úvodu se bakalářská práce obecně věnuje zdrojům vody a úpravě vody. Dále jsou podrobněji popsány možnosti dvoustupňové úpravy vody z povrchového zdroje včetně jednotlivých zařízení, které se v současnosti v úpravárenství ...
 • Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí 

  Lahodný, David
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných typů aktivního uhlí na odstraňování pesticidních látek z pitné vody. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na pesticidy a aktivní ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Velký Beranov 

  Kopecký, Josef
  Práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Velký Beranov v okrese Jihlava. Byl vytvořen podrobný kvazidynamický hydraulický model celé vodovodní sítě, který byl následně kalibrován a verifikován na základě ...
 • Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod 

  Spurný, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení provozu malé čistírny odpadních vod. V rešeršní části jsou definovány základní návrhové parametry ČOV a vybrané ukazatele znečištění odpadní vody, stejně jako jejich limity dle ...
 • Porovnání centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace odpadních vod 

  Novotný, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku porovnání centrální a decentrální likvidace odpadních vod pro obec 1000 EO. Teoretická část práce je zpracována formou rešerše a zaměřuje se především na možnosti centralizovaného ...
 • Úprava vody s terciálním stupněm 

  Marzinová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá úpravou pitné vody s terciálním stupněm za pomoci aktivního uhlí. V první části jsou popsány druhy úpravy vody pomocí jednostupňové úpravy bez separačního stupně, následně úprava vody se separačním ...
 • Srážková data v městském odvodnění 

  Mrázek, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracování poznatků z naměřených srážkových dat a aplikace na metodách přípravy hydraulického modelu stokové jednotné sítě města Znojma. První částí je rešerše zabývající se problematikou návrhu ...
 • Návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Gřegoř, Adam
  Bakalářská práce se zabývá navržením protipovodňové ochrany na vodním toku Velička (ústí do Bečvy), který protéká územím obce s rozšířenou působností Hranice. Modelování proudění bylo provedeno v programu HEC-RAS 5.0.6 na ...
 • Stanovení Q/H charakteristiky atypického měrného žlabu 

  Boháč, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením průtoků v profilech s volnou hladinou se zaměřením na měřicí systémy využívající principu Q/H charakteristiky. Součástí práce je popis standartně používaných měrných vzdouvacích ...
 • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek 2 

  Čuda, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je zabránění ústupu břehové čáry pomocí návrhu vhodné biotechnické stabilizace břehů zatopené pískovny Hulín na zadaném úseku. Břehová abraze je v řešené oblasti způsobena především rozběhovým ...
 • Součinitel přepadu štěrbinových přelivů 

  Havran, David
  Bakalářská práce se zabývá stanovením součinitele přepadu štěrbinového přelivu na základě experimentálního výzkumu. Zároveň sleduje možné vlivy na průtočnost a uvádí porovnání dosažených dat s již existujícími. Práce taktéž ...
 • Možnosti stabilizace svahů vodního toků Desná 

  Lach, Radek
  Bakalářská práce zahrnuje posouzení stávajícího stavu vodního toku Desné v katastrálním území Velkých Losin a následný návrh sanace dvou erozních lokalit v řešeném území. Tok spadá pod správu Povodí Moravy, s.p. a z velké ...
 • Poruchy asfaltobetonových návodních plášťů přehrad 

  Mezera, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem poruch asfaltobetonových návodních plášťů. V úvodní části jsou uvedeny druhy asfaltobetonu a požadavky na složení asfaltobetonového těsnění. Následující část popisuje jednotlivé ...
 • Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Pechová, Kamila
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci na řece Svitavě v Bílovicích nad Svitavou. Na základě průběhu výšek hladin zjištěných z výpočtového model z programu ...