• Obnova Pohořelce na Ateliér scénografie JAMU 

  Čech, Daniel
  Cílem bakalářské práce byla obnova a přestavba budovy bývalého Nejvyššího státního zastupitelství na prostory pro Ateliér scénografie Janáčkovy akademie múzických umění a pro Rektorát Janáčkovy akademie. Budova se nachází ...
 • Viladům Masarykova čtvrť - Brno 

  Bajgarová, Karolína
  Základem této bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v předmětu AG032. Tato studie je rozpracována do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce ...
 • Obnova domu na Pohořelci v Brně na atelier scénografie JAMU 

  Hádková, Sabina
  Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG035 - atelier architektonické tvorby V, která byla dále dopracována do úrovně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Cílem ...
 • Viladom v Brně 

  Hrubjaková, Petra
  Na základe môjho štúdia z druhého ročníka bakalárskeho štúdia na stavebnej fakulte v Brne je vypracovaná nasledujúca záverečná bakalárska práca. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať realizačný projekt bytového ...
 • Kulturní centrum v Brně 

  Ašenbrenner, Jan
  Bakalářská práce dále rozvíjí nově vypracovanou architektonickou a konstrukční studii do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Zadáním práce bylo "Kulturní centrum v Brně" s umístěním ...
 • Průmyslové stavby závod Arvin Meritor Brno 

  Habarta, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace vycházející z ateliérového projektu předmětu AG036. Jedná se o novostavbu průmyslového závodu Arvin Meritor specializující se na výrobu subsystému pro automobily. ...
 • Nájemní bydlení 

  Eckeltová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nájemního bydlení v České republice. V první části zhodnocuje současnou situaci bytového fondu ČR a dostupnost bydlení. Je zaměřena na nájemní bydlení včetně jeho právní úpravy. ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Železná, Karolína
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část představuje problematiku systémů podlahového vytápění. Výpočtová část popisuje konkrétní návrh vytápění objektu nízkoteplotním systémem kombinujícím ...
 • Optimalizace financování bydlení 

  Bortlová, Nicol
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci financování bydlení. Předmětem je najít optimální variantu financování výstavby rodinného domu pro fiktivní manželský pár. Jsou definovány základní pojmy jako je bydlení, finanční ...
 • Nabídková cena stavební zakázky 

  Jurásková, Diana
  Tato práce se zabývá sestavením nabídkové ceny subdodávky prefabrikované konstrukce skladové haly s administrativou. Teoretická část popisuje proces a cenotvorbu stavební zakázky. Praktická část se zabývá sestavením konkrétní ...
 • Vzduchotechnika expektačních lůžek v objektu nemocnice 

  Snášel, Michal
  Tématem této bakalářské práce je návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro expektační lůžka a přilehlé zázemí v objektu nemocnice. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala provozní, hygienické a funkční požadavky na ...
 • Analýza pracovního kapitálu stavebního podniku 

  Havlínová, Andrea
  Bakalářská práce „Analýza pracovního kapitálu stavebního podniku“ se zabývá analýzou pracovního kapitálu ve vybraném stavebním podniku STAKO s. r. o. Cílem práce je rozbor jednotlivých složek pracovního kapitálu a faktorů, ...
 • Analýza financování rozvojových strategií vybrané obce 

  Janusová, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřena na financování rozvojových strategií městské části Brno - Černovice. V teoretické části je vymezená struktura veřejné státní správy, územní státní správy, územní samosprávy. Je charakterizován ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného na municipální úrovni 

  Khaliliya, Shirin
  Bakalářská práce pojednává o hodnocení efektivnosti veřejné investice, která je realizována na municipální úrovni. Jako konkrétní veřejná investice je zvolena cyklostezka.
 • Směsný stavební recyklát pro zemní tělesa pozemních komunikací 

  Masař, Daniel
  Práce řeší využití směsného stavebního recyklátu pro zemní tělesa pozemních komunikací. Teoretická část postupně popisuje výrobu a využitelnost stavebních recyklátů a také ekonomické zhodnocení vůči běžně užívaným přírodním ...
 • Oceňování rezidenčních staveb pro hypoteční úvěry v podmínkách ČR 

  Kovářová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s oceňováním majetku pro bankovní účely, zejména rezidenčních nemovitostí. V teoretické části jsou definovány pojmy, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. ...
 • Vlastnosti sklovláknitých geomříží v konstrukci vozovky 

  Maláník, Stanislav
  Bakalářská práce se věnuje používání sklovláknitých výztužných geomříží v konstrukci vozovky. Bakalářská práce je zaměřena na základní poznatky o výztužných geosyntetikách a na shrnutí stávajících předpisů, týkajících se ...
 • Vliv skladování polymerem modifikovaných asfaltů na jejich vlastnosti 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je popsání vlivu dlouhodobého skladování polymerem modifikovaných asfaltů při teplotě 180 °C na jejich vlastnosti. V teoretické části bude popsána podstata modifikace pojiv a postup zkoušek ...
 • Novinky v oboru silničního stavitelství 

  Zelenka, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na nová technologická zařízení pro transport a pokládku asfalto-vých směsí. Konkrétně jde o termo nástavbu s vytlačovacím čelem a homogenizační zásobník asfaltové směsi. Jsou popsány výhody ...
 • Studie dopravního řešení lokality Vlnitá - Vyškovská v Brně 

  Glosová, Vanda
  Předmětem bakalářské práce je variantní řešení rekonstrukce místní komunikace v obytné zástavbě, která se nachází v městské části Brno-Slatina. V rámci práce byly navrženy tři varianty, které byly následně zpracovány formou ...