Now showing items 21-40 of 269

 • Přestupní uzel v oblasti Černovičky 

  Studený, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přestupního uzlu v oblasti Černovičky. Cílem práce je vytvořit efektivní a jednoduché řešení přestupního uzlu. Z šesti navržených variant byla zvolena a podrobněji řešena ta nejvhodnější.
 • Rekonstrukce komunikace III/00222 mezi silnicí II/425 a obcí Ladná 

  Navrátilová, Pavlína
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rekonstrukce stávající pozemní komunikace III/00222 podle novelizované ČSN 73 6101. Tato rekonstrukce je prostorově omezená. Studie zahrnuje návrh nových návrhových prvků a návrh ...
 • Bytový dům v Mikulově 

  Páleník, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Mikulově. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu a dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží s 6-ti bytovými ...
 • Bytový dům 

  Marek, Václav
  Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu v Chotěboři. Bytový dům je navržen z části čtyřpodlažní a z části pětipodlažní, podlaží jsou ukončena obytným podkrovím. Bytový dům je napojen na stávající bytovou ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří 

  Müller, David
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s advokátní kanceláří v Oboře u Boskovic. Objekty jsou od sebe oddělené a každý tvoří samostatný celek. Stavba je umístěna na okraji obce Obora u Boskovic v mírně ...
 • Bytový dům 

  Medová, Jana
  Tato bakalářská práce řeší projekt bytového domu v katastrálním území Přibyslav, ve stejnojmenném městě na parcele č. 318, která je mírně svažitá severním směrem. Bytový dům je nepodsklepený o třech nadzemních podlažích. ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Mičjaňová, Lívia
  Predmetom bakalárskej práce je návrh a vypracovanie dokumentácie pre realizáciu rodinného domu s prevádzkou kaderníctva. Objekt je situovaný v južnej oblasti mestskej časti Brno – Jehnice. Rodinný dom je navrhnutý pre ...
 • Bytový dům 

  Naďo, Jozef
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V nadzemních podlažích se nachází 9 bytů, ...
 • Bytový dům 

  Malina, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby Bytového domu v Kroměříži. Objekt má atypický tvar složený ze dvou čtverců. Bytový dům je navržen pro 32 osob. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, ...
 • Novostavba bytového domu v Příboře 

  Murgašová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v obci Příbor. Jedná se o částečně podsklepený, volně stojící bytový dům se třemi nadzemními podlažími obsahující 9 bytových jednotek. V každém nadzemním podlaží se ...
 • Kontrola měřicí schopnosti průtokoměrů hydraulických okruhů laboratoře prostřednictvím ultrazvukových senzorů 

  Vítů, Martin
  Práce se zabývá teorií stanovení průtoku, resp. proteklého množství za pomoci ultrazvukových průtokoměrů. Pomocí laboratorního měření byla stanovena relativní závislost mezi přenosnými ultrazvukovými a v laboratoři pevně ...
 • Znovuvyužití odpadní vod ze stokové sítě 

  Šebek, Josef
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku opětovného využití odpadních vod ze stokové sítě. Jedná se jak o energetické využití odpadních vod ve stokové síti, tak využití vyčištěné odpadní vody ze stokové sítě v ...
 • Hydraulická analýza přiváděcího řadu do vodojemu Kravsko ve Znojmě 

  Jaroš, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá hydraulickou analýzou stávajícího vodovodního přiváděcího řadu z vodojemu Kasárna u Znojma do vodojemu Kravsko. Struktura práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické ...
 • Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod 

  Spurný, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení provozu malé čistírny odpadních vod. V rešeršní části jsou definovány základní návrhové parametry ČOV a vybrané ukazatele znečištění odpadní vody, stejně jako jejich limity dle ...
 • Porovnání centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace odpadních vod 

  Novotný, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku porovnání centrální a decentrální likvidace odpadních vod pro obec 1000 EO. Teoretická část práce je zpracována formou rešerše a zaměřuje se především na možnosti centralizovaného ...
 • Úprava vybraného úseku vodního toku 

  Tomšej, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou úseku Baťova kanálu ve městě Strážnice, a to v ř. km 8,300 až 9,520. Úprava je rozdělena na dvě prováděcí fáze. V první fázi bude ze dna kanálu odtěžen veškerý sediment, který bude ...
 • Statická analýza administrativní budovy 

  Golisová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickou analýzou monolitického železobetonového skeletového konstrukčního systému vysoko podlažní administrativní budovy. Prostorový výpočtový model byl vytvořen podle vlastního ...
 • Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní 

  Vrátil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vodního díla Rouchovany za povodní. Součástí posudku je provedení kontrolních výpočtů a následné vyhodnocení bezpečné výšky hladiny v nádrži. V závěru práce jsou navrženy doporučené ...
 • Měření a analýza tuhosti podložek pod patu kolejnice 

  Šardická, Klára
  Podložky pod patu kolejnice jsou součásti podkladnicového i bezpodkladnicového uzlu upevnění. Jedná se o pružný prvek, který slouží především ke snížení negativních účinků dynamického namáhání, redukci hluku a vibrací. ...
 • Návrh rekonstrukce železniční tratě Stará Paka - Trutnov mezi km 83,65 a 86,45 včetně technologie prací 

  Repko, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnutí úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukce železničního svršku v úseku mezi km 83,65 – 86,45 železniční tratě Stará Paka – Trutnov. V rámci rekonstrukce byla navrhnuta ...