Recent Submissions

 • Studie chování paramagnetických molekul na površích 

  Bouček, Martin
  Tato práce se zabývá chováním paramagnetických molekul ftalokyaninu měďnatého (CuPC), heminu a bis(dibenzoylmethan) měďnatého [Cu(dbm)2] na površích skla a polykrystalického zlata, v případě [Cu(dbm)2] i na povrchu grafenu. ...
 • Optimalizace zařízení pro přípravu GaN nanostruktur 

  Šimek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatizací zdrojů pro depozici GaN nanokrystalů užívaných na Ústavu fyzikálního inženýrství. V rámci práce byl navržen a zkonstruován mechanizmus umožňující automatické ovládání clony ...
 • Příprava grafenových membrán vhodných pro depozici Ga 

  Severa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou grafenových membrán, jenž by byly vhodné pro depozici atomů gallia. V první části charakterizujeme grafen. Druhá část je zaměřena na přípravu a zlepšení kvality procesu výroby ...
 • Detekce významných bodů v obrazu pomocí Harrisova detektoru 

  Květný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací Harrisova detektoru rohů pro nalezení významných bodů v obrazech a modelech. Součástí práce je implementace algoritmů v programovacím jazyce Python. Programy jsou testovány na ...
 • Návrh zařízení pro monitorování napětí v elektrické síti 

  Ženčár, Pavol
  Táto práca sa zaoberá vývinom zariadenia na monitorovanie a logovanie efektívnej hodnoty sieťového napätia. Práca sa skladá z výberu vhodných elektronických súčiastok , otestovanie prototypu , návrh dosky plošných spojov ...
 • Vizualizace modelu ve virtuální realitě 

  Cmajdálka, Ondřej
  Tato práce se zabývá fenoménem zvaným virtuální realita, jeho historickým vývojem a v dnešní době používanými technologiemi. Dále se věnuje herním enginům, jejich historii a struktuře. Praktická část práce popisuje návrh ...
 • Analýza dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu 

  Šustková, Apolena
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu. Samotné analýze předchází seznámení se základní problematikou týkající se teorie celočíselného a neceločíselného řádu. Analýza je ...
 • Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu 

  Zonygová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá opravou přeexponovaných šedotónových obrazů na základě řídké reprezentace signálu. Pro převedení obrazu do jiné reprezentace byla použita vlnková transformace. V této reprezentaci bylo hledáno ...
 • Dynamika modelů infekčních onemocnění 

  Machovičová, Tatiana
  Témou tejto bakalárskej práce sú matematické modely, ktoré využívame v modelovaní epidemologických chorôb. Cieľom práce bolo zostavenie a popis Kermacovho-McKendrickovho základného epidemologického modelu a jeho následná ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Gofroj, Patrik
  První část této práce se zabývá popisem způsobů plánování cesty mobilního robotu. Hlavním zaměřením této práce jsou celulární automaty a jejich využití v dané problematice hledání optimální cesty.
 • Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence 

  Szabó, Hugo
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ...
 • Zařízení pro testování bezdrátového přenosu energie 

  Holas, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh a sestrojení experimentálního zařízení, které by sloužilo k měření účinnosti bezdrátového přenosu elektrické energie pomocí induktivní vazby. Tato práce obsahuje informace o hlavních ...
 • Silná vazba v plazmonických anténách 

  Beneš, Adam
  Lokalizované povrchové plazmony vznikající při osvitu kovových nanostruktur koncentrují světlo do velmi malých objemů, kde kterých mohou interagovat s~dalšími nanoobjekty. Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu kovových ...
 • Pole plazmonických nanostruktur tvořených materiály s fázovou přeměnou 

  Kepič, Peter
  Kryštálovú štruktúru materiálov s fázovou premenou dokážeme meniť dodaním vonkajšej energie, čo má za následok zmenu ich elektrických alebo magnetických vlastností. Hoci sa tento efekt ovládania plazmonických rezonancií v ...
 • Optimalizace zdroje atomů uhlíku pro růst grafenových vrstev metodou MBE 

  Liška, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a optimalizací zdroje atomárních svazků atomů uhlíku o termální energii (0,1÷1 eV). Tyto atomární svazky se jeví jako vhodné pro růst grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého ...
 • Využití programovacího jazyka Python pro řešení problémů fyziky povrchů souvisejících s výzkumem grafenu 

  Špaček, Ondřej
  Tato práce je zaměřená na využití programovacího jazyka Python pro řešení tři fyzikálních problémů: grafenového čidla vlhkosti, analýzy obrazu snímků galia na grafenu z rastrovacího elektronového mikroskopu a difúzní rovnice ...
 • Studium vlivu tepelného blízkého pole na kryogenní Rayleighovu-Bénardovu konvekci 

  Věžník, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem tepelného záření v blízkém poli (near feld - NF) na (i) nástup Rayleighovy-Bénárdovy konvekce (RBC) a (ii) tepelným ovlivněním teplotních snímačů zářením v blízkém poli používaných ...
 • Mechanické buzení SPM sond s integrovaným senzorem 

  Novotný, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce pojednává o vývoji držáku sond do SPM mikroskopu, schopného mechanického buzení kmitů sond. První část práce je zaměřena na popis fyzikální teorie, jako je princip mikroskopie atomárních sil, ...
 • Využití speciálního optického vlákna v komoře elektronového mikroskopu 

  Černek, Ondrej
  Táto bakalárska práca je zameraná na úpravu vákuovej komory rastrovacieho elektrónového mikroskopu VEGA od firmy TESCAN Brno s.r.o. za účelom implementácie rastrovacieho sondového mikroskopu. Ďalej je venovaná vývoju ...
 • Vývoj a implementace softwarového prostředí pro komunikaci uživatele s robotem 

  Ondryáš, Adam
  Tato práce se zabývá vytvořením softwarového prostředí pro komunikaci uživatele s robotickým systémem. V rámci práce byla v programu Matlab navrhnuta logická vrstva stavového automatu a do ní implementován hlasový syntetizátor. ...

View more