Now showing items 50-69 of 549

 • Charakterizace nástřiků deponovaných suspenzním plazmovým nanášením s použitím různých organických nosičů 

  Dukovský, Daniel
  Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat a porovnat povlaky nanesené plazmovým žárovým nanášením ze suspenze s použitím různých organických nosičů. Teoretická část obsahuje stručný popis ...
 • Charakterizace základních funkcí 

  Petrášová, Anna
  Tato práce se zabývá charakterizací základních funkcí, a to vybraných funkcí elementárních i vyšších. Využitým nástrojem k charakterizaci těchto funkcí jsou funkcionální rovnice. Je zde provedena charakterizace lineární ...
 • Citlivostní analýza výměníku tepla 

  Kováč, Patrik
  Táto bakalárska práca rieši návrh rúrkového výmenníku tepla spaliny-vzduch pre využitie zvyškovej energie spalín pre predohrev spaľovacieho vzduchu. Práca obsahuje popis, rozdelenie a požiadavky rúrkových výmenníkov tepla, ...
 • Článkový dopravník pro dopravu výlisků 

  Příhoda, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dopravníku pro výlisky s ohledem na zadávací parametry. Práce je členěna na několik částí, kde začátek práce se věnuje rešeršní studii na téma řetězové článkové dopravníky. Dále je ...
 • Dálková pásová doprava 

  Kulich, Stanislav
  Cílem bakalářské práce je kritická rešerše zařízení obdobných pásovému dopravníku. Práce obsahuje úvod do problematiky definicí logistiky a přepravovaných materiálů. Další kapitola se soustředí na ostatní možnosti dopravy ...
 • Dálková pásová doprava 

  Kulich, Stanislav
  Cílem mé bakalářské práce byla kritická rešerše zařízení obdobných dálkové pásové dopravě. Největší důraz je však kladen na metodu dálkové pásové dopravy. Následuje podrobný popis jednotlivých komponentů zařízení. Dále se ...
 • Deformačně napěťová analýza sklerotické tepny při angioplastice 

  Trtík, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým výpočtem maximálního napětí a deformace stěny sklerotické arterie při angioplastice a srovnává ho s napětím ve stěně při běžném krevním tlaku jak zdravé, tak postižené tepny. Na ...
 • Deformačně napěťová analýza spojení tepny s cévní protézou 

  Hrubanová, Anna
  Tato bakalářská práce pojednává o anatomii a patologii tepen a možnosti jejich nahrazení cévními protézami. Nejprve se práce zabývá složením tepenné stěny a jejími mechanickými vlastnostmi. V další části jsou popsány ...
 • Depozice GaN nanokrystalů s Ga nanočásticemi 

  Novák, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací Ga struktur a GaN nanokrystalů. V teoretické části jsou představeny vlastnosti a také aplikace GaN. Dále jsou uvedeny některé substráty pro růst a také techniky ...
 • Design injekční pumpy 

  Růčka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem injekční pumpy. Návrh je určen výhradně pro nemocniční prostředí. Tato práce zahrnuje analýzu současného stavu poznání, řeší problémy s ergonomií, tvarové řešení nepřehledností uživatelského ...
 • Design kempingové lampy 

  Stárek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá designem kempingové lampy. Cílem bylo navrhnout jednoduchý a vizuálně čistý tvar. Důraz byl kladen na snadné ovládání a manipulaci v kombinaci s různými módy svícení. Jde o lampu menších rozměrů ...
 • Design laboratorní centrifugy pro separaci vzorků 

  Kašná, Marie
  Práce se zabývá designem laboratorní centrifugy s ohledem na estetické, ergonomické a technické parametry. Důraz byl kladen především na stabilitu, jednoduché ovládání a více možností využití. Práce také zahrnuje analýzu ...
 • Design osobního alkohol testeru 

  Ianishevskaia, Darina
  Bakalářská práce řeší design osobního alkohol testeru. Cílem je navrhnout zařízení řešící problémy zjištěné u současných produktů především z ergonomického hlediska. Řešením bylo netradiční provedení hygienického krytu a ...
 • Design stojací lampy 

  Mandáková, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stojací lampy. Jelikož se jedná o interiérové osvětlení, je nutné dbát na ergonomické a estetické aspekty a zajistit vhodné tvarové řešení. Při návrhu byl zvolen netradiční přístup, ...
 • Design stolní vrtačky 

  Gago, Matúš
  Bakalárska práca sa venuje inovatívnemu tvarovému a ergonomickému designu stolnej vŕtačky, ale aj návrhu jeho funkcií spojených s ovládaním. Dôraz je kladený zlepšenie estetickej a funkčnej formy súčasných vŕtačiek. Táto ...
 • Design svářecí helmy s respirátorem 

  Paš, Antonín
  Práce analyzuje současnou nabídku svářečských helem a hledá možný prostor ke zlepšení. Na základě poznatků vyvozených z kritické rešerše je navržen nový koncept svářečské helmy s integrovaným PAPR respirátorem. Je kladen ...
 • Design tetovacího strojku 

  Šabatková, Andrea
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť nový design tetovacieho strojčeka, ktorý by ho odlišoval od konkurenčných produktov na trhu. Zároveň by mal byť tvarovo zaujimavý, praktický a vizuálne atraktívny pre užívateľa a ...
 • Design vnějšího pláště mobilního robotu 

  Bláha, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá designem a konstrukcí vnějšího pláště mobilního robotu, který má sloužit k převážení nákladu. Na začátku této práce jsou stručně popsány různé technologie, kterými lze vyrobit plášť robotu. ...
 • Detekce a analýza detonačního spalování 

  Melichárek, Patrik
  Tato práce se věnuje detonačnímu spalování. První část práce tvoří rešeršní studie problematiky, která stručně srovnává normální a detonační spalování, představuje faktory ovlivňující náchylnost k jeho vzniku a zmiňuje ...
 • Detekce objektu pro průmyslového robota s využitím počítačového videní 

  Huber, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření řídícího programu pro zpracování obrazových dat z kamery. Úvodní část práce pojednává o současném stavu detekce objektů v průmyslových aplikacích, a také představuje vývojovou ...