Now showing items 162-181 of 549

 • Letiště pro všeobecné letectví – základní legislativní požadavky na jeho zřízení ve vybrané lokalitě 

  Ožana, Lukáš
  Závěrečná bakalářská práce si klade za cíl provést analýzu platné legislativy na zřízení letiště pro všeobecné letectví. Zejména se zaobírá zkoumáním předpisu L14 a zákona č.49/1997 o civilním letectví ČR. Práce obsahuje ...
 • Letové výkony lehkého letounu kategorie STOL 

  Koudelka, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit vliv jednotlivých částí zvoleného letounu na jeho aerodynamiku a shrnutí možných směrů úprav letounu s ohledem na zvýšení jeho cestovní rychlosti při zachování vlastností STOL. ...
 • Levné přístroje pro měření čistoty ovzduší 

  Dvořáková, Michaela
  Tato práce se zabývá studiem a porovnáním různých typů levných přístrojů pro měření kvality ovzduší. Objasňuje principy měření aerosolových částic a přibližuje důvody použití levných čítačů. Poskytuje základní informace o ...
 • Lisy s přímým pohonem současné produkce 

  Bajdich, Matej
  Cieľom tejto práce je analyzovať problematiku mechanických lisov s priamym pohonom, ich porovnanie s mechanickými lismi poháňanými nepriamym pohonom a predstavenie lisov s priamym pohonom súčasnej produkcie na trhu. V prvej ...
 • Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence 

  Szabó, Hugo
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ...
 • Magnetooptická charakterizace materiálů pro spintroniku 

  Vojáček, Libor
  Magnetooptický Kerrův jev představuje užitečný nástroj pro zkoumání magnetických vlastností kovových povrchů. Jeho využití při měření procesu přepínání magnetizace vnějším magnetickým polem nám může poskytnout cennou ...
 • Manipulační zařízení pro barely 300 kg 

  Dostál, Martin
  Hlavní náplní práce je koncepční návrh manipulačního zařízení na plechové barely s příslušnými zadanými parametry. Návrh vychází z kritické rešerše obdobných konceptů na trhu, hlavně z jejich nedostatků vhodné pro zlepšení. ...
 • Manipulační zařízení pro palety 

  Pacher, Ján
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom manipulačného zariadenia na presun EUR paliet po rovnej skladovej ploche a možným stohovaním týchto paliet. Úvod práce tvorí rešeršný rozbor súčasných manipulátorov na trhu ...
 • Matematický popis dynamického výměníku tepla 

  Hvožďa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dynamického tepelného výměníku se zanedbáním vlivu polohy. Problém je popsán systémem obyčejných diferenciálních rovnic. V souvislosti s tím obsahuje nezbytný teoretický základ ...
 • Materiály a tvary kolejnic v kolejové dopravě 

  Svobodová, Anežka
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou volby kolejnicových materiálů a profilů. Cílem je podat ucelený přehled o stávající situaci v České republice a některých zahraničních státech. První část práce je věnována ...
 • Materiály pro hlavně palných zbraní 

  Mrózek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí informací z pohledu vývoje a základního popisu jednotlivých částí hlavní palných zbraní a vhodného používání materiálů k jejich výrobě. Obsahem této práce jsou rovněž způsoby povrchové ...
 • Mechanické buzení SPM sond s integrovaným senzorem 

  Novotný, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce pojednává o vývoji držáku sond do SPM mikroskopu, schopného mechanického buzení kmitů sond. První část práce je zaměřena na popis fyzikální teorie, jako je princip mikroskopie atomárních sil, ...
 • Mechanické čistící česle pro čistírnu odpadních vod 

  Běluša, Jiří
  Práce obsahuje konstrukční návrh samočistících česlí. Její součástí je kritická rešerše, návrh hlavních konstrukčních prvků a výkresová dokumentace v rozsahu dle zadání.
 • Mechanické vlastnosti buněčných membrán 

  Pírková, Marcela
  Bakalářská práce je rešeršního charakteru zaměřená na analýzu mechanických vlastností buněčných membrán. Hlavním cílem je nalézt metody, které povedou k narušení struktury membrán a to následně způsobí selekci nežádoucích ...
 • Mechanismy kavitační eroze 

  Kotoulová, Helena
  Předložená bakalářská práce se zabývá mechanismy kavitační eroze a je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část popisuje princip kavitace, způsob jejího vzniku a především kolaps kavitačních bublin, který negativně ...
 • Metodologie Six Sigma v průmyslu 

  Kubíček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá popisem metodologie Six Sigma. Je popsáno obecné pojednání o metodologii Six Sigma a o její historii a využití. V rámci této práce je popsán nejpoužívanější cyklus aplikace Six Sigma projektu ...
 • Metody konstrukce přesného tvaru ozubení 

  Strmeň, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou konštrukcie presného tvaru ozubenia ozubených kolies. Práca sa pre rozsiahlosť témy zameriava na ozubenie čelných ozubených kolies s priamymi a šikmými zubami. Na začiatku sú zhrnuté ...
 • Metody počítačové vizualizace proudění 

  Častulíková, Veronika
  Vizualizace proudění je jedním z důležitých témat ve vědecké vizualizaci, která je předmětem neutuchajícího výzkumu. Data získaná prostřednictvím numerických simulací jsou dále analyzována pro lepší pochopení proudění ...
 • Metody povlakování a analýzy povlaků 

  Rudy, Veronika
  Práce se zabývá problematikou povlakování řezných nástrojů. Shrnuje druhy materiálů pro řezné nástroje, charakteristiku hlavních metod povlakování, způsob úpravy nástroje před povlakováním a metody testování fyzikálních ...
 • Metody prostorového 3D tisku 

  Skurka, Šimon
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách prostorového 3D tisku, pomocí nichž je možné řešit řadu problémů, které se k výrobě vytlačováním nataveného termoplastu vážou. Cílem textu je tyto metody přiblížit čtenáři a ...