Now showing items 166-185 of 549

 • Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence 

  Szabó, Hugo
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ...
 • Magnetooptická charakterizace materiálů pro spintroniku 

  Vojáček, Libor
  Magnetooptický Kerrův jev představuje užitečný nástroj pro zkoumání magnetických vlastností kovových povrchů. Jeho využití při měření procesu přepínání magnetizace vnějším magnetickým polem nám může poskytnout cennou ...
 • Manipulační zařízení pro barely 300 kg 

  Dostál, Martin
  Hlavní náplní práce je koncepční návrh manipulačního zařízení na plechové barely s příslušnými zadanými parametry. Návrh vychází z kritické rešerše obdobných konceptů na trhu, hlavně z jejich nedostatků vhodné pro zlepšení. ...
 • Manipulační zařízení pro palety 

  Pacher, Ján
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom manipulačného zariadenia na presun EUR paliet po rovnej skladovej ploche a možným stohovaním týchto paliet. Úvod práce tvorí rešeršný rozbor súčasných manipulátorov na trhu ...
 • Matematický popis dynamického výměníku tepla 

  Hvožďa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dynamického tepelného výměníku se zanedbáním vlivu polohy. Problém je popsán systémem obyčejných diferenciálních rovnic. V souvislosti s tím obsahuje nezbytný teoretický základ ...
 • Materiály a tvary kolejnic v kolejové dopravě 

  Svobodová, Anežka
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou volby kolejnicových materiálů a profilů. Cílem je podat ucelený přehled o stávající situaci v České republice a některých zahraničních státech. První část práce je věnována ...
 • Materiály pro hlavně palných zbraní 

  Mrózek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí informací z pohledu vývoje a základního popisu jednotlivých částí hlavní palných zbraní a vhodného používání materiálů k jejich výrobě. Obsahem této práce jsou rovněž způsoby povrchové ...
 • Mechanické buzení SPM sond s integrovaným senzorem 

  Novotný, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce pojednává o vývoji držáku sond do SPM mikroskopu, schopného mechanického buzení kmitů sond. První část práce je zaměřena na popis fyzikální teorie, jako je princip mikroskopie atomárních sil, ...
 • Mechanické čistící česle pro čistírnu odpadních vod 

  Běluša, Jiří
  Práce obsahuje konstrukční návrh samočistících česlí. Její součástí je kritická rešerše, návrh hlavních konstrukčních prvků a výkresová dokumentace v rozsahu dle zadání.
 • Mechanické vlastnosti buněčných membrán 

  Pírková, Marcela
  Bakalářská práce je rešeršního charakteru zaměřená na analýzu mechanických vlastností buněčných membrán. Hlavním cílem je nalézt metody, které povedou k narušení struktury membrán a to následně způsobí selekci nežádoucích ...
 • Mechanismy kavitační eroze 

  Kotoulová, Helena
  Předložená bakalářská práce se zabývá mechanismy kavitační eroze a je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část popisuje princip kavitace, způsob jejího vzniku a především kolaps kavitačních bublin, který negativně ...
 • Metodologie Six Sigma v průmyslu 

  Kubíček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá popisem metodologie Six Sigma. Je popsáno obecné pojednání o metodologii Six Sigma a o její historii a využití. V rámci této práce je popsán nejpoužívanější cyklus aplikace Six Sigma projektu ...
 • Metody konstrukce přesného tvaru ozubení 

  Strmeň, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou konštrukcie presného tvaru ozubenia ozubených kolies. Práca sa pre rozsiahlosť témy zameriava na ozubenie čelných ozubených kolies s priamymi a šikmými zubami. Na začiatku sú zhrnuté ...
 • Metody počítačové vizualizace proudění 

  Častulíková, Veronika
  Vizualizace proudění je jedním z důležitých témat ve vědecké vizualizaci, která je předmětem neutuchajícího výzkumu. Data získaná prostřednictvím numerických simulací jsou dále analyzována pro lepší pochopení proudění ...
 • Metody povlakování a analýzy povlaků 

  Rudy, Veronika
  Práce se zabývá problematikou povlakování řezných nástrojů. Shrnuje druhy materiálů pro řezné nástroje, charakteristiku hlavních metod povlakování, způsob úpravy nástroje před povlakováním a metody testování fyzikálních ...
 • Metody prostorového 3D tisku 

  Skurka, Šimon
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách prostorového 3D tisku, pomocí nichž je možné řešit řadu problémů, které se k výrobě vytlačováním nataveného termoplastu vážou. Cílem textu je tyto metody přiblížit čtenáři a ...
 • Metody topologické optimalizace mechanicky namáhaných konstrukcí a jejich aplikace u prutových soustav 

  Pánek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá topologickou optimalizací prutových soustav. V první části této práce je na základě rešerše dostupné literatury zpracován přehled jednotlivých metod strukturální optimalizace a stručně popsán ...
 • Metody zpracování velkých dat z experimentů a simulací dynamických soustav 

  Ďuriš, Anton
  Táto práca sa zaoberá spracovaním Veľkých dát z moderných technických zariadení. Spracovanie Veľkých dát je časovo náročný a zložitý proces, vyžadujúci výkonný hardvér, avšak existujú metódy, vďaka ktorým je spracovanie ...
 • Měření a počítačové simulace vdechovaných částic v modelech lidských plic 

  Kvapil, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá modely plic pro měření depozice a počítačovými simulacemi usazování inhalovaných částic. Byla provedena rešerše nejnovějších poznatků. Uvedeny jsou i základy anatomie a fyziologie lidského ...
 • Měření koncentrací vybraných složek ve spalinách 

  Stach, Vítězslav
  Tato práce se zabývá měřením vybraných složek ve spalinách, které vznikají při spalování odpadu. Uvádí předepsané horní limity a českou i evropskou legislativu, která reguluje a upravuje provoz spaloven odpadu. Práce se ...