Now showing items 210-229 of 549

 • Nakládání s biologickým odpadem ze zpracování vajec 

  Zich, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše možných využití vaječného odpadu, přičemž důraz je kladen na farmaceutický průmysl. Nejdříve je popsáno běžné nakládání s tímto odpadem včetně legislativy a také je vysvětleno, ...
 • Nakládání s infekčním odpadem 

  Martinek, Karel
  Cílem práce je přehled pravidel zpracování, manipulace a likvidace odpadu ze zdravotnických zařízení v České republice a porovnání přístupu s dalšími zeměmi. Legislativa zabývající se zpracováním nebezpečného odpadu se v ...
 • Napjatostně deformační analýza mostu ve Starém Městě u Frýdku-Místku 

  Janík, Rostislav
  V této bakalářské práci je rozpracována napjatostně deformační analýza skutečného železničního mostu. Konstrukce mostu je modelována jako rovinná prutová soustava. První část práce se zabývá rešerší, která zahrnuje získání ...
 • Napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici 

  Adamec, Tomáš
  Hlavním tématem této bakalářské práce je napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici v Třebechovicích pod Orebem. V první části je teoretický úvod do prutových soustav a pružnosti pevnosti. V druhé ...
 • Napjatostně deformační analýza železničního mostu 

  Al-Qubati, Ali Mohammed Ali Hasan
  Tato práce se zabývá především napjatostně deformační analýzou železničního mostu, který je příkladem prutové soustavy. Práce byla rozdělena do třech hlavních částí. V první části je představena teorie a vztahy, které jsou ...
 • Náhrada dálkového tepla z fosilních paliv energií z odpadu 

  Ženatý, Sebastian
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem zpracování odpadu a možnosti jeho energetického využití. V úvodní rešeršní části představuje možné metody zpracování a věnuje se především jejich dopadu na životní prostředí. Následně ...
 • Náhrada materiálu Armox 

  Klíč, Daniel
  Materiál Armox vyráběný firmou SSAB je nejběžněji používaná značka pancíře. Existují ale i další firmy a značky pancířů, které dosahují skvělých mechanických a technologických vlastností. Cílem této práce je porovnání ...
 • Nástroje pro technologii hlubokého tažení 

  Lukeštík, Tomáš
  Práce obsahuje přehled základní problematiky hlubokého tažení a stručný rozbor jednotlivých metod s uvedením jejich použití. Předněji se však zabývá zpracováním a konstrukcí nástrojů pro tuto technologii, s popisem jejich ...
 • Návrh a realizace mechanických prvků robotické hlavy 

  Michal, Mikuláš
  Na začátku této práce je popsán pohyb lidské hlavy a její omezení. Dále jsou popsány 2 mechanismy, kterými lze realizovat platformu buď se 2, nebo se 3 stupni volnosti, která by tento pohyb měla realizovat. Následuje popis ...
 • Návrh a výroba prototypového znaku za využití technologií Reverse Engineering a Rapid Prototyping 

  Benáček, Filip
  Práce se zaměřuje na návrh kusové výroby automobilového znaku. Ve znaku se kombinuje geometrie z výchozích objektů. Tyto objekty byly převedeny do digitální podoby metodou reverzního inženýrství a následně spojeny v ...
 • Návrh a výroba provizorní zubní náhrady 

  Jiroušek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá výrobou provizorní zubní náhrady. Teoretická část obsahuje přehled typů zubních náhrad a jejich dělení. Dále jsou v ní uvedeny podstatné vlastnosti materiálů pro výrobu zubních náhrad a rozdělení ...
 • Návrh automatizovaného zakládání vložek do formy vstřikolisu 

  Strnad, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatizovaného zakládání vložek do formy vstřikolisu. V první části je specifikováno zadání a požadavky kladené na novou konstrukci. Dále je provedena analýza řešené problematiky. ...
 • Návrh autonomního zdroje pro měřicí jednotku na rotoru elektrického stroje 

  Kura, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a následnou konstrukcí autonomního napájecího zdroje pro bezdrátovou měřící jednotku teploty, která je umístěna na rotoru elektrického stroje. Teoretická část této práce je věnována popisem metod v ...
 • Návrh chlazení bytu v panelovém domě 

  Gebauer, Ondřej
  Bakalářská práce se skládá z rešeršní části, která se zabývá rozdělením používaných chladicích systémů a popisem principu, jak fungují. Následující část se věnuje popisu daného bytu, pro který je uvažováno chlazení. Třetí ...
 • Návrh chlazení v rodinném domě 

  Křesťanová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh chlazení rodinného domu, určeného k možné výstavbě. Úvodní kapitola se zabývá nejčastějšími způsoby chlazení RD, a to s využitím především dělených klimatizačních jednotek a tepelných ...
 • Návrh designu a výroba prototypu Kapodastru 

  Remer, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou vlastního prototypu součásti zvané kapodastr za pomocí obráběcích metod. Dále je zaměřena na teorii hlavních využitých technologií CAD, CAM a frézování. Závěrem jsou ...
 • Návrh designu žlabu s ohledem na hygienické požadavky 

  Venc, Jan
  Práce předkládá návrh designu hygienického žlabu. Žlab je vyráběn společností ACO Indrustries k.s. z korozivzdorné austenitické oceli 17 349 o tloušťce 1,5 mm. V literární studii jsou popsány požadavky hygienického designu, ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro automobil 

  Rec, Matouš
  Tématem této bakalářské práce jsou zvedací zařízení pro automobily. V úvodní části je provedeno stručné rozdělení běžně dodávaných zařízení podle jejich konstrukce. Následující stěžejní část se věnuje návrhu konstrukce ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro motocykl 

  Sýkora, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dílenského zvedacího zařízení pro motocykl. Obsahuje rešeršní část, funkční a pevnostní výpočet nůžkového mechanismu. Maximální nosnost plošiny je 400 kg a nejvyšší poloha desky je ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro zahradní techniku 

  Kroupa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dílenského zvedacího zařízení pro zahradní techniku. Parametry pro zvedací zařízení byly stanoveny na nosnost 100 kg, rozměry pracovního stolu 1200x800 mm a minimální výšku pracovního ...