Now showing items 293-312 of 549

 • Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát 

  Pokorný, Šimon
  Záměrem této bakalářské práce je popis obecných zásad transformace leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát. Součástí práce jsou elementární funkční principy a konstrukční provedení spalovacích turbín využívaných ...
 • Obrábění inconelu 718 pro aplikace v leteckém průmyslu 

  Urbánek, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání vlastností, využití a problematiku frézování Inconelu 718 pro aplikace v leteckém průmyslu. V teoretické části této práce byla provedena studie superslitin a požadavků na jejich ...
 • Odlitky ze slitin TiAl pro turbodmychadla 

  Kudýn, David
  Práce se zaměřuje na rozbor intermetalických slitin TiAl. Nejprve rozebírá jejich vlastnosti a jejich změny na základě jejich zpracování a ovlivňování legujícími prvky. Následně jsou zde uvedeny možnosti využití v praxi. ...
 • Odlučovače TZL pro kotle malých výkonů 

  Szweda, Martin
  Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část této práce obsahuje rešerši o znečišťujících látkách, odlučovačích a její legislativě, přičemž tato část je spíše zaměřována na prachové částice a jejich chování při ...
 • Okrajové podmínky a jejich vliv při výrobě rozptýlené ocelové výztuže do betonu 

  Loyková, Markéta
  Stále se zvyšující požadavky zákazníků na rychlost realizace stavby a snížení veškerých vstupních nákladů se odrazily ve stavebnictví vysokou poptávku po betonu s rozptýlenou ocelovou výztuží. V tomto kompozitním materiálu ...
 • On-line diagnostické monitorovací systémy vibrací strojů 

  Cirhanová, Iva
  Bakalářská práce pojednává o diagnostických monitorovacích systémech vibrací strojů. Nejprve je obecně popsána technická diagnostika se zaměřením na diagnostické metody, prostředky a diagnostické systémy. Zvláštní pozornost ...
 • Optimalizace materiálových toků na technologickém úseku výrobního procesu montáže 

  Klaška, Vojtěch
  Tato bakalářská práce pojednává o optimalizaci výrobního procesu ve firmě ADC Czech Republic s.r.o. V první kapitole se práce věnuje rešerši dané problematiky, která je dále využita v praktické části této práce. Druhá ...
 • Optimalizace procesu výroby trubek 

  Kohout, Jaroslav
  Práce předkládá návrh na zvýšení rychlosti svařování v procesu výroby trubek z korozivzdorných ocelí 1.4301 a 1.4404. Na základě rozboru stávající metody bylo vyhodnoceno, že zvýšení výkonnosti bude nejvhodnější pomocí ...
 • Optimalizace proudnice pro požární sport 

  Páral, Filip
  Práce se zabývá problematikou proudění v proudnicích určených pro disciplínu požárního sportu – požární útok. V rešeršní části práce je popsána disciplína požární útok, používané technické vybavení a hydraulické ztráty ...
 • Optimalizace přípravku pro testování LED světlometů 

  Vobr, Michal
  Cíl bakalářské práce spočívá v nalezení maximální hmotnostní redukce přípravku určeného pro vibrační testování LED světlometů ve firmě Automotive Lighting s.r.o. Optimum je omezeno zachováním mechanických vlastností světlometu.
 • Optimalizace výrobního procesu za využití metodiky 5S ve firmě PressMetal-CZ, spol. s r.o. 

  Tvrdý, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu za pomoci metody 5S v nově zakoupeném podniku firmy PressMetal-CZ, spol. s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými poznatky a popisem jednotlivých kroků metody. ...
 • Optimalizace výroby rotační součásti 

  Kubíček, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor a následná optimalizace výrobního postupu součásti „Pouzdro“, které je soustruženo na CNC soustruhu Hardinge Talent 8/52 a následně frézováno Kovosvit MAS MCV 750. Cílem práce je ...
 • Optimalizace zařízení pro přípravu GaN nanostruktur 

  Šimek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatizací zdrojů pro depozici GaN nanokrystalů užívaných na Ústavu fyzikálního inženýrství. V rámci práce byl navržen a zkonstruován mechanizmus umožňující automatické ovládání clony ...
 • Optimalizace zdroje atomů uhlíku pro růst grafenových vrstev metodou MBE 

  Liška, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a optimalizací zdroje atomárních svazků atomů uhlíku o termální energii (0,1÷1 eV). Tyto atomární svazky se jeví jako vhodné pro růst grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého ...
 • Otočný válečkový stůl 

  Christov, Rosen
  Práce obsahuje koncepční návrh otočného válečkového stolu pro změnu směru pohybu europalet. Její součástí jsou možná konstrukční řešení. Návrh hlavních konstrukčních prvků. V závěru práce je model navržené konstrukce a ...
 • Ověření účinnosti a emisní třídy kotlů na tuhá paliva 

  Biskup, Michal
  Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o kotlích na tuhá paliva malých výkonů (do 500 kW). Teoretická část se zabývá základním rozdělení paliv a kotlů. Je zde podrobně popsáno složení a typy paliv. Dále je zde uvedeno ...
 • Ověření využití agropelet pro vytápění 

  Muzikářová, Věra
  Tato bakalářská práce se zabývá agropeletami a jejich spalováním z hlediska emisí a účinnosti. Je složena ze dvou částí. První část je teoretická, kde je uvedena rešerše dostupných druhů biomasy, výroba agropelet a princip ...
 • Paletový vozík 

  Paulíček, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh paletového vozíku vybaveného mechanismem, který umožní naložení vozíku do dodávky. Vozík je navržen na ručně-hydraulický pohon vidlic a je dimenzován na zatížení 1000 kg. V rešeršní ...
 • Parní stroj 

  Koutník, Štěpán
  Práce se zabývá technologií parního stroje. Nejdříve je popsán historický vývoj, užití v praxi a jeho součásti. Následně se práce zaměřuje na cyklus parního stroje, který je zde zanalyzován. Druhá část pojednává o moderním ...
 • Pasivní axiální magnetické ložisko 

  Dostál, Patrik
  Cílem bakalářské práce je určení vlastností pasivního magnetického ložiska. Praktická část práce se skládá ze dvou pasáží – experimentální měření vlastností již realizovaného pasivního axiálního magnetického ložiska a ...