Now showing items 309-328 of 548

 • Paletový vozík 

  Paulíček, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh paletového vozíku vybaveného mechanismem, který umožní naložení vozíku do dodávky. Vozík je navržen na ručně-hydraulický pohon vidlic a je dimenzován na zatížení 1000 kg. V rešeršní ...
 • Parní stroj 

  Koutník, Štěpán
  Práce se zabývá technologií parního stroje. Nejdříve je popsán historický vývoj, užití v praxi a jeho součásti. Následně se práce zaměřuje na cyklus parního stroje, který je zde zanalyzován. Druhá část pojednává o moderním ...
 • Pasivní axiální magnetické ložisko 

  Dostál, Patrik
  Cílem bakalářské práce je určení vlastností pasivního magnetického ložiska. Praktická část práce se skládá ze dvou pasáží – experimentální měření vlastností již realizovaného pasivního axiálního magnetického ložiska a ...
 • Pásové dopravníky - speciální konstrukce 

  Hejl, Radek
  Cílem této bakalářské práce je vypracování přehledu výrobců pásových dopravníku a jejich jednotlivých komponentů spolu s objasněním funkcí a konstrukcí vybraných celků. Práce obsahuje základní rozdělení, přehled výrobců ...
 • Pásový dopravník 

  Hykolli, Denis
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh a výpočet šikmého pásového dopravníku pro přepravu štěrku o velikosti frakce 16 - 32 mm, převýšením mezi koncovými stanicemi 6m a hmotnostním průtokem materiálu 100 000 kg/h. ...
 • Pásový dopravník - toleranční analýza 

  Man, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá toleranční analýzou součinitelů vstupujících do výpočtu dálkového pásového dopravníku pro přepravu mokrého písku. Práce obsahuje kritickou rešerši obdobných pásových dopravníků pro dálkovou ...
 • Pásový dopravník pro drcený vápenec 

  Haša, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je přednést konstrukční návrh pásového dopravníku pro drcený vápenec. Dopravní vzdálenost činní 28 metrů s převýšením 7 metrů. Dopravní výkon pásu je stanoven na 43 000 kg.h-1. Konstrukční návrh ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Homolka, David
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 65000kg/h , osovou vzdáleností přesypů 20 metrů a výškovým rozdílem 6 metrů. Práce ...
 • Pásový dopravník úpadní pro hnědé uhlí 

  Buyalskiy, Alexandr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku úpadného pro hnědé uhlí s ohledem na zadané parametry, které jsou uvedeny v zadání práce. V první častí této práci je uveden účel a rozdělení pásových dopravníků. ...
 • Pelety s přídavkem papíru a jejich spalování 

  Veselý, František
  Bakalářská práce se zabývá spalováním pelet z pšeničné slámy s příměsí papírenského kalu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teorií spalování a vlastnostmi pelet s příměsí papírenského kalu. Druhá část ...
 • Pevnostní výpočet trubkovnice tepelného výměníku se zaměřením na ekonomické zhodnocení 

  Horniak, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na pevnostní výpočet trubkovnice zadaného tepelného výměníku s pláštěm. Jde o trubkový výměník s pevnými trubkovnicemi a přímými trubkami. Navrhovaná trubkovnice je integrální s pláštěm, těsněná ...
 • Piezokeramické materiály připravené elektroforetickou depozicí 

  Zeman, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou piezokeramických materiálov na bázi Ba0.85Ca0.15Ti0.9Zr0.1O3 pomocou elektroforetickej depozície, ktorá bola použitá na takýto typ materiálu vôbec po prvý krát. Na vzorkách bol ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Gofroj, Patrik
  První část této práce se zabývá popisem způsobů plánování cesty mobilního robotu. Hlavním zaměřením této práce jsou celulární automaty a jejich využití v dané problematice hledání optimální cesty.
 • Podvozky pásových rypadel a dozerů 

  Hampl, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem pásových podvozků rypadel a dozerů. V první části jsou definovány základní informace o pásových rypadlech a dozerech. Druhá část je věnována rozboru současné koncepce pásového ...
 • Podvozky železničních souprav pro rychlost nad 200 km/h 

  Repka, Martin
  Práca sa venuje rešeršnej štúdii ohľadom železničných podvozkov rýchlovlakov, ktoré majú konštrukčnú rýchlosť viac ako 200 km/h. Špeciálna pozornosť je venovaná pruženiu a tlmeniu podvozkov a ich vplyvu na jazdné parametre ...
 • Pohonné jednotky s přímým vstřikem benzínu 

  Schulla, Radek
  Tato bakalářská práce řeší problematiku přímého vstřikování benzínu u zážehových motorů. Uvádí základní přehled škodlivých látek výfukových plynů, funkce jednotlivých komponent palivového systému a jejich vývoj. Vysvětluje ...
 • Pokles meze pevnosti při svařování hliníkových slitin AW 6060 

  Sklenář, Martin
  Cílem bakalářské práce je kvalifikovat postup svařování dle normy ČSN EN ISO 15614-2. Na úvod práce je představena firma s jejíž spolupráci bakalářská práce vznikla. Poté následuje zhodnocení problematiky ohledně hliníku. ...
 • Pole plazmonických nanostruktur tvořených materiály s fázovou přeměnou 

  Kepič, Peter
  Kryštálovú štruktúru materiálov s fázovou premenou dokážeme meniť dodaním vonkajšej energie, čo má za následok zmenu ich elektrických alebo magnetických vlastností. Hoci sa tento efekt ovládania plazmonických rezonancií v ...
 • Porovnání metod určování výhřevnosti a spalného tepla 

  Jahn, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřená na porovnání přesnosti určování spalného tepla a výhřevnosti za pomocí rovnic. Výpočet vychází z obsahů vzorků v palivu, tedy z dat získaných prvkovým rozborem. Hodnota spalného tepla a ...
 • Porovnání produktivity technologie svařování MAG a FCAW 

  Kutil, Petr
  Tato práce je zaměřena na obloukové svařování metodami MAG a FCAW. První část obsahuje stručný popis těchto technologií. Důraz je kladen na princip obloukového svařování v aktivním ochranném plynu a na přídavné materiály, ...