Now showing items 365-384 of 548

 • Racionalizace operativního plánování ve výrobě 

  Jansa, Slavomír
  Cílem této bakalářské práce je představit návrh úsporných opatření, která povedou ke snížení plýtvání v průmyslovém podniku v souladu s konceptem štíhlé výroby. V první části je zpracován přehled metodik lean production a ...
 • Ramena manipulátorů pro automatickou výměnu nástrojů 

  Vondráček, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá dílčími uzly, které tvoří automatickou výměnu nástrojů. První část se věnuje koncepci zásobníků nástrojů a nejrozšířenějšími výměny nástroje. Další část objasňuje pojem nástrojová jednotka ...
 • Realizace a testování komunikace mezi zařízením s OS Android a mikrokontrolerem pomocí převodníku USB/UART 

  Kopčil, Tomáš
  Tato práce se zabývá komunikací mezi zařízením s OS Android a mikrokontrolerem PIC. V teoretické části práce jsou představeny potřebné nástroje a vývojová prostředí pro sestavení této komunikace. Praktická část se pak ...
 • Recyklace fosforu z odpadních vod 

  Szotkowski, Matěj
  Cílem předložené bakalářské práce je zpracovat přehled metod sloužících k recyklaci fosforu z odpadních surovin, primárně pak z odpadních vod. Úvod práce je věnován problematice spojené se zdroji fosforu, jejich využitím ...
 • Recyklační závody v České republice 

  Průžková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá recyklací složek komunálního odpadu (sklo, papír, plast). První část práce obsahuje seznámení se současným stavem nakládání s odpady a technologiemi jejich sběru. Následuje popis výroby, ...
 • Regenerativní tlumič odpružení 

  Jirků, Filip
  Při jízdě automobilem dochází k neustálému kmitání odpružení vlivem nerovnosti vozovky. Tlumiče pohlcují nerovnostmi dodanou energii do odpružení, aby byl zvýšen jízdní komfort a ovladatelnost vozidla. Práce se na konkrétním ...
 • Regulace polohy míčku pomocí proudění vzduchu s využitím PLC 

  Hubálek, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou výukového modelu vzduchové levitace a jeho následnou regulací. V teoretické části je uveden popis a princip programovatelného automatu firmy B&R Automation. V další části jsou popsány ...
 • Regulace turbín malých vodních elektráren 

  Horký, Jiljí
  Tato bakalářská práce pojednává o regulaci turbín v malých vodních elektrárnách. V první kapitole je uvedena základní teorie týkající se této problematiky. V následujících dvou kapitolách je blíže představena charakteristika ...
 • Rekonstrukce 3D scény pomocí pasivního stereopáru kamer 

  Fronc, Leoš
  V bakalářské práci je vytvořen přehled současných metod pro 3D rekonstrukci scény pomocí pasivního stereopáru kamer. V práci jsou popsány a porovnány dva hlavní přístupy - triangulace významných bodů a výpočet disparitní ...
 • Renovace historické tramvaje 

  Rozsypal, Josef
  Cílem této závěrečné bakalářské práce je vytvoření metodiky základních prací pro renovaci historické tramvaje a následně tuto metodiku aplikovat na renovaci historické tramvaje 4MT. Práce začíná obecným historickým přehledem. ...
 • Renovace lopatek rotoru roztřískovače 

  Soldán, Jan
  Bakalářská práce se zabývá renovací lopatek rotoru roztřískovače metodou navařování. V literární rešerši byly popsány možnosti navařování včetně přídavných materiálů. Následně byl proveden experiment s cílem porovnat, ...
 • Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu 

  Zonygová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá opravou přeexponovaných šedotónových obrazů na základě řídké reprezentace signálu. Pro převedení obrazu do jiné reprezentace byla použita vlnková transformace. V této reprezentaci bylo hledáno ...
 • Rešeršní studie mechanických vlastností tkáně lebeční kosti 

  Wojtek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou určování mechanických vlastností lebeční kostní tkáně. V práci je provedena rešeršní studie související s experimentálním určováním mechanických vlastností kostních tkání. ...
 • Rešeršní studie metod rozpoznávání gest rukou snímaných kamerou 

  Rybnikář, Petr
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s metodami zpracování obrazu, které je možně použít k rozpoznávání gest rukou ze snímaného obrazu. Poté vybrat jednu z metod, podrobněji ji popsat a realizovat. V první části ...
 • Rizika a dopady black-outu v ČR 

  Tomášková, Kateřina
  Elektrická energie je nedílnou součástí našeho každodenního života. Už menší problém v elektrizační soustavě a malý výpadek proudu nám dokáže způsobit značné nepříjemnosti, natož pak výpadek rozsáhlejší. Cílem této bakalářské ...
 • Robotizovaná pracoviště pro technologie svařování s důrazem na periferní zařízení 

  Šperl, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na robotizované pracoviště technologie svařování. Práce se dělí do čtyř částí. První část práce se zabývá klasifikací a základy rozdělení robotů. V druhé části práce je uvedeno nasazování ...
 • Robotizovaná pracoviště pro technologie svařování s důrazem na svařovací agregáty 

  Lukšíček, David
  Podstatou této bakalářské práce je uvést základní poznatky a principy v robotickém sva-řování. V úvodu se práce věnuje seznámení čtenáře s automatizací a robotizací, následujekrátká definice svařování a mapování jeho vývoje. ...
 • Robotizované pracoviště se strojem s paralelní kinematickou strukturou (PKS) 

  Lorenc, Tomáš
  Cílem práce je návrh dvou variant robotizovaných technologických pracovišť s robotem s paralelní kinematickou strukturou a následný výběr vhodnější varianty. Dále práce pojednává o současném stavu robotizovaných technologických ...
 • Rozpad víru 

  Lunda, Filip
  Bakalářská práce se zabývá jevem rozpadu víru. V první části se zaměřuje na samotný popis typů rozpadu víru a jejich základní charakteristiku. V další části jev teoreticky vysvětluje. Následuje výčet experimentálních ...
 • Rychlostní součinitele plynových trysek nízkoemisního hořáku 

  Zifčáková, Barbora
  Mezi základní komponenty nízkoemisních hořáků patří palivové trysky, jejichž funkcí je distribuce paliva do spalovací komory. Jedním z ukazatelů kvality trysky je tzv. rychlostní součinitel, který vyjadřuje, s jakou účinností ...