Now showing items 392-411 of 549

 • Samosvorné diferenciály 

  Odložilík, Daniel
  Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše a celkového zhodnocení základních typů samosvorných diferenciálů. Bakalářská práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na konstrukci rozvodovek a typy stálých ...
 • Silná vazba v plazmonických anténách 

  Beneš, Adam
  Lokalizované povrchové plazmony vznikající při osvitu kovových nanostruktur koncentrují světlo do velmi malých objemů, kde kterých mohou interagovat s~dalšími nanoobjekty. Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu kovových ...
 • Skener čárových kódů napojený na serverovou databázi 

  Hrůzek, Jan
  Tato práce se zabývá skenováním čárových kódů na platformě Raspberry Pi a následnou prací se serverovým databázovým systémem. Je zde podrobně rozebrán princip fungování skenerů a databázových systému a jejich následný výběr ...
 • Skladování plynu a zásobování plynem na Slovensku 

  Galbavý, Mário
  Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať situáciu ohľadom skladovania a zásobovania zemného plynu na Slovensku. Práca je rozdelená na 4 časti. Prvá časť sa zaoberá zemným plynom zo všeobecného hľadiska, od jeho vlastností ...
 • Sklokeramické kompozitní biomateriály 

  Žaludek, Jakub
  V bakalářské práci byla studována příprava bioskla 45S5 a kompozitů obsahujících biosklo 45S5 a keramická vlákna Al2O3 nebo ZrO2 v množstvích 1, 3 a 5 hm% metodou slip-casting z vodných a isopropanolových suspenzí. Připravené ...
 • Sloupový jeřáb 

  Petrů, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení sloupového jeřábu s ručními pohony do dílenského prostředí. Parametry daného jeřábu při vyložení jsou 3500 mm s výškou zdvihu 2500 mm. Maximální únosnost jeřábu ...
 • Sloupový výložníkový jeřáb 

  Flídr, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem sloupového jeřábu, včetně důležitých pevnostních výpočtů. Tato práce dále obsahuje výběr vhodného kladkostroje a výkresovou dokumentaci v podobě sestavy jeřábu a výkresu sloupu.
 • Složení a energetické využití komunálních odpadů 

  Anisimov, Valerii
  Tato bakalářská práce se zabývá složením a energetickým využitím komunálního odpadu. V první kapitole jsou popsány vlastnosti komunálního odpadu. Druhá kapitola je věnována porovnání složení odpadu v různých obcích. Třetí ...
 • Složení komunálních odpadů 

  Straka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá složením komunálního a směsného komunálního odpadu. Úvod rešeršní části práce se věnuje rozboru složení a vlastnostem odpadu. V další části je odpad považován jako palivo a je porovnán s ...
 • Snižování mechanických ztrát motoru 

  Ondrejka, Filip
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou mechanických strát. Opisuje ich vznik, rozdelenie a podstatu. Ďalej sa práca zaoberá metódami zisťovania mechanických strát a ich hodnoteniu.
 • Snímače a akční členy pro spalovací motory 

  Prouza, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem nejdůležitějších snímačů a akčních členů pro chod spalovacího motoru. Je v ní uveden popis konstrukce a princip funkce každého snímače a členu. V první části se práce zabývá snímači, ...
 • Snímače pro měření teplot 

  Mudrák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti dotykových teplotních čidel. Začátek práce je věnován definicím základních pojmů, které úzce souvisí s daným tématem. Následuje rozdělení, popis principů a provedení ...
 • Snížení energetické náročnosti rodinného domu 

  Ondrák, Adam
  Práce se zabývá problematikou snížení energetické náročnosti rodinného domu, kdy k této problematice přistupuje ve třech krocích. Zaprvé vyšetření tepelných ztrát celého objek-tu pomocí normy ČSN EN 12 831 a termokamery. ...
 • Současné principy nanášení vrstev metodou Cold Spray, charakteristika nástřiku Cu 

  Barinka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými principy nanášení vrstev metodou Cold Spray. V rešeršní části je pojednáno o principu vzniku vrstvy pomocí metody Cold Spray. Dále je pak shrnut současný stav této technologie na ...
 • Současný stav v oblasti čištění průmyslových odpadních plynů 

  Kudela, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice čištění průmyslových odpadních plynů. V první části je popsána legislativní stránka ochrany životního prostředí včetně role dokumentů BREF a současný stav v oblasti emisních ...
 • Spalovací motory s prodlouženou expanzí 

  Novotný, Pavel
  Úvodem je v práci uvedena stručná historie motorů s prodlouženou expanzí. Následně je rozebrána termodynamika ideálních oběhů s prodlouženou expanzí, která je porovnána s ideálním Ottovým oběhem. Práce se dále zabývá ...
 • Spirální šnekový dopravník 

  Sklenář, Jiří
  Obsahem této práce je teoretický popis šnekových dopravníků a dále návrh konstrukčního řešení spirálního šnekového dopravníku podle zadaných parametrů podložen výpočtem. Součástí této práce je výkresová dokumentace vycházející ...
 • Spolupráce člověk-stroj – využití počítačového videní 

  Sobotka, Pavel
  Hlavní náplní této bakalářské práce je realizace aplikace pro řízení robotického ramene prostřednictvím zařízení Kinect. Aplikace je psána v jazyce C# za použití vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2017. První ...
 • Srovnání vlivu dvouhmotového a hydraulického bufferu na zpětný ráz samonabíjecí pušky 

  Talanda, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou vlivu dvouhmotového a hydraulického bufferu na zpětný ráz samonabíjecí pušky. Popisuje princip funkce samonabíjecí pušky typu AR-15 a obou zmíněných bufferů a analyzuje příčiny zpětného ...
 • Stanovení produkce bioplynu v bioplynové stanici 

  Heger, Jan
  Zaměřením této práce jsou výpočtové metody pro odhad výtěžnosti bioplynu v bioplynové stanici. Cílem je seznámení s výpočtovými metodami a určení jejich přesnosti provedené výpočtem. Zpřesňování odhadu produkce bioplynu ...