Now showing items 458-477 of 549

 • Umisťovací stůl pro paletu 

  Zábojník, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem statického umisťovacího stolu pro zdvih EUR palety s nákladem. Nosnost manipulátoru má být minimálně 1500 kg a výška zdvihu od nulové pozice minimálně 700 mm. Dále má být možná ...
 • Účinnost turbodmychadel s proměnnou geometrii lopatek 

  Fűri, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá preplňovaním spaľovacích motorov. Popisuje najmä systémy turbodúchadiel s premennou geometriou a princíp ich fungovania. Hlavným cieľom práce je popis existujúcich systémov preplňovania. ...
 • Účinnostní mapa pohonu s asynchronním strojem 

  Hojný, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem ztrát v asynchronním motoru a frekvenčním měniči. Dále je jejím cílem tvorba a srovnání interpolačních metod, které jsou dále implementovány na účinnostní mapě asynchronního motoru ...
 • Úprava konstrukce a realizace elektromagnetického generátoru s kyvným mechanismem 

  Pinček, Ladislav
  Táto práca sa venuje návrhu a realizácii upravenej konštrukcie generátora s valiacim členom, ktorý vychádza z generátora zostrojeného na VUT. Okrem samotnej konštrukcie je súčasťou práce aj zostavenie komplexného simulačného ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Joska, Jakub
  První část bakalářské práce se zabývá popisem metody Six sigma a její nejčastěji používané metodiky DMAIC. Druhá část stručně uvádí do konkrétního příkladu z technické praxe - galvanického pokovování. Ve třetí části jsou ...
 • Valivá ložiska pro elektromobilitu 

  Mbontar, Patrik
  Snahou tejto bakalárskej práce je priblížiť problematiku týkajúcu sa použitia valivých ložísk v elektromobiloch. V úvode bude obsahovať históriu, rozdelenie a krátky opis ložísk. V dalsej časti bude nasledovať popis využitia, ...
 • Vibrační válce a desky jako přídavné zařízení smykem řízeného nakladače 

  Rádsetoulal, Milan
  Práce pojednává o zhutňovací technice ve formě vibračních válců a desek, jakožto přídavných zařízení pro smykem řízené nakladače. Cílem je porovnání současných komerčně dostupných řešení z technologického a rozměrového ...
 • Vizualizace modelu ve virtuální realitě 

  Cmajdálka, Ondřej
  Tato práce se zabývá fenoménem zvaným virtuální realita, jeho historickým vývojem a v dnešní době používanými technologiemi. Dále se věnuje herním enginům, jejich historii a struktuře. Praktická část práce popisuje návrh ...
 • Vizualizace proudění vláken z izolační minerální vaty 

  Kedajová, Kristýna
  Jedním z nejpoužívanějších izolačních materiálů dnešní doby je minerální vata. Podobně jako tomu bylo u dříve používaného azbestu ani u minerální skelné vaty nejsou zcela známé zdravotní dopady při vdechování jejích částic. ...
 • Vlastnosti paliv: Hrubý rozbor tuhých paliv 

  Kučera, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím biomasy jako alternativního zdroje energie a hrubým rozborem tuhých paliv. V teoretické části je zpracována rešerše o energetickém využití biomasy a hrubém rozboru tuhých paliv. Podrobně ...
 • Vlastnosti paliv: Stanovení vlhkosti tuhých paliv 

  Tretera, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vlhkosti tuhých paliv. První část se věnuje rozdělení a klasifikaci tuhých paliv, hrubému rozboru tuhých biopaliv a rešerši metod pro stanovení obsahu vody v tuhých biopalivech. ...
 • Vliv asymetrie zátěžného cyklu na rychlost šíření únavových trhlin ve slitině Inconel 625 

  Kander, Jan
  Předmětem této práce bylo posouzení vlivu asymetrie cyklu na rychlost šíření únavových trhlin v niklové superslitině Inconel 625. Experimentální část byla provedena ve společnosti Materiálovém a metalurgickém výzkumu v ...
 • Vliv nepřesnosti vzorkovací periody na frekvenční analýzu 

  Pietrowicz, Daniel
  Tato práce bude zaměřena na měření ve spojitosti s digitalizací analogového signálu a analýzy vlivu chyby vzorkovací periody. Stručného rozebrání principu frekvenční analýzy a popsání možností provedení tohoto postupu v ...
 • Vliv ozařování iontovým svazkem a žíhání na magnetické vlastnosti FeRh nanostruktur 

  Zadorozhnii, Oleksii
  Fazový přechod prvního řádu z antiferomagnetického do feromagnetického stavu v Fe50Rh50 z něj činí vhodný materiál pro nové generace spinových elektronických zařízení s nízkou spotřebou. Tato práce se zabývá způsoby, jak ...
 • Vliv povrchu umělé kloubní jamky na součinitel tření 

  Černohlávek, Mikuláš
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mikrotexturovaného povrchu umělé kloubní jamky na součinitel tření. Cílem práce bylo porovnání součinitelů tření u originální a upravené jamky. Experimentální měření probíhalo na ...
 • Vliv řezných podmínek na integritu povrchu austenitické oceli 

  Husár, Ján
  Cieľom tejto práce bolo teoreticky rozobrať problematiku obrobiteľnosti austenitických ocelí a ich využitie. V dokumente sa ďalej rozoberajú faktory, ktoré ovplyvňujú samotný rezný proces, ako sú rezný nástroj, obrábací ...
 • Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost 

  Foral, Jakub
  Bakalářská práce popisuje vliv struktury materiálu na obrobitelnost. V práci je objasněný pojem obrobitelnost, dále vybrané materiály a u nich jevy, které působí na obrobitelnost. U konkrétního materiálu byly zhotoveny ...
 • Vliv tloušťky plechu na tvrdost materiálu svarového spoje 

  Valášek, Daniel
  Tato práce se zabývá vlivem tloušťky, výkonu laseru a typu materiálu na výslednou tvrdost svarového spoje vzniklého pomocí laserového svařování konstrukčních ocelí. Kromě popisu technologie svařování a popisu experimentu ...
 • Vliv tvaru elektrody na svarovou lázeň 

  Hrádek, Jan
  Projekt je zaměřen na svařování metodou TIG. Při této metodě je používána netavící se wolframová elektroda, která může mít různé vrcholové úhly. O tom, jak úhel ovlivňuje svarovou lázeň, se literatury rozporují v názorech. ...
 • Vliv výšky vrstvy na kritický úhel aditivně vyráběných mikro-prutových struktur 

  Nosek, Jakub
  Cílem této práce je popsání vlivu výšky vrstvy na kritický úhel mikro-prutových struktur vyrobených technologií SLM. Vliv výšky vrstvy je zkoumán jak na samostatných prutech, tak i na celých mikro-prutových strukturách ...