Now showing items 463-482 of 549

 • Valivá ložiska pro elektromobilitu 

  Mbontar, Patrik
  Snahou tejto bakalárskej práce je priblížiť problematiku týkajúcu sa použitia valivých ložísk v elektromobiloch. V úvode bude obsahovať históriu, rozdelenie a krátky opis ložísk. V dalsej časti bude nasledovať popis využitia, ...
 • Vibrační válce a desky jako přídavné zařízení smykem řízeného nakladače 

  Rádsetoulal, Milan
  Práce pojednává o zhutňovací technice ve formě vibračních válců a desek, jakožto přídavných zařízení pro smykem řízené nakladače. Cílem je porovnání současných komerčně dostupných řešení z technologického a rozměrového ...
 • Vizualizace modelu ve virtuální realitě 

  Cmajdálka, Ondřej
  Tato práce se zabývá fenoménem zvaným virtuální realita, jeho historickým vývojem a v dnešní době používanými technologiemi. Dále se věnuje herním enginům, jejich historii a struktuře. Praktická část práce popisuje návrh ...
 • Vizualizace proudění vláken z izolační minerální vaty 

  Kedajová, Kristýna
  Jedním z nejpoužívanějších izolačních materiálů dnešní doby je minerální vata. Podobně jako tomu bylo u dříve používaného azbestu ani u minerální skelné vaty nejsou zcela známé zdravotní dopady při vdechování jejích částic. ...
 • Vlastnosti paliv: Hrubý rozbor tuhých paliv 

  Kučera, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím biomasy jako alternativního zdroje energie a hrubým rozborem tuhých paliv. V teoretické části je zpracována rešerše o energetickém využití biomasy a hrubém rozboru tuhých paliv. Podrobně ...
 • Vlastnosti paliv: Stanovení vlhkosti tuhých paliv 

  Tretera, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vlhkosti tuhých paliv. První část se věnuje rozdělení a klasifikaci tuhých paliv, hrubému rozboru tuhých biopaliv a rešerši metod pro stanovení obsahu vody v tuhých biopalivech. ...
 • Vliv asymetrie zátěžného cyklu na rychlost šíření únavových trhlin ve slitině Inconel 625 

  Kander, Jan
  Předmětem této práce bylo posouzení vlivu asymetrie cyklu na rychlost šíření únavových trhlin v niklové superslitině Inconel 625. Experimentální část byla provedena ve společnosti Materiálovém a metalurgickém výzkumu v ...
 • Vliv nepřesnosti vzorkovací periody na frekvenční analýzu 

  Pietrowicz, Daniel
  Tato práce bude zaměřena na měření ve spojitosti s digitalizací analogového signálu a analýzy vlivu chyby vzorkovací periody. Stručného rozebrání principu frekvenční analýzy a popsání možností provedení tohoto postupu v ...
 • Vliv ozařování iontovým svazkem a žíhání na magnetické vlastnosti FeRh nanostruktur 

  Zadorozhnii, Oleksii
  Fazový přechod prvního řádu z antiferomagnetického do feromagnetického stavu v Fe50Rh50 z něj činí vhodný materiál pro nové generace spinových elektronických zařízení s nízkou spotřebou. Tato práce se zabývá způsoby, jak ...
 • Vliv povrchu umělé kloubní jamky na součinitel tření 

  Černohlávek, Mikuláš
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mikrotexturovaného povrchu umělé kloubní jamky na součinitel tření. Cílem práce bylo porovnání součinitelů tření u originální a upravené jamky. Experimentální měření probíhalo na ...
 • Vliv řezných podmínek na integritu povrchu austenitické oceli 

  Husár, Ján
  Cieľom tejto práce bolo teoreticky rozobrať problematiku obrobiteľnosti austenitických ocelí a ich využitie. V dokumente sa ďalej rozoberajú faktory, ktoré ovplyvňujú samotný rezný proces, ako sú rezný nástroj, obrábací ...
 • Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost 

  Foral, Jakub
  Bakalářská práce popisuje vliv struktury materiálu na obrobitelnost. V práci je objasněný pojem obrobitelnost, dále vybrané materiály a u nich jevy, které působí na obrobitelnost. U konkrétního materiálu byly zhotoveny ...
 • Vliv tloušťky plechu na tvrdost materiálu svarového spoje 

  Valášek, Daniel
  Tato práce se zabývá vlivem tloušťky, výkonu laseru a typu materiálu na výslednou tvrdost svarového spoje vzniklého pomocí laserového svařování konstrukčních ocelí. Kromě popisu technologie svařování a popisu experimentu ...
 • Vliv tvaru elektrody na svarovou lázeň 

  Hrádek, Jan
  Projekt je zaměřen na svařování metodou TIG. Při této metodě je používána netavící se wolframová elektroda, která může mít různé vrcholové úhly. O tom, jak úhel ovlivňuje svarovou lázeň, se literatury rozporují v názorech. ...
 • Vliv výšky vrstvy na kritický úhel aditivně vyráběných mikro-prutových struktur 

  Nosek, Jakub
  Cílem této práce je popsání vlivu výšky vrstvy na kritický úhel mikro-prutových struktur vyrobených technologií SLM. Vliv výšky vrstvy je zkoumán jak na samostatných prutech, tak i na celých mikro-prutových strukturách ...
 • Vměstky v ocelových odlitcích 

  Kaněra, Miloš
  Práce předkládá základní poznatky a rozdělení o vměstcích, které svou přítomností ovlivňují jakost a užité vlastnosti ocelových odlitků. Se zaměřením na základní skupinu exogenních a endogenních vměstků byl vypracován ...
 • Všesměrový mobilní robot – detekce překážek 

  Pollach, Ondřej
  Závěrečná práce je zaměřena na řešení problému detekce kolizí na všesměrovém robotu pomocí vybraných infračervených senzorů. Signály ze senzorů jsou zpracovávány pomocí mikroprocesoru Arduino Mega 2560, v němž je proveden ...
 • Vyhodnocení úspěšnosti filtrů při sledování cílů 

  Benko, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím Bayesovho odhadu skrytého stavu na vedenie cieľa pomocou bistatického radaru. Sústredí sa na časticové filtre. Ukázalo sa, že sa jedná osadu funkčných algoritmov na Bayesov odhad ...
 • Vyhodnocení vlastností dieletrik pro vlnovody ve střední infračervené oblasti 

  Konečný, Aleš
  Využití plasmonovo polaritonových vlnovodů se ukázalo vhodné pro senzorové aplikace ve středně infračervené oblasti spektra. Vlnovod je v kontaktu s médiem v plynném či kapalném stavu, který obsahuje měřenou koncentraci ...
 • Vyhodnocení vlivu výrobních nepřesností na charakteristiku vinuté kónické tlačné pružiny 

  Sitte, David
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými vlivy výrobních nepřesností na charakteristiku kónicky vinuté tlačné pružiny. V první části práce je rešeršně zpracovaná daná problematika výpočtu kónické pružiny dle algoritmu ...