Now showing items 438-457 of 549

 • Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody 

  Holčapek, Josef
  Cílem mé práce je provést rešerši z oblasti čerpací techniky, určit požadavky na napájecí čerpadla pro malé energetické bloky, určit typy napájecích čerpadel a jejich vlastnosti. Dále je mojím úkolem navrhnout zapojení ...
 • Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody 

  Holčapek, Josef
  Cílem práce je provést rešerši z oblasti čerpací techniky, určit požadavky na napájecí čerpadla pro malé energetické bloky, určit typy napájecích čerpadel a jejich vlastnosti. Dále je úkolem navrhnout zapojení vybraného ...
 • Technologie spojování plechů v průmyslové praxi 

  Müller, Samuel
  Práca sa zaoberá problematikou spájania plechov. Na základe literárnej rešerše rozoberá jednotlivé metódy spájania plechov a ich technologické princípy. Pomocou vybraných metód spájania boli vytvorené vzorky spojov. Následne ...
 • Tenké a dopované keramické substráty pro plasmové aplikace 

  Hliničan, Jan
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím poznatků na téma: Tenké a dopované keramické substráty pro plasmové aplikace. Práce je členěna do dvou částí. První část představuje literární rešerši, která se zabývá výrobou tenkých ...
 • Teoretický rozbor výroby ložísk 

  Prno, Peter
  Prvá časť tejto práce bola venovaná charakteristike ložísk a ich významu v technickej praxi. Druhá časť má rešeršný charakter. Zaoberá sa prehľadom konvenčných metód výroby klzných a valivých ložísk. Ide o hlavnú časť tejto ...
 • Tepelné zpracování hliníkové slitiny AlSi7Mg0,6 vyrobené 3D tiskem 

  Zabloudil, Jan
  Autor se pokouší získat nové informace o vlivu různých tepelných zpracování na SLM zpracovaný materiál AlSi7Mg0,6, jeho mechanické vlastnosti a zbytkovou napjatost. K tomuto účelu byly zvoleny parametry tepelného zpracování ...
 • Tepelné zpracování slitin hliníku 

  Adami, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých hliníkových slitin, využíváním ve strojírenství a jejich tepelným zpracováním. V první části se zaměřuje na technicky čistý hliník, ve které popisuje jeho výrobu. Dále ...
 • Tepelné ztráty kotle na biomasu 

  Suchánková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na tepelné ztráty kotle na tuhá paliva, a to především na ztrátu vedením a sdílením tepla do okolí. Pro minimalizaci tepelných úniků stěnami kotle je nutno při návrhu volit materiály s dobrými ...
 • Tepelné ztráty rodinného domu a návrhy opatření na jejich eliminace 

  Dokoupil, Michael
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice tepelných ztrát a návrhu zateplení na jejich eliminaci u rodinného domu. V úvodu práce se nachází přehled možných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov. ...
 • Tepelně hydraulický návrh výměníku pro zkušební zařízení 

  Únar, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku pro zkušební zařízení. Výměník bude sloužit k ohřevu nebo k ochlazení proudícího vzduchu na požadovanou hodnotu. Topným / chladícím médiem proudícím v trubkovém ...
 • Tepelně-hydraulický výpočet výměníku tepla 

  Zemach, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelně-hydraulickým výpočtem výměníku tepla. V první části práce jsou popsány základní druhy tepelných výměníků s ohledem na jejich konstrukci a využití. V druhé části práce je uveden ...
 • Tepelný přechodový odpor plošných kontaktů 

  Mateášik, Timko Marek
  Bakalárska práca rieši tepelné prechodové odpory rovinných povrchov v kontakte pre účely projektu tepelného spínača. Zameriava sa hľadanie vhodného matematického modelu na predikciu tepelných prechodových odporov ako možného ...
 • Termodynamika 1D proudění ideálních plynů v Matlabu 

  Fúdor, Vlastimil
  Cílem této práce je vytvořit toolbox řešící jednorozměrné proudění ideálních plynů. Práceje rozdělena do třech částí. První část vysvětluje fyzikální základy nutné pro pochopení proudění ideálních plynů. Druhá část je ...
 • Termoemisní zdroje elektrické energie 

  Primes, Alois
  Tato bakalářská práce se věnuje termoemisním zdrojům elektrické energie. V první části práce byla provedena rešerše týkající se principu termoemisní přeměny a fyzikálních jevů, které se při této přeměně vyskytují. V další ...
 • Testovací zařízení pro tepelné cyklování termoelektrických modulů 

  Preisler, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá termoelektrickými moduly a způsoby jejich testování. V reálných aplikacích dochází vlivem cyklického tepelného namáhání k poškozování termoelektrických modulů a snižování jejich výkonových ...
 • Trendy v bezpečnostních systémech robotizovaných pracovišť 

  Zagorská, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti robotizovaných pracovišť. Cílem bylo seznámit se s platnou legislativou a určitými normami, které jsou potřebné pro vhodnou konstrukci a zacházení se stroji. Dále ...
 • Třídící lopaty pro zemní stroje 

  Pečová, Monika
  V této bakalářské práci je vysvětlen pojem třídící lopata a rozdělení dle konstrukce. Nalezneme zde porovnání jednotlivých konstrukcí s jejich parametry. Práce zahrnuje také vlastní 3D návrh třídící lopaty. Zařízení je ...
 • Tvorba edukačních úloh pro výuku metody konečných prvků 

  Sovadina, František
  Tato práce se zabývá zmapováním úloh využívaných pro výuku metody konečných prvků (MKP) na tuzemských a zahraničních univerzitách. V první části je vytvořen přehled úloh zaměřených na MKP, které jsou při výuce na tuzemských ...
 • Tvorba softwaru pro pevnostní analýzy 

  Michálková, Anežka
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwaru pro pevnostní analýzu prutových prvků pomocí metody konečných prvků. V práci je nejprve uvedena základní teorie této metody potřebná pro účely vytvoření softwaru. Další část ...
 • Tvorba tuhých znečišťujících látek z biomasy 

  Havlínová, Denisa
  Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První část je rešeršní a zabývá se především biomasou a znečišťujícími látkami. V této části najdeme rozdělení biomasy ze dvou hledisek, srovnání forem paliva a pojednání ...