Now showing items 65-84 of 549

 • Design svářecí helmy s respirátorem 

  Paš, Antonín
  Práce analyzuje současnou nabídku svářečských helem a hledá možný prostor ke zlepšení. Na základě poznatků vyvozených z kritické rešerše je navržen nový koncept svářečské helmy s integrovaným PAPR respirátorem. Je kladen ...
 • Design tetovacího strojku 

  Šabatková, Andrea
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť nový design tetovacieho strojčeka, ktorý by ho odlišoval od konkurenčných produktov na trhu. Zároveň by mal byť tvarovo zaujimavý, praktický a vizuálne atraktívny pre užívateľa a ...
 • Design vnějšího pláště mobilního robotu 

  Bláha, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá designem a konstrukcí vnějšího pláště mobilního robotu, který má sloužit k převážení nákladu. Na začátku této práce jsou stručně popsány různé technologie, kterými lze vyrobit plášť robotu. ...
 • Detekce a analýza detonačního spalování 

  Melichárek, Patrik
  Tato práce se věnuje detonačnímu spalování. První část práce tvoří rešeršní studie problematiky, která stručně srovnává normální a detonační spalování, představuje faktory ovlivňující náchylnost k jeho vzniku a zmiňuje ...
 • Detekce objektu pro průmyslového robota s využitím počítačového videní 

  Huber, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření řídícího programu pro zpracování obrazových dat z kamery. Úvodní část práce pojednává o současném stavu detekce objektů v průmyslových aplikacích, a také představuje vývojovou ...
 • Detekce posuvu objektu užitím fázové korelace 

  Bureš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou registrace posuvu dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Potřebný matematický základ (tj. především Fourierova transformace, window funkce a fázová korelace) je náležitě definován a ...
 • Detekce významných bodů v obrazu pomocí Harrisova detektoru 

  Květný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací Harrisova detektoru rohů pro nalezení významných bodů v obrazech a modelech. Součástí práce je implementace algoritmů v programovacím jazyce Python. Programy jsou testovány na ...
 • Dělení nosných profilů na stavbách 

  Protivínský, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi dělení materiálů na stavbách. V první části jsou popsány jednotlivé metody dělení, jejich princip, dosahovaná kvalita řezů, náročnost na požadavky týkající se bezpečnosti a zdraví ...
 • Diferenciální kladkostroj 

  Poliak, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom a pevnostným výpočtom diferenciálneho kladkostroja. Kladkostroj je samosvorný o nosnosti 400 kg a výške zdvihu 4750 mm. Návrh je konštruovaný s ohľadom na bezpečnosť ...
 • Diferenciální rovnice v modelech pohybu dislokací 

  Vydrová, Jana
  Tato práce se zabývá diferenciální rovnicí, která se objevuje v matematickém modelu teplotně aktivovaného pohybu dislokací. Zaměřuje se na šroubové dislokace v kubicky prostorově středěných mřížkách. Řeší především odvození ...
 • Dílenská zvedací zařízení pro manipulaci v opravárenství 200 kg / 2200 mm 

  Kříž, David
  Bakalářská práce se zabývá zvedacími zařízeními, která se využívají pro manipulaci s břemeny v dílenských a opravárenských provozech. V první části práce je provedena rešerše těchto zařízení. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Dílenské zvedací zařízení pro manipulaci v opravárenství 100 kg / 1800 mm 

  Oliva, Petr
  Tato bakalářská se zabývá návrhem dílenského manipulátoru. Úvod tvoří rešeršní část, která se zabývá studií zvedacích zařízení vhodných pro danou aplikaci. Rešeršní část je ukončena zhodnocením a návrhem zvedacího zařízení. ...
 • Domovní fotovoltaická elektrárna 

  Brázda, Kryštof
  Práce je zaměřena na reálné hodnocení provozních parametrů a ekonomické návratnosti instalace fotovoltaické elektrárny na zvoleném rodinném domě. V rámci práce je zpracován podrobný přehled spotřeby energií zvoleného ...
 • Druhy a principy vodojemů 

  Cakl, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá popisem vodojemů, zejména pro účely závlah. V první části práce je přehled jejich funkcí a rozdělení podle účelu a umístění vůči spotřebišti. Dále se práce zabývá návrhem objemu akumulační nádrže ...
 • Druhy opotřebení valivých ložisek 

  Kapusta, Juraj
  Cílem této bakalářské práce je klasifikovat opotřebení valivých ložisek od samotného vzniku, průběhu v provozním stavu a projevením se na výsledné kvalitě dané součásti až do úplného vyřazení. Návrh a následná výroba ...
 • Dynamické vlastnosti laděné odbočky 

  Čepl, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je experimentální stanovení přenosu laděné odbočky. V první části jsou popsány základní poznatky z oblasti digitálního zpracování signálu a tlumení hluku v potrubí. Zvláštní důraz je kladen na ...
 • Dynamika modelů infekčních onemocnění 

  Machovičová, Tatiana
  Témou tejto bakalárskej práce sú matematické modely, ktoré využívame v modelovaní epidemologických chorôb. Cieľom práce bolo zostavenie a popis Kermacovho-McKendrickovho základného epidemologického modelu a jeho následná ...
 • Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů 

  Pelíšek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá automobily a jejich vlivem na životní prostředí v celém jejich průběhu života. Jsou zde představeny nejzávažnější problémy související s touto témati-kou, ale také je poukázáno na ty problémy, ...
 • Ekonomický návrh vysokotlakého plynovodu 

  Šrámková, Veronika
  Cieľom tejto bakalárskej práce bol ekonomický návrh vysokotlakého plynovodu s maximálnou kapacitou 40 mil.Nm3/d a dĺžkou 100 km. Ekonomický návrh pozostával z analýzy a porovnania nákladov na výstavbu a prevádzku pre tri ...
 • Elektrické autobusy 

  Forman, Tomáš
  Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o elektrických autobusech, zejména pak z hlediska rozvržení trakčních komponent ve vozidle. První část se lehce zabývá historií a postupným vývojem elektromobilů a zejména elektrobusů. ...