Now showing items 1-17 of 17

 • Citlivostní analýza výměníku tepla 

  Kováč, Patrik
  Táto bakalárska práca rieši návrh rúrkového výmenníku tepla spaliny-vzduch pre využitie zvyškovej energie spalín pre predohrev spaľovacieho vzduchu. Práca obsahuje popis, rozdelenie a požiadavky rúrkových výmenníkov tepla, ...
 • Energetické využití biomasy 

  Ošťádal, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování technologií na přeměnu biomasy s následným energetickým využitím. Na začátku práce je rozebrána podstata biomasy jako energetického zdroje. Další část se věnuje jednotlivým ...
 • Energetické využití odpadů 

  Přidal, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu. První část je zaměřena na základní informace o odpadu. Konkrétně rozebírá jeho vznik, rozdělení a hierarchii nakládání s odpadem. Následuje bližší ...
 • Inovace v kotlích na tuhá paliva 

  Kadlík, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá spalováním v kotlích na tuhá paliva. Práce je rozdělena do třech částí. V první části je popsáno základní rozdělení a charakteristika tuhých paliv, druhy kotlů na tuhá paliva a technologie ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Mozola, Ondrej
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je rešerš rôznych druhov kotlov malých výkonov určených na vykurovanie rodinných domov. Prvá časť je venovaná charakteristike tuhých palív a výhodám alebo nevýhodám ich používania. ...
 • Návrh tepelného zdroje pro vytápění rodinného domu 

  Maštera, Václav
  Tato bakalářská práce se věnuje vytápění a návrhu zdroje tepla pro rodinný dům. První kapitola pojednává o různých zdrojích tepla pro vytápění. Rozdělují se podle druhu paliva a způsobu vytápění. Druhá část je seznámení s ...
 • Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek 

  Barybina, Alina
  Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení. ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Nevoral, Michal
  Cílem bakalářské práce je seznámení se zdroji tepla, které jsou vhodným vytápěním pro rodinný dům s důrazem na tepelná čerpadla. V první části jsou popsány všechny zdroje tepla, které se dají použít pro domovní vytápění. ...
 • Návrhy opatření eliminace tepelných ztrát budov 

  Vašulka, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o opatřeních vedoucí ke snížení tepelných ztrát pro modelový rodinný dům. V rešeršní části jsou shrnuty metody a materiály, které je možno použít k provedení zateplení obvodových konstrukcí. ...
 • Nové trendy v teplárenství 

  Menšíková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem teplárenství v České republice, popsáním centralizovaného a decentralizovaného zásobování teplem, zejména pak typy teplárenských zdrojů, jejich rozvody a teplonosnými médii, ...
 • Odlučovače TZL pro kotle malých výkonů 

  Szweda, Martin
  Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část této práce obsahuje rešerši o znečišťujících látkách, odlučovačích a její legislativě, přičemž tato část je spíše zaměřována na prachové částice a jejich chování při ...
 • Ověření využití agropelet pro vytápění 

  Muzikářová, Věra
  Tato bakalářská práce se zabývá agropeletami a jejich spalováním z hlediska emisí a účinnosti. Je složena ze dvou částí. První část je teoretická, kde je uvedena rešerše dostupných druhů biomasy, výroba agropelet a princip ...
 • Porovnání metod určování výhřevnosti a spalného tepla 

  Jahn, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřená na porovnání přesnosti určování spalného tepla a výhřevnosti za pomocí rovnic. Výpočet vychází z obsahů vzorků v palivu, tedy z dat získaných prvkovým rozborem. Hodnota spalného tepla a ...
 • Posouzení snížení tepelných ztrát bytového domu 

  Šimková, Nikola
  Stúpajúca tendencia vývoja cien energií vyúsťuje do hľadania možností na zníženie jej potreby. Bakalárska práca sa zaoberá posúdením zníženia tepelných strát bytového domu. V úvode pojednáva o faktoroch vplývajúcich na ...
 • Tepelné ztráty rodinného domu a návrhy opatření na jejich eliminace 

  Dokoupil, Michael
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice tepelných ztrát a návrhu zateplení na jejich eliminaci u rodinného domu. V úvodu práce se nachází přehled možných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov. ...
 • Tvorba tuhých znečišťujících látek z biomasy 

  Havlínová, Denisa
  Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První část je rešeršní a zabývá se především biomasou a znečišťujícími látkami. V této části najdeme rozdělení biomasy ze dvou hledisek, srovnání forem paliva a pojednání ...
 • Ztráty v potrubí při přečerpávání kondenzátu a jejich vliv na pracovní bod kondenzátního čerpadla 

  Molák, Filip
  Cílem této bakalářské práce je popsání procesu přečerpávání kondenzátu a problému s tím spojeným. Úvodní část se věnuje kavitaci a jejím následkům. V další části jsou stručně popsány typy čerpadel používaných k přečerpávání ...