Now showing items 1-20 of 549

 • Návrh řízení výroby v rámci LEAN production (Štíhlá výroba) 

  Machala, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o teoretických principech štíhlé výroby a následně o jejím úspěš-ném zavádění do dvou reálných firem a jejich vzájemném porovnání. Na začátku práce je provedena rešerše problematiky, shrnutí ...
 • Design osobního alkohol testeru 

  Ianishevskaia, Darina
  Bakalářská práce řeší design osobního alkohol testeru. Cílem je navrhnout zařízení řešící problémy zjištěné u současných produktů především z ergonomického hlediska. Řešením bylo netradiční provedení hygienického krytu a ...
 • Návrh software pro testování termostatických ventilů dle EN215 

  Halmeš, Lucián
  Práca rieši ovládací software pre testovacie zariadenie prietokových charakteristík. Práca ďalej tvorí stručný rešerš testovania termostatických ventilov podľa normy EN215 so zameraním na riešené zariadenie.
 • Využití energetického potenciálu dešťové, šedé a černé vody u výškových budov a mrakodrapů ke generaci elektrické energie 

  Pleva, František
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím energetického potenciálu dešťové, šedé a černé vody u výškových budov a mrakodrapů ke generaci elektrické energie. První část práce je zaměřena na teoretický popis čerpadla a jeho ...
 • Snížení energetické náročnosti rodinného domu 

  Ondrák, Adam
  Práce se zabývá problematikou snížení energetické náročnosti rodinného domu, kdy k této problematice přistupuje ve třech krocích. Zaprvé vyšetření tepelných ztrát celého objek-tu pomocí normy ČSN EN 12 831 a termokamery. ...
 • Domovní fotovoltaická elektrárna 

  Brázda, Kryštof
  Práce je zaměřena na reálné hodnocení provozních parametrů a ekonomické návratnosti instalace fotovoltaické elektrárny na zvoleném rodinném domě. V rámci práce je zpracován podrobný přehled spotřeby energií zvoleného ...
 • Vytvoření modelu převodové skříně pomocí 3D tisku 

  Kopecký, Marek
  V této práci je představen návrh převodové skříně pro dvoustupňovou převodovku s čelním soukolím kuchyňského robotu. Pevnostní výpočet je řešený iteračně pomocí MKP analýzy. Práce obsahuje rešerši z oblasti převodových ...
 • Jemné částice produkované spalovacím procesem 

  Bunček, Patrik
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku jemných častíc. Úvodná kapitola sa venuje všeobecnému prehľadu, vzniku a dôsledku častíc na ľudský organizmus. Nasledujúce kapitoly sa venujú priblíženiu procesu spaľovania a ...
 • Svařování austenitických ocelí 

  Šmarda, Vladimír
  Práce se zabývá svařováním austenitických ocelí používaných při potrubním vedení kapalin v JE Dukovany a vhodnou technologií svařování pro prováděné spoje. V úvodní části práce je provedeno rozdělení korozivzdorných ocelí. ...
 • Automatizace procesu svařování HSS v prostředí JE 

  Charvátová, Eliška
  Bakalářská práce srovnává ruční a mechanizovaný způsob svařování při výrobě heterogenního svarového spoje. Vzorky byly svařeny z austenitických a feriticko-perlitických základních materiálů za použití stejného typu ...
 • Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem 

  Pinkas, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem.V první části je vysvětlen princip jeho fungování. Představeny jsou i základní zdroje tepla pro tepelná čerpadla včetně jejich výhod a nevýhod. ...
 • Výpočet vlastností spalin 

  Štenclová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi spalin v závislosti na teplotě. První část je teoretická, uvádí základní pojmy spojené se spalováním. Druhá část obsahuje rešerši. Je zaměřena na prvkový rozbor paliva a základní ...
 • Technologický postup renovace kovací zápustky 

  Kriegsmann, Luděk
  Bakalářská práce předkládá návrh a řešení renovace kovací vložky, která je z nástrojové oceli 1.2367. Vzhledem k literární rešerši bylo pro renovaci zvoleno ruční navařovaní elektrickým obloukem s obalenou elektrodou. V ...
 • Vliv tvaru elektrody na svarovou lázeň 

  Hrádek, Jan
  Projekt je zaměřen na svařování metodou TIG. Při této metodě je používána netavící se wolframová elektroda, která může mít různé vrcholové úhly. O tom, jak úhel ovlivňuje svarovou lázeň, se literatury rozporují v názorech. ...
 • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s dopravním zpožděním 

  Matyáš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulátorů regulovaných soustav s dopravním zpožděním. V teoretické části jsou pro tyto soustavy popsány vhodné metody pro určení parametrů spojitých a číslicových regulátorů. Konkrétně ...
 • Hydraulické tlumiče podvozků kolejových vozidel 

  Odehnal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá především konstrukčním řešením různých adaptivních tlumičů určených pro podvozky kolejových vozidel. Nejprve je sestaven obecný přehled informací týkajících se tohoto tématu. Následně jsou ...
 • Návrh úprav a rozvoje tepelné sítě v systému centrálního zásobování teplem 

  Nytra, Petr
  Teplárenství je důležitý obor pro uspokojení základních lidských potřeb – tepelný komfort. Bakalářská práce se zabývá shrnutím teplárenství a teplárenských soustav ČR. Řeší současný a budoucí stav v oblasti Praha-Barrandov ...
 • Projekční návrh procesního potrubí 

  Motyka, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé náležitosti a úkony, které musí projektant či konstruktér při navrhování potrubní trasy pro procesní zařízení správně a vhodně navrhnout. V první části se bakalářská práce soustřeďuje ...
 • Energetické využití biomasy 

  Ošťádal, Michal
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování technologií na přeměnu biomasy s následným energetickým využitím. Na začátku práce je rozebrána podstata biomasy jako energetického zdroje. Další část se věnuje jednotlivým ...
 • Rizika a dopady black-outu v ČR 

  Tomášková, Kateřina
  Elektrická energie je nedílnou součástí našeho každodenního života. Už menší problém v elektrizační soustavě a malý výpadek proudu nám dokáže způsobit značné nepříjemnosti, natož pak výpadek rozsáhlejší. Cílem této bakalářské ...