Show simple item record

The study of zinc influence on Portland cement hydration.

dc.contributor.advisorŠiler, Pavelcs
dc.contributor.authorPtáček, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:10Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:10Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPTÁČEK, M. Studium ovlivnění hydratace portlandského cementu působením zinku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other117829cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177507
dc.description.abstractTéma této práce je sledování vlivu zinku na hydratační proces v portlandském směsném cementu (konkrétně s příměsí jemně mleté granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotního a fluidního popílku). Jak velké množství zinku a v jakém čase zůstává v pórovém roztoku během hydratace. Také byla zjišťována aktivační energie směsí cementu se zinkem ve formě rozpustných solí (Zn(NO3)2.6H2O a ZnCl2) a nerozpustného oxidu (ZnO) pomocí izotermální kalorimetrie. Pomoci metody XRF bylo zjištěno složení v průběhu hydratace. Izotermickou kalorimetrií byl zkoumán retardační efekt zinkua a také za pomoci této metodi byla vypočítána aktivační energie. Metody XRF a ICP-OES byly použity pro měření obsahu zinku v pórovém roztoku. A množství portlanditu bylo sledováno metodou metodou DTA a XRF.cs
dc.description.abstractThe topic of this work is the monitoring of the effect of zinc on the hydration process in Portland mixed cement (specifically with the addition of finely ground granulated blast-furnace slag, high temperature fly ash and fluidized bed combustion filter ash). How much zinc and at what time it remains in the pore solution during hydration. Activation energy of a mixture of cement with zinc in the form of soluble salts (Zn(NO3)2.6H2O and ZnCl2) and insoluble oxide (ZnO) by isothermal calorimetry was also investigated. The XRF method has shown composition during hydration. The zinc retardation effect was investigated by isothermal calorimetry and activation energy was calculated using this method. The XRF and ICP-OES methods were used to measure the zinc content of the pore solution. And the amount of portlandite was monitored by the DTA and XRF method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZinekcs
dc.subjectportlandský cementcs
dc.subjectjemně mletá granulovaná vysokopecní struskacs
dc.subjectvysokoteplotní popílekcs
dc.subjectfluidní filtrový popílekcs
dc.subjectXRDcs
dc.subjectXRFcs
dc.subjectDTAcs
dc.subjectICP-OEScs
dc.subjectpórový roztokcs
dc.subjectZincen
dc.subjectPortland cementen
dc.subjectfinely ground granulated blast-furnace slagen
dc.subjecthigh temperature fly ashen
dc.subjectfluidized bed combustion filter ashen
dc.subjectXRDen
dc.subjectXRFen
dc.subjectDTAen
dc.subjectICP-OESen
dc.subjectpore solutionen
dc.subjectisothermal calorimetryen
dc.titleStudium ovlivnění hydratace portlandského cementu působením zinkucs
dc.title.alternativeThe study of zinc influence on Portland cement hydration.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-29cs
dcterms.modified2019-05-29-18:28:46cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117829en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:40:11en
sync.item.modts2020.03.31 19:33:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeJanča, Martincs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)cs
but.defenceDiplomant se ve své velmi stručné prezentaci pokusil komisi seznámit s výsledky své diplomové práce. V prezentaci nebyly použity zcela vhodné grafické prostředky a prezentace byla málo výrazná. Na dotazy oponenta reagoval převážně správně. V diskusi se členy komise projevil omezené znalosti oboru diplomové práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record