Show simple item record

Causal interaction analysis of cardiovascular signals

dc.contributor.advisorSvačinová, Janacs
dc.contributor.authorTiurina, Mariiacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:28Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:28Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTIURINA, M. Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other120491cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177815
dc.description.abstractNeinvazivní vyhodnocení správné funkčnosti kardiovaskulárního systému lze provést na základě detekce baroreflexní aktivity. Daná diplomová práce se zabývá problematikou baroreflexní citlivosti z anatomického, patologického a klinického pohledu. Teoretické znalosti slouží jako předpoklad pro matematický popis vybraných metod detekce citlivosti baroreflexu v časové, frekvenční a informační oblasti V praktické části diplomové práce jsou představeny dvě metody detekce BRS – sekvenční metoda, která je založená na nalezení specifických sekvenci časových řad systolického krevního tlaku a srdečních intervalů, a metoda aplikace bivariantního autoregresního modelu. Obě metody jsou realizované v programovaném prostředí MATLAB. Výsledky testování metod na reálných datech jsou diskutované na závěr.cs
dc.description.abstractApplication of the non-invasive methods to detection of the baroreflex sensitivity is a correct way to evaluate the functions of cardiovascular system. This master’s thesis describes the theoretical informations about the problem of baroreflex sensitivity from anatomical, patalogical and clinical views. Theoretical knowledges are foundation for mathematical description of some methods to detection of baroreflx sensitivity in time, frequency and information dimensions. In the practical part of the master’s theses are presented two methods of BRS detection – sequence method based on finding the specific sequences of time series signals and method of application bivariante autoregressive model. Both of methods are implemented in MATLAB. The results of testing data on real data are discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKardivaskulární signálycs
dc.subjectKrevní tlakcs
dc.subjectRegulace krevního tlakucs
dc.subjectsrdeční frekvencecs
dc.subjectBaroreceptorycs
dc.subjectCitlivost baroreflexucs
dc.subjectIndex citlivosti baroreflexucs
dc.subjectFunkce koherencecs
dc.subjectIndex spřaženícs
dc.subjectZesílenícs
dc.subjectKauzalitacs
dc.subjectSekvenční metodacs
dc.subjectBivariantní autoregresní modelcs
dc.subjectPatologie baroreflexní citlivostics
dc.subjectHypertenzecs
dc.subjectSrdeční selhánícs
dc.subjectCardiovascular signalsen
dc.subjectBlood pressureen
dc.subjectRegulation of blood pressureen
dc.subjectHeart rateen
dc.subjectBaroreceptorsen
dc.subjectBaroreflex sensitivityen
dc.subjectBaroreflex sensitivity indexen
dc.subjectKoherence functionen
dc.subjectCoupling indexen
dc.subjectGainen
dc.subjectCausal relationshipsen
dc.subjectSequence methoden
dc.subjectBivariante autoregressive modelen
dc.subjectPathology of baroreflex sensitivityen
dc.subjectHypertensionen
dc.subjectHeart failureen
dc.titleAnalýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signálycs
dc.title.alternativeCausal interaction analysis of cardiovascular signalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-06-11:40:41cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120491en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.24 04:59:06en
sync.item.modts2020.04.24 04:15:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolářová, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Roman Jakubíček (člen) RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka neměla k posudkům výhrad. Ing. Harabiš položil otázku na základní filtraci dat. Bude použitý filtr lineární nebo nelineární? RNDr. Jarkovský položil otázku na použití v klinické praxi. Doc. Kolářová položila otázku na množství hodnot v oblasti VLF, zda je jich dostatek pro vyhodnocování dané metody. Jaký byl použit frekvenční krok? Ing. Jakubíček se zeptal na výrazný rozdíl ve výsledcích použitých metod. Může být v datech přítomen zkreslující faktor? Na základě čeho byly dvě použité metody vybrány? Studentka obhájila bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record